تأثیر علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

جمهوری اسلامی ایران

چکیده

از جمله حبوبات با سابقه ی کهن و رایج م یباشد. به دلیل وجود عل فهای (Cicer arietinum L.) گیاه زراعی نخود
هرز در مزارع نخود بین عملکرد موجود و پتانسیل واقعی ارقام، فاصله زیادی وجود دارد. به منظور تعیین اثر علف کش های
تربوترین ، سیانازین ، لینوران ، کلرتال دی متیل، پاراکوآت، پایریدات و مخلوط علفکش پروپیزآمید با تربوترین و سیانازین و
لینوران به صورت پیش رویشی بر روی علف های هرز نخود، این طرح اجرا گردید. در این پژوهش ، 11 تیمار علف کش همراه
با تیمار عدم کنتر ل علفهرز در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند.
مهم ترین علف های هرز خسارتزا در این مطالعه، تاج خروس وحشی در درجه اول و خردل وحشی و سلمه تره در درجه
دوم بودند. این علف های هرز، ارتفاع، وزن خشک، شاخص برداشت و در نهایت، عملکرد دانه نخود را تحت تأثیر خود قرار
دادند. با بررسی اثر علفکشهای مختلف بر روی این علفهای هرز مشخص گردید که مقادیر مختلف پاپیرات، بیشترین
74 درصد / کاهش را در تعداد علفهای هرز ایجاد نمود به طوریکه پاپیرات 1 و پاپیرات 2 به ترتیب 100 درصد و 4
نسبت به شاهد در تعداد علفهای هرز تاج خروس کاهش ایجاد کرد. در نهایت با در نظر گرفتن هزینه بالای وجین دستی
می توان اظهار داشت که در سطوح کشت محدود و در صورت وجود کارگران ارزان قیمت م یتوان از وجین دستی استفاده
نمود که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود. در غیر این صورت، استفاده از تیمار پایریدات 2 لیتر در هکتار بعد از
سبز شدن برای کنترل علف های هرز در شرایط منطقه گلستان، اقتصادی تر به نظر می رسد.
واژه های کلیدی: علف کش، علف های هرز، عملکرد، گلستان، نخود

عنوان مقاله [English]

Effect of different herbicides on weed control in Chickpea (Cicer arietinum L

نویسندگان [English]

  • ramezan Sarparast
  • fatemeh Sheikh
چکیده [English]

Chickpea (Cicer arietinum L.) is a dry pulse crop commonly used from old time. The chickpea
yield is lower as compared to maximum potentials of the cultivars. The gap could mainly be attributed
to the weed competition in addition to other production constraints. Although chickpeas are
traditionally grown on residual soil moisture, weeds competition pose major problem in many
situations. In order to compare the efficiency of 11 herbicide treatments with weedy check treatment
(no weed control) of chickpea an experiment was conducted in Agricultural Research Center of
Gorgan, Iran. Treatments were compared based on a randomized complete block design with four
replications. The herbicides were included Pyridate as a post emergence herbicide at 2 and 2.5 lit.ha-1,
Paraquate as an emerging time herbicide at 1.5 and 2 lit.ha-1, Terbotrine, Cianazine, Linoran,
Propyzamide and combination all of them as some pre-emergence herbicides. The data were recorded
on weed density (plant.m-2) and dry weight of weeds (gr.m-2). Pigweed was a major weed in the field
under consideration. Fumitory, lambsquarter and wild mustard were as secondary importance. None of
the herbicdes gave adequate control of weeds. In general, pyridate treatments showed a good control
on the number and dry weight of weeds under investigation. In the absence of herbicide and weeding,
high competition between weeds and crop resulted in reduction of grain yield of chickpea. Otherwise,
post emergence applied Pyridate (2lit.ha-1) seemed to be more economical in Golestan conditions for
weed control.
Key words: Chickpea, Control, Golestan, Herbicides, Weed, Yield

CAPTCHA Image