دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آبان 1393 
تحلیل های آماری چند متغیره برای صفات نخود(Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری محدود

صفحه 99-110

10.22067/ijpr.v1393i2.47041

مریم پیرزاده مقدم؛ عبدالرضا باقری؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ علی گنجعلی