دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1389 
مهندسی ژنتیک نخود(Cicer arietinum L.)برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera)

10.22067/ijpr.v1i1.6347

مشتاقی مشتاقی؛ abdol reza باقری؛ T.J هیگینز؛ جلالی جواران جلالی جواران؛ behzad قره‌یاضی