تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و علّیت صفات آگرومورفولوژیک ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) در کشت دیم بهاره و پاییزه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری اصلاح نباتات، گروه مهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشیار بخش تحقیقات حبوبات دیم مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

3 استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

10.22067/ijpr.v14i1.89295

چکیده

جهت ارزیابی ماهیت و نوع روابط موجود در بین برخی صفات زراعی و عملکرد دانه نخود کابلی، 108 ژنوتیپ و رقم به‌همراه چهار رقم شاهد در قالب طرح آزمایشی آگمنت تحت دو شرایط تنش سرما (کشت پاییزه) و بدون تنش (کشت بهاره) در مرزعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس تجزیه همبستگی ساده مشخص گردید که در هر دو شرایط کشت بهاره و پاییزه صفات تعداد غلاف کل، تعداد غلاف‌های تک‌‌بذری و عملکرد زیست‌توده بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشتند. در کشت بهاره تعداد غلاف کل اثر مستقیم زیادی بر عملکرد دانه داشت، ولی اثر غیرمستقیم تعداد غلاف کل از طریق وزن 100 دانه بر عملکرد دانه منفی بود. در کشت پاییزه با وجود اثر مستقیم بالای تعداد غلاف کل بر عملکرد دانه، به دلیل اثر غیرمستقیم منفی از طریق تعداد غلاف پوک، ضریب همبستگی ساده تعداد غلاف کل با عملکرد دانه بسیار زیاد نبود. در کشت بهاره ژنوتیپ­های 108 ،63، 65 و 99 بیشترین تعداد غلاف کل، تعداد غلاف تک‌بذری، زیست‌توده و عملکرد تک بوته و ژنوتیپ‌های 55، 76، 81، 82، 84، 85 و 88 بالاترین وزن 100 دانه و طول و قطر غلاف را دارا بودند. در کشت پاییزه، ژنوتیپ‌های 87 و 22 مقدار زیست‌توده و عملکرد تک‌بوته بیشتر، ژنوتیپ‌های 45 و 65 تعداد غلاف کل و تعداد غلاف تک‌بذری بیشتر، ژنوتیپ 89 تعداد غلاف کل و زیست‌توده بیشتر و ژنوتیپ 94 تعداد غلاف کل، تعداد غلاف تک‌بذری، زیست‌توده و عملکرد تک‌بوته بیشتری نشان دادند. در هر دو کشت پاییزه و بهاره، تعداد غلاف کل بیشترین اثر مثبت و مستقیم را بر عملکرد دانه داشت. بنابراین توصیه می‌شود در برنامه‌های به‌نژادی در راستای افزایش عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های نخود در هر دو شرایط تنش سرما و بدون تنش، گزینش بر اساس تعداد غلاف کل در بوته صورت پذیرد که صفتی قابل رؤیت بوده و اندازه‌گیری آن ساده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principal component and path analysis of agro-morphological traits of Kabuli chickpea genotypes (Cicer arietinum L.) under dryland spring-planting and autumn-planting

نویسندگان [English]

 • Valiollah Yousefi 1
 • ahmadi
 • Davoud Sadeghzadeh-Ahari 2
 • Ezatollah Esfandiari 3
1 PhD. in Plant Breeding, Department of Genetics and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Dryland Pulses Research Department, Dryland Agricultural Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Maragheh, Iran
3 Professor, Department of Genetics and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Maragheh University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Introduction
Legumes are the most economically important food source for humans due to their protein richness, especially in developing and underdeveloped countries. Chickpea yield in spring-planting under dryland cropping decreases due to increasing temperature and day length and the occurrence of end-season drought and exposure to important pest's activity. In autumn-planting, early flowering, escaping from pests and optimal use of annual rainfall help to significantly increase in grain yield. Increasing the growth period during autumn planting has been found to result in taller plant height, making mechanical harvesting more feasible. The success of a plant breeding program relies on implementing a suitable selection design that takes into account both correlated and non-correlated relationships. Recently, a significant positive correlation has been observed between grain yield and several traits such as the number of pods, number of seeds, 100-kernel weight, and harvest index in chickpea. These traits were also found to have a direct and significant effect on chickpea grain yield. Additionally, there was a high direct effect observed for pod number, number of seeds, 100-kernel weight, and single-seed weight on chickpea grain yield.
 
Materials and Methods
This research was conducted on 112 chickpea genotypes in dryland spring-planting (non-cold stress condition) and autumn-planting (cold stress) based on augmented design in Dryland Agricultural Research Institute located in Maragheh. Total pods number, number of empty pods, number of tow-seed pods, plant height, first pod height from soil level, number of pods with one seed, days to maturity initiation, days to 90% maturity, 100-kernel weight, pod diameter, pod length, biomass, harvest index, fertility percent and single-plant yield were meassured. The correlation analysis, stepwise regression and path analysis, and principal component analysis were used for identifying the relationships among agro-morphological traits.
 
