سبب‌شناسی بیماری‌های پوسیدگی ریشه، زردی و پژمردگی نخود در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشیار بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 دانشیار قارچ‌شناسی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

4 مربی پژوهشی بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

10.22067/ijpr.v14i1.89106

چکیده

پوسیدگی‌های ریشه و پژمردگی نخود، مخرب‌ترین‌بیماری‌های محدودکنندۀ تولید نخود در استان کرمانشاه به شمار می‌روند. با این حال، اتیولوژی این بیماری‌ها به طور کامل بررسی نشده است. طی فصول زراعی 90-94، از 194 مزرعه نخود در مناطق مختلف استان کرمانشاه بازدید شد و از هر مزرعه، حداقل چهار بوتۀ مشکوک به بیماری، به منظور جداسازی بیمارگر استفاده شد. بر اساس خصوصیات ریخت‌شناختی، هشت گونۀ قارچی شامل Fusarium oxysporoum، F. solani، F. proliferatum، F. equiseti، F. verticillioides، F. culmorum، Macrophomina phaseolina و Rhizoctonia solani شناسایی گردید. از بین جدایه‌های پرشمار به‌دست‌آمده، 288 جدایه از نظر بیماری‌زایی و پرآزاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمون بیماری‌زایی، به استثنای گونه‌ها‌ی F. verticillioides وF. culmorum سایر گونه‌ها بیماری‌زا شناخته شدند. در این میان، گونه‌های F. oxysporum و F. solani شایع‌ترین و پرآزارترین گونه‌های بیمارگر شناخته شدند. بر همین اساس، گونه‌های F. equiseti و F. proliferatum در زمرۀ بیمارگرهای ضعیف و کم‌آزار قرار گرفتند. این اولین گزارش از بیماری‌زایی F. proliferatum بر روی نخود است. در این مطالعه، بروز تغییر رنگ آوندی که مشخصۀ اصلی جدایه‌های بیماری‌زای F. oxysporum است، بر خلاف انتظار، فقط در تعداد معدودی از گیاهان مایه‌زنی‌شده مشاهده شد. این نشان می‌دهد که بیشتر جدایه‌های به‌دست‌آمده از این گونۀ مرکب به فرم مخصوص F. oxysporum f. sp. ciceri  تعلق ندارند. با توجه به مرکب‌بودن گونۀ F. oxysporum و عدم کفایت ویژگی­های ریخت­شناسی در شناسایی این بیمارگر، برای تدوین درست اقدامات مدیریتی لازم است شناسایی این بیمارگر با استفاده از روش‌های مولکولی تأیید شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Etiology of root rot, yellows and wilt diseases of chickpea in Kermanshah province

نویسندگان [English]

 • Bahman Geraminasab 1
 • Saeed Abbasi 2
 • Samad Jamali 2
 • Khosrow Chehri 3
 • Hassan Younesi 4
1 MSc. in Plant Pathology, Department of Plant Protection, Razi University, Kermanshah
2 Associate Professor of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Razi University, Kermanshah
3 Associate Professor of Mycology Department of Biology, Razi University, Kermanshah
4 Research Instructor of Plant Pathology, Agricultural and Natural Resources Research Center of Kermanshah Province, Kermanshah
چکیده [English]

Introduction
Chickpea is a valuable and protein-rich pulse crop which is widely cultivated in more than 50 countries. Cultivation of chickpea in rotation with cereals can improve soil fertility through the process of symbiotic nitrogen fixation. Among the chickpea producing provinces in Iran, Kermanshah province has the first rank of chickpea production. Root rots and wilt have been considered the most devastating diseases limiting chickpea production in Kermanshah Province. However, the etiology of these diseases has not been thoroughly investigated. Therefore, the present study aimed to identify the fungal species causing wilt, yellowing and root rot in Kermanshah province, identify the dominant species and determine the prevalence of the disease in different regions of the province.
 
