دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 27، خرداد 1402 
بررسی تنوع ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده

صفحه 92-111

10.22067/ijpr.v14i1.2208-1042

جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ سیده محبوبه میرمیران؛ محمد محمدی؛ علیرضا حسن فرد