دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، آبان 1393 
بررسی امکان کاشت پاییزه نخود در شرایط آب و هوایی سراوان

صفحه 23-32

10.22067/ijpr.v1393i1.46056

محسن زعفرانیه؛ احمد نظامی؛ سیدمسعود ضیائی؛ میترا جباری


آزمون های زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.)

صفحه 129-138

10.22067/ijpr.v1393i1.46217

پرویز عبادی باباجان؛ نسرین مشتاقی؛ عبدالرضا باقری؛ حسن مرعشی؛ سعید ملک‌زاده شفارودی