دریافت فایل‌های راهنما

جزئیات کامل نحوه نگارش مقاله در نشریه پژوهشهای حبوبات ایران و نیز فرم‌ها و فایل‌های مورد نیاز از این قسمت قابل دانلود می‌باشد:

نحوه نگارش مقاله

دریافت فایل تعهدنامه

دریافت فرم تعارض منافع

نمونه فایل پاسخ به داوران