کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
اثر دیاتومیت بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 57-68

10.22067/ijpr.v12i2.81506

غلامرضا زمانی؛ داوود قطبی نژاد؛ محمد حسن سیاری زهان؛ زهره نبی پور


بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در پاسخ به مالچ ضایعات چای و کنترل علف‌های‌هرز

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 26-40

10.22067/ijpr.v12i1.80185

مجید قنبری؛ علی مختصی بیدگلی؛ پرنیان طالبی سیه سران؛ سید رامین حسینی


ارزیابی اثر تنوع و یکنواختی علف‌های‌هرز بر عملکرد عدس (Lens culinaris L.)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 221-234

10.22067/ijpr.v12i1.77217

نگین زرگریان؛ علیرضا باقری؛ ایرج نصرتی؛ فرزاد مندنی


بررسی اثرات سوپرجاذب و آبیاری بر خصوصیات ریشه و عملکرد گیاه ماش (Vigna radiata L.)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 149-162

10.22067/ijpr.v10i2.68714

عبدالمجید سهیل نژاد؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هومان لیاقتی؛ پیام پزشکپور


بررسی مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز مزارع نخود دیم (Cicer arietinum L.)

دوره 10، شماره 1، مهر 1398، صفحه 195-208

10.22067/ijpr.v10i1.61733

عبدالرضا احمدی؛ مژگان ویسی؛ منصور آقایی؛ سیدکریم موسوی


بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد

دوره 9، شماره 1، دی 1397، صفحه 57-68

10.22067/ijpr.v9i1.53816

غلامرضا دره کی؛ غلامرضا زمانی؛ محمدحسن سیاری


اثر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم نخود زراعی (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 9، شماره 1، دی 1397، صفحه 99-117

10.22067/ijpr.v9i1.56269

سیامک فرجام؛ عادل سی وسه مرده؛ حمداله کاظمی اربط؛ مهرداد یارنیا؛ اسعد رخزادی


واکنش گیاه ماش (ژنوتیپ VC-1973A) به تاریخ کاشت، تراکم بوته و آبیاری در منطقه گرگان

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 180-191

10.22067/ijpr.v8i1.33490

جواد فدایی؛ ابوالفضل فرجی؛ محمد رضا داداشی؛ آسیه سیاهمرگویی


تأثیر تغذیه برگی میکرو و نانو ذرات عنصر روی بر برخی صفات رشدی و کیفی ماش (Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 166-180

10.22067/ijpr.v8i2.51644

حسن مکاریان؛ حسن شجاعی؛ علی دماوندی؛ عباس نصیری دهسرخی؛ احمد اخیانی