اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 867
تعداد پذیرش 328
تعداد عدم پذیرش 344

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 330
تعداد مشاهده مقاله 99061
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 32 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 134 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 145 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 143 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 553 روز
درصد پذیرش 38 %