اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 840
تعداد پذیرش 312
تعداد عدم پذیرش 333

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 36 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 148 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 144 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 37 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 143 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 566 روز
درصد پذیرش 37 %