اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 856
تعداد پذیرش 313
تعداد عدم پذیرش 338

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 312
تعداد مشاهده مقاله 71378
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 32 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 139 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 145 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 47 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 142 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 577 روز
درصد پذیرش 37 %