Results and Discussion
In autumn-planting condition grain yield positively correlated with all traits except days to 90% maturity, but in spring-planting condition the correlation between grain yield and first pod height, days to maturity initiation, days to 90% maturity, 100-kernel weight, pod diameter and pod length were not significant. In spring-planting, 100-kernel weight and total pods number were negatively correlated. In both spring and autumn-planting, the 100-kernel weight showed a significant positive correlation with pod diameter and pod length. This indicates that genotypes with larger pods also tend to have larger seeds. Furthermore, in autumn-planting, there was a significant positive correlation between pod diameter, pod length, and grain yield. However, these correlations were not significant in spring-planting. Stepwise regression analysis was performed to assess the factors influencing grain yield in both planting conditions. In spring-planting, the number of total pods, 100-kernel weight, fertility percent, and the number of two-seed pods were found to have direct and significant effects on grain yield. On the other hand, in autumn-planting, the number of total pods, pod length, number of empty pods, 100-kernel weight, and the number of two-seed pods were included in the final model as predictors of grain yield. These results suggest that these factors play a crucial role in determining grain yield in their respective planting conditions. In spring-planting, the genotypes 108, 63, 65 and 99 had the highest number of total pods, number of single pods, biomass and plant yield and genotypes 55, 76, 81, 82, 84, 85 and 88 had the highest weight of 100-kernel, pod length and pod diameter. In autumn-planting, the genotypes 87 and 22 had higher biomass and grain yield, genotypes 45 and 65 had higher total pods and number of single pods, genotype 89 had higher total pods and biomass and genotype 94 had higher total pods, number of single pods, biomass and yield.
 
