دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مرداد 1389 
ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L)

10.22067/ijpr.v1i2.9215

سیدکریم موسوی؛ ناظر کاخکی ناظر کاخکی؛ mohamadreza محمد‌رضا؛ طباطبایی طباطبایی؛ بهروزی بهروزی