اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد کافی

فیزیولوژی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

m.kafi.profcms.um.ac.ir/
m.kafium.ac.ir
0000-0002-0933-1346

سردبیر

دکتر احمد نظامی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد

nezami.profcms.um.ac.ir/
nezamium.ac.ir
0000-0001-9490-6935

مدیر داخلی

مهندس حسن پُرسا

زراعت گروه پژوهشی بقولات، پژوهشکدة علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

porsaum.ac.ir

کارشناس نشریه

حامد طلاچیان

پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

hamedtalachian1362gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد ارزانی

ژنتیک و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان

arzani.iut.ac.ir
a_arzanicc.iut.ac.ir
0000-0001-5297-6724

دکتر هادی استوان

حشره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

teacher.iaushiraz.ac.ir/fa/ostovan
ostovan2001yahoo.com
0000-0002-5564-8029

دکتر علیرضا افشاری‌فر

بیماری‌های گیاهی دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/3432726489373
aafshark-state.edu
0000-0002-8901-2993

دکتر علی ایزدی دربندی

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/aizady
aizadyut.ac.ir
0000-0001-6107-6453

دکتر نادعلی بابائیان

ژنتیک و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

sanru.ac.ir/?part=sitefeaturereport&inc=sitefeaturereport&id=3&recordid=107&detail=yes
n.babaeiansanru.ac.ir
0000-0003-3700-6724

دکتر عبدالرضا باقری

ژنتیک و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد

profsite.um.ac.ir/~abagheri/
abagherium.ac.ir
0000-0002-0923-2137

دکتر سیدحسین صباغ‌پور

اصلاح نباتات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌ طبیعی همدان

civilica.com/p/180494/
sabaghpouryahoo.com
0000-0001-9954-5104

دکتر محمّد کافی

فیزیولوژی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

m.kafi.profcms.um.ac.ir/
m.kafiferdowsi.um.ac.ir
0000-0002-0933-1346

دکتر سرالله گالشی

زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

galeshi.profcms.gau.ac.ir/
sgaleshiyahoo.com
0000-0001-9612-1429

دکتر محمد گلوی

زراعت دانشگاه زابل

civilica.com/p/180496/
mgalaviyahoo.com
0000-0002-1269-9897

دکتر علی گنجعلی

فیزیولوژی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

ganjeali.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
ganjealium.ac.ir
0000-0002-0956-8650

دکتر ناصر مجنون‌حسینی

ژنتیک و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mhoseini
mhoseiniut.ac.ir
0000-0003-2807-9673

دکتر حسین معصومی

گیاه‌پزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

depagr.uk.ac.ir/~masoomi
masoomimail.uk.ac.ir
0000-0002-3487-0595

دکتر سعید ملک زاده شفارودی

ژنتیک و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد

malekzadeh-s.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
malekzadeh-sum.ac.ir
0000-0001-8809-4854

دکتر احمد نظامی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد

nezami.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
nezamiahmadyahoo.com
0000-0001-9490-6935