بررسی اثر محلول‌پاشی نانوکامپوزیت آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیاچیتی تلقیح‌شده با باکتری ریزوبیوم (Rhizobium leguminosarum) در شرایط مزرعه‌ای گیلان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی در تولید محصولات زراعی و با توجه به نقش مهم عناصر ریزمغذی نظیر آهن در افزایش عملکرد این محصولات، اثر نانوکامپوزیت آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیاچیتی تلقیح‌شده با باکتری ریزوبیوم طی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال1390 در شهرستان سیاهکل اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل نانو کامپوزیت آهن (عدم محلول‌پاشی و محلول‌پاشی)، باکتری تثبیت‌کنندة نیتروژن (تلقیح و عدم‌تلقیح) و چهار ژنوتیپ لوبیاچیتی به نام‌های (صدری، تلاش، خمین و محلی گیلان) بودند. نتایج تجزیه واریانس، اختلاف معنی‌داری را برای عملکرد دانه در ارقام مختلف نشان داد. نتایج مقایسه میانگین نیز نشان داد که در برهمکنش سه عامل رقم با باکتری و نانوکامپوزیت، رقم خمین در تلقیح با باکتری و محلول‌پاشی با عملکرد دانه 75/5‌تُن در هکتار بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد. رقم خمین با محلول‌پاشی نانوکامپوزیت آهن با 73/5 بیشترین تعداد دانه در غلاف را دارا بود. در برهمکنش ارقام و تلقیح باکتری نیز رقم خمین با تلقیح باکتری با 8/5 بیشترین تعداد دانه در غلاف را نشان داد. همچنین در برهمکنش ارقام در تلقیح باکتری و محلول‌پاشی با نانوکامپوزیت، رقم خمین با تلقیح باکتری و با محلول‌پاشی نانوکامپوزیت دارای بیشترین تولید دانه در غلاف با 87/5 گردید. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در آزمایش منطقه مذکور، محلول‌پاشی نانوکامپوزیت آهن و تلقیح با باکتری ریزوبیومی موجب افزایش تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of nanocomposites of iron spraying on yield and yield components of wax bean genotypes inoculated with Rhizobium bacteria (Rhizobium leguminosarum) in the farm conditions of Gilan

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Jahanara
  • Seyyed Mostafa Sadeghi
  • Majid Ashouri
چکیده [English]

Aimed at reducing the consumption of chemical fertilizers on crop production and according to important role of micro-nutrients such as iron, on increase performance of these products, Nanocomposites effect of iron on yield and yield components of wax bean genotypes inoculated with Rhizobium bacteria during experimental factorial randomized complete block design with three replications was conducted on 2011 in the Siahkal city. Factors examined include iron nano-composite (non-spraying and spraying), bacteria nitrogen stabilizer (inoculated and non-inoculated) and four genotypes wax bean (Sadri, Talash, Khomein and local Gilan), respectively. Analysis of variance for grain yield showed significant differences among genotypes. Comparing the results showed that the interaction of three factors, figure with bacteria and nano-composite, figure Khomein inoculated with bacteria and sprayed with 5.75 tons per hectare grain yield is the maximum amount to be allocated. Khomein genotype spraying of iron nanocomposite with 5.73 showed the highest number of seeds per pod. In the interaction genotypes and inoculation of bacteria, Khomein genotype with bacterial inoculation with 5.8 showed the highest number of seeds per pod. Also in the genotypes interaction with bacteria inoculation and spray with nanocomposites, Khomein genotype inoculation with bacteria and spraying nanocomposite produced the highest seed in pods with 5.87 was. According to the results mentioned the region experiments, sprayed nanocomposite iron and inoculation with Rhizobium bacteria is increased seeds per pod and seed yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron
  • Nano fertilizer
  • Rhizobium
  • Wax bean