فهرست داوران نشریه

فهرست داوران نشریه در سه سال اخیر

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Researcher ID Scopus Author ID ORCID
غلامعباس اکبری گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، دانشکده فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران. ABF-4914-2021   0000-0003-0380-1156
غلامعلی اکبری گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران    14017872100  
یحیی امام گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز x-2090-2019 6506062074 0000-0002-7113-8168
محمد بهزاد امیری گروه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران     0009-0004-4225-8074
محمد آرمین گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران  G-6084-2018 16836234800 0000-0002-2228-7204
مجید آقاعلیخانی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران   16229448300 0000-0002-8981-5892
حمیدرضا بلوچی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران  I-7655-2019 25227614300 0000-0001-8015-3215
محمد بنایان اول گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران A-2554-2009 23011589800 0000-0001-6076-6196
کیوان بهبودی گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران      
محمدرضا بی همتا گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران   16038489400  
عباس بیابانی گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران   25227273800 0000-0002-8707-9780
حسن پُرسا گروه بقولات، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران     0000-0002-6043-4295
بهمن پاسبان اسلام خش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران H-1912-2017 37108548700 0000-0001-6116-5392
محمود رضا تدین گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران AAZ-4990-2021 57055717300 0000-0002-7443-2207
مرضیه ثمره هاشمی بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران      
متین جامی معینی گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران AAN-8922-2021 57219432393 0000-0001-5651-1684
کمال حاج محمدنیا قالی باف گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران AAO-3407-2021 57210378715 0000-0002-0857-1874
فرهاد حبیب زاده گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران AAE-8418-2021   0000-0002-4958-2211
مجتبی حسن زاده دلویی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد، گناباد، ایران   36645962700 0000-0002-4896-455X
علیرضا حسن فرد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران  ITU-8544-2023 57219330041 0000-0002-5256-6394
فرزاد حسین پناهی گروه زراعت و اصلاح نباتات، عضو هیئت ‌علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، ایران ABG-4566-2020   0000-0001-8032-6403
محمد خانجانی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران      
سعید خاوری خراسانی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات و و آموزش کشاورزی، مشهد، ایران     56089647200 0000-0002-7353-9838
رضا خراسانی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران F-6109-2017 26040704300 0000-0003-3397-3987
سرور خرم دل گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران F-8166-2017 55775177100 0000-0003-2995-4898
محمد خیرخواه گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی، مجتمع آموزش عالی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران     0000-0002-4024-7425
مهدی راستگو گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران U-7702-2018 9734098100 0000-0002-1974-8727
افراسیاب راهنما قهفرخی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران   36022651900  
مجید رستمی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران   54791455500 0000-0002-3226-6925
پرویز رضوانی مقدم گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران M-9853-2019 36814127200 0000-0002-3827-3878
محمود رمرودی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران   26647825300 0000-0002-3629-136X
راهله رهباریان گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران   51864446900  
سارا سنجانی بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، کرج، ایران J-6779-2017 36021955400 0000-0001-6575-3853
نسرین سیاری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران   57148014900  
جهانشیر شاکرمی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران AAG-1904-2021 35751456400 0000-0003-3948-4113
ناصر شاهنوشی فرونشانی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ABE-1623-2021 35335251500 0000-0001-6903-8910
فرهاد شکوهی فر گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران aaa-3121-2020 37102591500 0000-0001-9104-2924
اصغر شیروانی بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران R-4161-2017 36183123500 0000-0002-4647-1030
سید فرهاد صابرعلی گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی تربت جام، تربت جام، ایران AAV-9868-2021 23973540500 0000-0002-1868-1313
داود صادق زاده اهری  بخش تحقیقات حبوبات دیم مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران A-8143-2017 15124219200 0000-0002-0308-6992
حسین صادقی نامقی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران M-6394-2018 7102800813 0000-0002-8329-2699
رضا صدرآبادی حقیقی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران   6506090124 0000-0001-6901-6869
ناصر صفایی گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران   57203098638 0000-0001-6065-7010
سید مسعود ضیائی گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران AAA-5884-2022 57194459918 0000-0003-1051-0605
علیرضا طالعی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران     0000-0001-7143-6694
پریسا طاهری گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران S-6078-2018 8276073400 0000-0002-2848-337X
افسانه عالی نژادیان بیدآبادی گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران ABB-3484-2021 26432505800  
الهام عزیزی گروه زراعت، دانشگاه پیام نور سبزوار، سبزوار، ایران      
حسن فرحبخش گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران R-7437-2017 6506341801 0000-0001-6172-3825
لیدا فکرت گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران J-9330-2017 22834250800 0000-0002-5189-9488
محمد قربانی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران   57964835000  
ابراهیم کازرونی منفرد دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان، رشت، ایران     0000-0001-9299-5233
سید عبدالرضا کاظمینی بخش تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران   34868378000  
بهنام کامکار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران AAD-7468-2020 26429674100 0000-0003-1309-8433
همایون کانونی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران N-8373-2017 26325478500 0000-0002-4386-578X
حمیدرضا کاووسی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران R-4172-2017 25421662600 0000-0001-9373-5601
هدایت‌الله کریم‏‌زاده سورشجانی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران T-5178-2019 57204477987 0000-0002-8184-1607
مرتضی گلدانی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران M-6145-2018 55821136100 0000-0002-2547-8014
قاسم محمدی نژاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران   35084001100 0000-0002-5767-9734
علی اکبر محمودی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران   55325779700  
سیدمحمدمهدی مرتضویان گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران Y-5662-2019 57204812553 0000-0002-4549-3529
نسرین مشتاقی گروه بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران S-9916-2018 25227898900 0000-0003-1095-8450
علی اکبر مقصودی مود گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران    16643488300 0000-0003-2702-0653
حسن مکاریان گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران AAV-7333-2021 15839955700  
مجتبی ممرآبادی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران  V-7839-2018 24470289400 0000-0002-1458-2246
عبدالمجید مهدوی دامغانی گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران   34570735100 0000-0003-4280-7200
امین میرشمسی کاخکی گروه بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران V-7450-2018 35092701300 0000-0003-3476-6744
الناز میلانی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران     0000-0003-0077-5204
جعفر نباتی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران   45461348800 0000-0003-0483-7003
ندا هاشمی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران      
مژگان ویسی بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران S-6183-2016 16025884800 0000-0002-6592-5421
رستم یزدانی بیوکی مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران D-7388-2017 57204431512 0000-0001-5272-0032