Materials and Methods
One hundred ninety-four chickpea fields, representative of the main planting areas throughout Kermanshah province, were surveyed during growing seasons 2011-2015. In each field, at least four diseased plant samples showing yellowing or wilting symptoms were collected, kept in paper bags, and transferred to the laboratory. 5 mm long pieces of root and stem of affected plants were prepared, surface sterilized and plated on Water Agar. The culture plates were incubated at a temperature of 25°C and examined on a daily basis. Pure cultures were obtained using either the hyphal-tip or single spore techniques. The isolates were then morphologically identified using available descriptions from the literature. Out of the abundant isolates, a total of 288 were selected for further investigation regarding their pathogenicity and aggressiveness. To prepare the inoculum, oat seeds were soaked in water for 24 hours and then transferred to 500 ml flasks. The flasks were autoclaved at a temperature of 121°C for 20 minutes, twice on two consecutive days. Each fungal isolate was cultured on five plates containing Potato Dextrose Agar (PDA) medium. Then, the autoclaved oat seeds were added to the plates. The plates were then incubated at 25°C for two weeks until the fungus completely covered the seeds surface. The pots (4 cm in diameter and 12 cm in height) were filled to a height of 6 cm with an autoclaved soil mixture (field soil / sand at a ratio of 2:1), then 2 ml of inoculum was applied to the soil surface, the inoculum was covered with one cm of autoclaved soil, the two seeds of chickpea cultivar, Bivanij were placed on the soil surface, Finally, the seeds were covered with 2 cm of soil. In this test, three replicates were considered for each isolate. The control pots were mock inoculated with uninfested oat seeds. The pots were kept in the growth chamber for a maximum of five to six weeks at 25-28 ° C. The disease severity was rated according to a 0-4 scale.
 
Results and Discussion
Based on morphological characteristics, eight fungal species including Fusarium oxysporoum, F. solani, F. equiseti, F. proliferatum, F. verticillioides, F. culmorum, Macrophomina phaseolina and Rhizoctonia solani were identified. Based on the results of pathogenicity test, except for F. verticillioides and F. culmorum other species were identified as pathogenic. Among these, F. oxysporum and F. solani species complex were classified as the most common and most aggressive pathogens. F. equiseti and F. proliferatum were ranked as weakly aggressive pathogens. In this study, vascular discoloration, a major characteristic of the pathogenic isolates of F. oxysporum, was observed in only a few inoculated plants suggesting that most of the recovered isolates did not belong to F. oxysporum f. sp. ciceri. Disease symptoms triggered by most of the isolates of F. oxysporum species complex in this study are consistent with those of F. redolens. However, accurate identification of these isolates requires a combination of molecular protocols and detailed morphological studies.
 
