دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، بهمن 1395 
اثر تاریخ کاشت و سطوح کود فسفر بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد باقلا (Vicia faba L.)

صفحه 45-58

10.22067/ijpr.v7i2.43382

سعیده عالیپور؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطااله سیادت؛ سید هاشم موسوی؛ عزیز کرملا چعب


انتقال ژن codAبه عدس ((Lens culinarisM. و تولید گیاهان تراریختهT1

صفحه 215-229

10.22067/ijpr.v7i2.53151

فاطمه ذاکر تولایی؛ بهزاد قره یاضی؛ عبدالرضا باقری؛ کایران کمار شارما