Conclusion
Correlation analysis results showed that in non cold stress condition (spring-planting), due to the short growth period, the significant relationship of most important agronomic traits with grain yield were not revealed and important components such as 100-kernel weight did not have enough opportunity to significantly affect grain yield. In spring-planting, total pods number had a high direct effect and correlation coefficient with grain yield, but the indirect effect of this trait through 100-kernel weight on grain yield was negative because increasing the number of total pods causes decreasing the kernel weight. In autumn-planting, despite the high direct effect of total pods number on grain yield, due to the indirect negative effect through the number of empty pods, the correlation coefficient of total pod number with grain yield was not very high. Finally in order to increase grain yield in chickpea genotypes in breeding programs it is recommended that under cold stress and non-stress conditions, selection should be based on the number of total pods per plant, which is a visible trait and easy to measure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autumn-planting
 • Cold tolerance
 • Grain yield
 • Regression analysis
 1. Akbarpoor, M. and Mahdavi-Damghani, A. 2017. The role of agricultural economics in reducing poverty and achieving food security. In Second National Conference on Economics, Management and Accounting, July 6, 2017. Shahid Chamran University of Ahvaz. (In Persian).
 2. Ali, M.A., Nawab, N.N., Abbas, A., Zulkiffal, M. and Sajjad, M. 2009. Evaluation of selection criteria in Cicer arietinum using correlation coefficients and path analysis. Australian Journal of Crop Science 3(2): 65-70.
 3. Dahl, W.J., Foster, L.M. and Tyler, R.T. 2012. Review of the health benefits of peas (Pisum sativum). British Journal of Nutrition 108(S1): S3-S10.
 4. Dashti, H., Yousefi-Sorooshak, M., Bihamta, M.R. and Gholizadeh-Vazvani, M. 2019. Evaluation of Chickpea (Cicer arietinum L.) Genotypes for Cold Resistance in Autumn Cultivation in Rafsanjan Region of Iran. Journal of Crop Breeding 11(29): 181-192. (In Persian).
 5. 2018. FAO-STAT; Statistical Database of the United Nation Food and Agriculture Organization. Available at: www.fao.org/faostat/en/#data/QC.
 6. Farshadfar, A. 2001. The principles and methods of multivariate statistics. Razi university of Kermanshah punlishers.
 7. Farshadfar, M. and Farshadfar, E. 2008. Genetic variability and path analysis of chickpea (Cicer arientinum) landraces and lines. Journal of applied sciences 8(2): 3951-3956.
 8. Fraser, J. and Eaton, G.W. 1983. Application of yield component analysis to crop research. Field crop 39:787-797.
 9. Gediya, L.N., Patel, D.A., Kumar, S., Kumar, D., Parmar, D.J., and Patel, S.S. 2019. Phenotypic variability, path analysis and molecular diversity analysis in chickpea (Cicer arietinum). Vegetos 32(2): 167-180.
 10. Habibpour-Mehrban, F., Maali-Amiri, R., Zeinali-Khaneghah, H., and Dashtaki, M. 2014. Morphological variations black chickpeas by using multivariate analysis methods. Iranian Journal of Field Crop Science, 45(1): 23-30. (In Persian).
 11. Karami, E., Ghannadha, M.R., Naghavi, M.R. and Mardi, M. 2005. An evaluation of drought resistance in barley. Iran Journal Agricultural Sciences 36(3):547-60. (In Persian).
 12. Karamidehkordi, E. 2010. A country report: Challenges facing Iranian agriculture and natural resource management in the twenty-first century. Human Ecology 38(2): 295-303.
 13. Koivunen, E., Partanen, K., Perttilä, S., Palander, S., Tuunainen, P. and Valaja, J. 2016. Digestibility and energy value of pea (Pisum sativum), faba bean (Vicia faba L.) and blue lupin (narrow-leaf) (Lupinus angustifolius) seeds in broilers. Animal Feed Science and Technology 218: 120-127.
 14. Kumar, A., Yadav, A.K., Nath, S. and Yadav, P. 2017. Interrelationships and path analysis of yield attributes in chickpea (Cicer arietinum) germplasm. Journal of Food Legumes 30(4): 301-303.
 15. Mardi, M., Taleei, A.R. and Omidi, M. 2003. A study of genetic diversity and identification of yield components in Desi chickpea. Iranian Journal of Agricultural Science 34(2): 345-351. (In Persian with English Summary).
 16. Naghavi, M. R. and Jahansouz, M. R. 2005. Variation in the agronomic and morphological traits of Iranian chickpea accessions. Journal of Integrative Plant Biology 47(3): 375-379.
 17. P. and Ebrahimi, M.A. 2013. Advanced statistical methods in biological and agricultural sciences. Yadvare-e Ketab Publishing Center. (In Persian).
 18. Nezami, A., Sedaghatkhahi, H., Porsa, H., Parsa, M. and Bagheri, A.R. 2010. Evaluation of autumn sowing chickpea (Cicer arietinum) genotypes of cold tolerant under supplemental irrigation. Iranian Journal of Field Crops Research 8(3): 415-423. (In Persian).
 19. Pundir, R.P.S., Reddy, K.N. and Mengesha, M.H. 1992. Pod volume and pod filling as useful traits of chickpeas. International Chickpea Newsletter 27: 27-28.
 20. Sadeghzadeh-Ahari, D. 2015. Tips on autumn cultivation of chickpeas and lentils (First section). Moravej 152-153: 17-18. (In Persian).
 21. Sedaghatkhahi, H., Parsa, M., Nezami, A., Porsa, H. and Bagheri, A. 2011. Evaluation of yield and yield components of cold tolerant chickpea genotypes under delayed planting conditions in Mashhad. Iranian Journal of Field Crops Research 9(3): 323-330. (In Persian).
 22. Seyedhamzeh, S. and Damari, B. 2017. The conceptual model of food and nutrition security in Iran. Community Health 4(3): 223-232.
 23. Singh, I.S., Hussain, M.A. and Gupta, A.K. 1995. Correlation studies among yield and yield contributing traits in F2 and F3 chickpea populations. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter 2: 11-13.
 24. Singh, K.B., Bejiga, G. and Malhotra, R.S. 1990. Associations of some characters with seed yield in chickpea collections. Euphytica 49(1): 83-88.
 25. Singh, N. 2017. Pulses: an overview. Journal of Food Science and Technology 54(4): 853-857.
 26. Temba, M.C., Njobeh, P.B., Adebo, O.A., Olugbile, A.O. and Kayitesi, E. 2016. The role of compositing cereals with legumes to alleviate protein energy malnutrition in Africa. International Journal of Food Science & Technology 51(3): 543-554.
 27. Uddin, M.J., Hamid, M.A., Rahman, A.R.M.S. and Newaz, M.A. 1990. Variability, correlation and path analysis in chickpea (Cicer arietinum) in Bangladesh. Bangladesh Journal of Plant Breeding and Genetics 3(12): 51-55.
 28. Vijaykumar, C.H.M., Salimath, P.M., Goud, J.V. and Parameshwarappa, R. 1991. Genetic Variability and Genotype×Environment Interaction in Chickpea. Journal-Maharashtra Agricultural Universities 16: 37-37.
 29. Williams, C.M., King, J.R., Ross, S.M., Olson, M.A., Hoy, C.F. and Lopetinsky, K.J. 2014. Effects of three pulse crops on subsequent barley, canola, and wheat. Agronomy Journal 106(2): 343-350.
 30. Zeinali, H., Nasrabadi, A., Hoseinzadeh, H., Chogan, R. and Sabokdast, M. 2005. Factor analysis on spatial corn varieties. Crop Science Journal of Iran 36(4): 895-902.
CAPTCHA Image