دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، مهر 1395 
ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی بذر نخود (Cicer arietinum L.)

صفحه 54-64

10.22067/ijpr.v7i1.36727

قدریه محمودی؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو؛ مصطفی قلی زاده؛ ایرج طهماسبی


تأثیر تنش شوری و هیدروپرایمینگ بر ویژگی‌هایجوانه‌زنی بذور ماش‌سبز (Vigna radiata (L.) Wilczek)

صفحه 65-80

10.22067/ijpr.v7i1.37908

مجید قنبری؛ کامران منصورقناعی پاشاکی؛ صابر صفایی عبدالمناف؛ خدیجه عزیز علی آبادی