فهرست داوران نشریه

فهرست داوران نشریه در سه سال اخیر

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی شهر، کشور Researcher ID Scopus Author ID ORCID
غلامعباس اکبری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران تهران، ایران ABF-4914-2021   0000-0003-0380-1156
غلامعلی اکبری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران تهران، ایران   14017872100  
یحیی امام دانشگاه شیراز شیراز، ایران x-2090-2019 6506062074 0000-0002-7113-8168
محمد بهزاد امیری مجتمع آموزش عالی گناباد گناباد، ایران     0009-0004-4225-8074
محمد آرمین دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار سبزوار، ایران G-6084-2018 16836234800 0000-0002-2228-7204
مجید آقاعلیخانی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران   16229448300 0000-0002-8981-5892
حمیدرضا بلوچی دانشگاه یاسوج یاسوج، ایران  I-7655-2019 25227614300 0000-0001-8015-3215
محمد بنایان اول دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران A-2554-2009 23011589800 0000-0001-6076-6196
کیوان بهبودی دانشگاه تهران تهران، ایران      
محمدرضا بی همتا دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران تهران، ایران   16038489400  
عباس بیابانی دانشگاه گنبد کاووس گنبد کاووس، ایران   25227273800 0000-0002-8707-9780
حسن پُرسا دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران     0000-0002-6043-4295
بهمن پاسبان اسلام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی تبریز، ایران H-1912-2017 37108548700 0000-0001-6116-5392
محمود رضا تدین دانشگاه شهرکرد شهرکرد، ایران AAZ-4990-2021 57055717300 0000-0002-7443-2207
مرضیه ثمره هاشمی دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان، ایران      
متین جامی معینی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار سبزوار، ایران AAN-8922-2021 57219432393 0000-0001-5651-1684
کمال حاج محمدنیا قالی باف دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران AAO-3407-2021 57210378715 0000-0002-0857-1874
فرهاد حبیب زاده دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران AAE-8418-2021   0000-0002-4958-2211
مجتبی حسن زاده دلویی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد گناباد، ایران   36645962700 0000-0002-4896-455X
علیرضا حسن فرد پسادکترا دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران ITU-8544-2023 57219330041 0000-0002-5256-6394
فرزاد حسین پناهی دانشگاه کردستان سنندج، ایران ABG-4566-2020   0000-0001-8032-6403
محمد خانجانی دانشگاه بوعلی سینای همدان همدان، ایران      
سعید خاوری خراسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی   مشهد، ایران   56089647200 0000-0002-7353-9838
رضا خراسانی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران F-6109-2017 26040704300 0000-0003-3397-3987
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران F-8166-2017 55775177100 0000-0003-2995-4898
محمد خیرخواه مجتمع آموزش عالی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد شیروان، ایران     0000-0002-4024-7425
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران U-7702-2018 9734098100 0000-0002-1974-8727
افراسیاب راهنما قهفرخی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز، ایران   36022651900  
مجید رستمی دانشگاه ملایر ملایر، ایران   54791455500 0000-0002-3226-6925
پرویز رضوانی مقدم دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران M-9853-2019 36814127200 0000-0002-3827-3878
محمود رمرودی دانشگاه زابل زابل، ایران   26647825300 0000-0002-3629-136X
راهله رهباریان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد مشهد، ایران   51864446900  
  سنجانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج کرج، ایران J-6779-2017 36021955400 0000-0001-6575-3853
نسرین سیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان، ایران   57148014900  
جهانشیر شاکرمی دانشگاه لرستان خرم آباد، ایران AAG-1904-2021 35751456400 0000-0003-3948-4113
ناصر شاهنوشی فرونشانی فردوسی مشهد مشهد، ایران ABE-1623-2021 35335251500 0000-0001-6903-8910
فرهاد شکوهی فر دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران aaa-3121-2020 37102591500 0000-0001-9104-2924
اصغر شیروانی دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان، ایران R-4161-2017 36183123500 0000-0002-4647-1030
سید فرهاد صابرعلی مجتمع آموزش عالی تربت جام تربت جام، ایران AAV-9868-2021 23973540500 0000-0002-1868-1313
داود صادق زاده اهری موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مراغه، ایران A-8143-2017 15124219200 0000-0002-0308-6992
حسین صادقی نامقی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران M-6394-2018 7102800813 0000-0002-8329-2699
رضا صدرآبادی حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مشهد، ایران   6506090124 0000-0001-6901-6869
ناصر صفایی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران   57203098638 0000-0001-6065-7010
سید مسعود ضیائی مجتمع آموزش عالی سراوان سراوان، ایران AAA-5884-2022 57194459918 0000-0003-1051-0605
علیرضا طالعی دانشگاه تهران تهران، ایران     0000-0001-7143-6694
پریسا طاهری دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران S-6078-2018 8276073400 0000-0002-2848-337X
افسانه عالی نژادیان بیدآبادی دانشگاه لرستان خرم آباد، ایران ABB-3484-2021 26432505800  
الهام عزیزی دانشگاه پیام نور سبزوار سبزوار، ایران      
حسن فرحبخش دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان، ایران R-7437-2017 6506341801 0000-0001-6172-3825
لیدا فکرت دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران J-9330-2017 22834250800 0000-0002-5189-9488
محمد قربانی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران   57964835000  
ابراهیم کازرونی منفرد دانشگاه جامع علمی کاربردی رشت رشت، ایران     0000-0001-9299-5233
سید عبدالرضا کاظمینی دانشگاه شیراز شیراز، ایران   34868378000  
بهنام کامکار دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران AAD-7468-2020 26429674100 0000-0003-1309-8433
همایون کانونی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی سنندج، ایران N-8373-2017 26325478500 0000-0002-4386-578X
حمیدرضا کاووسی دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان، ایران R-4172-2017 25421662600 0000-0001-9373-5601
هدایت‌الله کریم‏‌زاده سورشجانی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران T-5178-2019 57204477987 0000-0002-8184-1607
مرتضی گلدانی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران M-6145-2018 55821136100 0000-0002-2547-8014
قاسم محمدی نژاد دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان، ایران   35084001100 0000-0002-5767-9734
علی اکبر محمودی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی شیروان، ایران   55325779700  
سیدمحمدمهدی مرتضویان دانشگاه تهران پاکدشت تهران، ایران Y-5662-2019 57204812553 0000-0002-4549-3529
نسرین مشتاقی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران S-9916-2018 25227898900 0000-0003-1095-8450
علی اکبر مقصودی مود دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان، ایران   16643488300 0000-0003-2702-0653
حسن مکاریان دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران AAV-7333-2021 15839955700  
مجتبی ممرآبادی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران  V-7839-2018 24470289400 0000-0002-1458-2246
عبدالمجید مهدوی دامغانی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران   34570735100 0000-0003-4280-7200
امین میرشمسی کاخکی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران V-7450-2018 35092701300 0000-0003-3476-6744
الناز میلانی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاددانشگاهی خراسان رضوی مشهد، ایران     0000-0003-0077-5204
جعفر نباتی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران   45461348800 0000-0003-0483-7003
ندا هاشمی دانشگاه علمی کاربردی چشمه نوشان خراسان (عالیس) مشهد، ایران      
مژگان ویسی بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران S-6183-2016 16025884800 0000-0002-6592-5421
رستم یزدانی بیوکی مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران یزد، ایران D-7388-2017 57204431512 0000-0001-5272-0032