Conclusion
Our results showed that Fusarium species are the main agent causing root rot, yellowing and wilt on chickpea in kermanshah province. Among these, F. oxysporum species complex was the most common and most aggressive species. However, contrary to previous reports, most of the F. oxysporum isolates examined in this study did not belong to F. oxysporum f. sp. ciceri. Since the accurate pathogen identification is crucial for efficient disease management, accurate identification of the pathogen needs to be confirmed using molecular protocols. We also concluded that F. proliferatum is a weak pathogen of chickpea root. This is the first report of pathogenicity of F. proliferatum on chickpeas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fusariosis
 • Fusarium
 • Macrophomina
 • Rhizoctonia
 • Yellowing
 1. Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R., Abdeshah, H., Kazemian, A. and Rafiee, M. 2018. Agricultural Statistics 2017-2018: Volume 1, Field Crops, in: Agriculture, I. M. o. (Ed.). Iranian Ministry of Agriculture, Statistics, p. 117.
 2. Aoki, T. O’donnell, K. and Geiser, D.M. 2014. Systematics of key phytopathogenic Fusarium species: current status and future challenges. Journal of General Plant Pathology 80: 189-201.
 3. Aslam, M., Mahmood, I., Peoples, M., Schwenke, G. and Herridge, D. 2003. Contribution of chickpea nitrogen fixation to increased wheat production and soil organic fertility in rain-fed cropping. Biology and Fertility of Soils 38: 59-64.
 4. Bueno, C. Fischer, I. Rosa, D. Firmino, A. Harakava, R. Oliveira, C. and Furtado, E. 2014. Fusarium solani sp. passiflorae: a new forma specialis causing collar rot in yellow passion fruit. Plant pathology 63: 382-389.
 5. Burgess, L.W.L., Summerell, C.M. and Brett, A. 1988. Laboratory Manual for Fusarium R University of Sydney.
 6. Chung, W., Chen, L., Huang, J., Huang, H., and Chung, W. 2011. A new ‘forma specialis’ of Fusarium solani causing leaf yellowing of Phalaenopsis. Plant pathology 60: 244-252.
 7. Chand, H. and Khirbat, S. 2009. Chickpea wilt and its management–A review. Agricultural Reviews 30: 1-12.
 8. 2017. FAOSTAT, Statistical Database of the United Nation Food and Agriculture Organization (FAO) Statistical Division. Rome, Italy. Available at: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. Accessed Nov, 2019.
 9. Fisher, N.L., Burgess, L., Toussoun, T. and Nelson, P.E. 1982. Carnation leaves as a substrate and for preserving cultures of Fusarium Phytopathology 72: 151-153.
 10. Gordon, T. and Martyn, R. 1997. The evolutionary biology of Fusarium oxysporum. Annual Review of Phytopathology 35: 111-128.
 11. Jiménez-Díaz, R.M., Castillo, P., del Mar Jiménez-Gasco, M., Landa, B.B. and Navas-Cortés, J.A. 2015. Fusarium wilt of chickpeas: Biology, ecology and management. Crop Protection 73: 16-27.
 12. Jiménez-Fernández, D., Navas-Cortés, J.A., Montes-Borrego, M., Jiménez-Díaz, R.M. and Landa, B.B. 2011. Molecular and pathogenic characterization of Fusarium redolens, a new causal agent of Fusarium yellows in chickpea. Plant Disease 95: 860-870.
 13. Kaur, R., Kaur, J. and Singh, R. 2011. Nonpathogenic Fusarium as a biological control agent. Plant Pathology Journal 9: 79-91.
 14. Kolattukdy, P. 1995. Nectria haematococca. Pathogenesis and Host Specificity in Plant Diseases: Histochemical, Biochemical, genetic and Molecular Bases, Vol. II Eukaryotes: 83-101.
 15. Landa, B.B., Navas-Cortés, J.A., del Mar Jimenez-Gasco, M., Katan, J., Retig, B. and Jiménez-Díaz, R.M. 2006. Temperature response of chickpea cultivars to races of Fusarium oxysporum sp. ciceris, causal agent of Fusarium wilt. Plant Disease 90: 365-374.
 16. Leslie, J.F. and Summerell, B.A. 2008. The Fusarium laboratory manual. John Wiley & Sons.
 17. Leslie, J.F., Zeller, K.A. and Summerell, B.A. 2001. Icebergs andspecies in populations of Fusarium. Physiological and Molecular Plant Pathology 59: 107-117.
 18. Matuo, T. and Snyder, W.C. 1973. Use of morphology and mating populations in the identification of formae speciales in Fusarium solani. Phytopathology 63: 562-565.
 19. Mohammadi, H. and Banihashemi, Z. 2005. Distribiution, pathogenicity and survival of Fusarium spp. The causal agents of chickpea wilt and root rot in the Fars province of Iran. Iranian Journal of plant pathology 41: 688-708 (in Persian with English Summary).
 20. Muehlbauer, F.J. and Sarker, A. 2017. Economic importance of chickpea: production, value, and world trade, pp. 5-12, The chickpea genome. Springer
 21. Ndiaye, M. 2007. Ecology and management of charcoal rot (Macrophomina phaseolina) on cowpea in the Sahel. Ph.D Thesis, Wageningen University, the Netherland. 114 pp.
 22. Nene, Y., Reddy, M., Haware, M., Ghanekar, A., Amin, K., Pande, S. and Sharma, M. 2012. Field Diagnosis of Chickpea Diseases and their Control. Information Bulletin No. 28 (revised). International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics.
 23. Nene, Y., Sheila, V. and Sharma, S. 1996. A world list of chickpea and pigeonpea pathogens (5th edn). International Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics: Andhra Pradesh, India.
 24. O'Donnell, K., Cigelnik, E. and Nirenberg, H.I. 1998. Molecular systematics and phylogeography of the Gibberella fujikuroi species complex. Mycologia 90: 465-493.
 25. Sneh, B., Burpee, L. and Ogoshi, A. 1991. Identification of Rhizoctonia APS press, Minnesota, USA, pp. 133.
 26. Snyder, W.C. and Hansen, H. 1940. The species concept in Fusarium. American Journal of Botany 27: 64-67.
 27. Westerlund, F., Campbell, R. and Kimble, K. 1974. Fungal root rots and wilt of chickpea in California. Phytopathology 64: 432-436.
CAPTCHA Image