اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 904
تعداد پذیرش 352
تعداد عدم پذیرش 353

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 348
تعداد مشاهده مقاله 398760
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 31 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 123 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 62 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 154 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 534 روز
درصد پذیرش 39 %