دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 
2. گروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره

10.22067/ijpr.v1392i2.41258

هادی‌محمد علی‌پور یامچی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ سیدعلی پیغمبری؛ محمدرضا نقوی؛ ناصر مجنون‌حسینی