دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-233 
9. ارزیابی دامنه صفات زراعی نخود (Cicer arietinum L.) دیم در مناطق سرد کشور

صفحه 122-136

10.22067/ijpr.v11i2.76502

داود صادق زاده اهری؛ ولی فیضی اصل؛ همایون کانونی؛ علی سعید


14. ارزیابی روند بلندمدت عملکرد و ثبات آن در حبوبات ایران

صفحه 196-214

10.22067/ijpr.v12i1.77599

محمدجواد مصطفوی؛ مینا هوشمند؛ مهدی نصیری محلاتی