کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 38
1. بررسی اثر استفاده از دیاتومیت بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer.arietinum L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22067/ijpr.v12i2.81506

غلامرضا زمانی؛ داوود قطبی نژاد؛ محمد حسن سیاری؛ زهره نبی پور


3. بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در پاسخ به مالچ ضایعات چای و کنترل علف‌های‌هرز

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 26-40

10.22067/ijpr.v12i1.80185

مجید قنبری؛ علی مختصی بیدگلی؛ پرنیان طالبی سیه سران؛ سید رامین حسینی


5. گزینش ژنوتیپ‌های منتخب عدس (Lens culinaris Medik) متحمل به تنش خشکی با به‌کارگیری پنج شاخص تحمل جدید در شرایط مشهد

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 187-204

10.22067/ijpr.v11i2.75861

محمدحسن ,وفایی؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ علی گنجعلی


6. ارزیابی اثر تنوع و یکنواختی علف‌های‌هرز بر عملکرد عدس (Lens culinaris L.)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 221-234

10.22067/ijpr.v12i1.77217

نگین زرگریان؛ علیرضا باقری؛ ایرج نصرتی؛ فرزاد مندنی


10. ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های نخود به آبیاری تکمیلی در مراغه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 88-99

10.22067/ijpr.v11i1.72520

داود صادق زاده اهری


13. تأثیر آبیاری تکمیلی، زمان و روش‏های کاربرد کود آهن بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه نخود زراعی (Cicer arietinum L.)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-131

10.22067/ijpr.v10i2.68262

لقمان احمدی؛ مختار قبادی؛ محسن سعیدی؛ جلال قادری


14. بررسی اثرات سوپرجاذب و آبیاری بر خصوصیات ریشه و عملکرد گیاه ماش (Vigna radiata L.)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 149-162

10.22067/ijpr.v10i2.68714

عبدالمجید سهیل نژاد؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هومان لیاقتی؛ پیام پزشکپور


17. بررسی مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز مزارع نخود دیم (Cicer arietinum L.)

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 195-208

10.22067/ijpr.v10i1.61733

عبدالرضا احمدی؛ مژگان ویسی؛ منصور آقایی؛ سیدکریم موسوی


18. بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-68

10.22067/ijpr.v9i1.53816

غلامرضا دره کی؛ غلامرضا زمانی؛ محمدحسن سیاری


19. اثر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم نخود زراعی (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-117

10.22067/ijpr.v9i1.56269

سیامک فرجام؛ عادل سی وسه مرده؛ حمداله کاظمی اربط؛ مهرداد یارنیا؛ اسعد رخزادی


20. واکنش گیاه ماش (ژنوتیپ VC-1973A) به تاریخ کاشت، تراکم بوته و آبیاری در منطقه گرگان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 180-191

10.22067/ijpr.v8i1.33490

جواد فدایی؛ ابوالفضل فرجی؛ محمد رضا داداشی؛ آسیه سیاهمرگویی


22. ارزیابی و شناسایی ژنوتیپ‌های لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت در بوم‌نظام‌های کم‌نهاده با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 155-165

10.22067/ijpr.v8i2.47172

عادل غدیری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ عبدالرضا باقری؛ رضا قربانی؛ علیرضا بهشتی


23. تأثیر تغذیه برگی میکرو و نانو ذرات عنصر روی بر برخی صفات رشدی و کیفی ماش (Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 166-180

10.22067/ijpr.v8i2.51644

حسن مکاریان؛ حسن شجاعی؛ علی دماوندی؛ عباس نصیری دهسرخی؛ احمد اخیانی