تأثیر علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

جمهوری اسلامی ایران

چکیده

از جمله حبوبات با سابقه ی کهن و رایج م یباشد. به دلیل وجود عل فهای (Cicer arietinum L.) گیاه زراعی نخود
هرز در مزارع نخود بین عملکرد موجود و پتانسیل واقعی ارقام، فاصله زیادی وجود دارد. به منظور تعیین اثر علف کش های
تربوترین ، سیانازین ، لینوران ، کلرتال دی متیل، پاراکوآت، پایریدات و مخلوط علفکش پروپیزآمید با تربوترین و سیانازین و
لینوران به صورت پیش رویشی بر روی علف های هرز نخود، این طرح اجرا گردید. در این پژوهش ، 11 تیمار علف کش همراه
با تیمار عدم کنتر ل علفهرز در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند.
مهم ترین علف های هرز خسارتزا در این مطالعه، تاج خروس وحشی در درجه اول و خردل وحشی و سلمه تره در درجه
دوم بودند. این علف های هرز، ارتفاع، وزن خشک، شاخص برداشت و در نهایت، عملکرد دانه نخود را تحت تأثیر خود قرار
دادند. با بررسی اثر علفکشهای مختلف بر روی این علفهای هرز مشخص گردید که مقادیر مختلف پاپیرات، بیشترین
74 درصد / کاهش را در تعداد علفهای هرز ایجاد نمود به طوریکه پاپیرات 1 و پاپیرات 2 به ترتیب 100 درصد و 4
نسبت به شاهد در تعداد علفهای هرز تاج خروس کاهش ایجاد کرد. در نهایت با در نظر گرفتن هزینه بالای وجین دستی
می توان اظهار داشت که در سطوح کشت محدود و در صورت وجود کارگران ارزان قیمت م یتوان از وجین دستی استفاده
نمود که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود. در غیر این صورت، استفاده از تیمار پایریدات 2 لیتر در هکتار بعد از
سبز شدن برای کنترل علف های هرز در شرایط منطقه گلستان، اقتصادی تر به نظر می رسد.
واژه های کلیدی: علف کش، علف های هرز، عملکرد، گلستان، نخود

CAPTCHA Image