تغییرات تسهیم و انتقال مجدد مواد پرورده در ماشک دیم (Vicia sativa) رقم مراغه تحت تأثیر کودهای بیولوژیک و آبیاری تکمیلی در سیستم تلفیقی درخت-گیاه زراعی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری زراعت، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشیار گروه زیست‌شناسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

تولید، انتقال مجدد و بهبود ویژگی‌های کیفی گیاهان زراعی به‌ویژه تحت تنش کم‌آبی از مبـانی اساسـی تعیـین و بررسـی اخـتلاف عملکـرد در گونه‌ها و رقم‌های زراعی است. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه ارومیه در دو سال زراعی (1395 و 1396) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کشت دیم و یک بار آبیاری تکمیلی به عنوان فاکتور اول و تیمار کاربرد کودهای زیستی در هشت سطح (شاهد، قارچ میکوریزا، ازتوباکتر، تیوباسیلوس، ازتوباکتر+ قارچ میکوریزا، تیوباسیلوس+ قارچ میکوریزا، ازتوباکتر+تیوباسیلوس و ازتوباکتر+ تیوباسیلوس+ قارچ میکوریزا) به عنوان فاکتور دوم بودند. نتایج نشان داد با انجام آبیاری تکمیلی تعداد غلاف در بوته ماشک افزایش یافت؛ اما بیشترین میزان و کارآیی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و درصد پروتئین علوفه ماشک در شرایط دیم به‌دست آمد. همچنین تعداد غلاف در بوته و پروتئین علوفه ماشک تحت تأثیر کاربرد کودهای زیستی افزایش معنی‌داری یافتند؛ در حالی که بیشترین میزان و کارآیی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ماشک در تیمار بدون کاربرد کود زیستی (شاهد) به‌دست آمد. گیاهان ماشک در شرایط آبیاری تکمیلی و کاربرد ترکیبی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر به واسطه دارابودن حداکثر میزان کلونیزاسیون ریشه (45/63 درصد) و محتوای رطوبت نسبی بالا (50/69 درصد)، بیشترین تعداد دانه در بوته (94/20 عدد) و وزن1000دانه (7/44 گرم) را دارا بودند که در نتیجه منجر به حصول حداکثر عملکرد دانه (2/1873 کیلوگرم در هکتار) گردید. لذا، کاربرد تلفیقی کودهای زیستی در شرایط آبیاری تکمیلی جهت افزایش تولید ماشک در سیستم تلفیقی درخت-گیاه زراعی می‌تواند موجب بهبود خصوصیات کمی و کیفی آن شود که در راستای کشاورزی پایدار نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in partitioning and remobilization of assimilate in Maragheh vetch (Vicia sativa) cultivar under the influence of biological fertilizers and supplementary irrigation in the integrated tree, and crop system

نویسندگان [English]

 • saeid heydarzadeh 1
 • Jalal Jalilian 2
 • Alireza Pirzad 3
 • Rashid Jamei 4
1 Former PhD. Student of Plant Production and Genetics, Urmia University, Urmia, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, Urmia University, Urmia, Iran
3 Professor, Department of Plant Production and Genetics, Urmia University
4 Associate Professor, Department of Biology, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Introduction
Vetch is one of the legume family that is widely cultivated as a cover crop, reduce erosion, and increase soil fertility. Drought stress that occurs during the reproductive growth period, adversely affects yield and yield components. Supplementary irrigation can be efficient technique to cope with the limited water availability and to stabilize the crop yields. Biological fertilizers such as mycorrhizal fungi, Azotobacter and Thiobacillus spp < /em> play an important role in sustainable agriculture. The mycorrhizal symbiosis with plants causes changes in plant water relations and thus improve drought resistance or tolerance in the host plant. Azotobacter has the potentiality to produce different types of amino acids, plant growth hormones, antifungal antibiotics, and siderophore and has a unique ability of atmospheric nitrogen fixation in the soil. The application of sulfur coupled with Thiobacillus spp renders alkali soils fit for cultivation of crops. The formation of sulphuric acid by Thiobacillus spp in soil increases the level of soluble P, K, Ca, Mg, Al and Mn ion. Therefore, this study was conducted to determine the effect of biofertilizers treatment on yield and some quality traits of Vetch (Vicia sativa) under Agroforestry system.
 
Materials and Methods
This factorial experiment was performed as a complete randomized block design with three replications at Urmia University in two years (2016 and 2017). Experimental treatments included once supplemental irrigation and dry farming as the first factor and application of biofertilizers at eight levels {Control (non-application of fertilizer), Mycorrhizal fungus (Rhizophagus intraradices), Azotobacter, Thiobacillus spp, Azotobacter + Mycorrhiza (R. intraradices), Thiobacillus spp + Mycorrhiza (R. intraradices), Azotobacter + Thiobacillus spp, Azotobacter + Thiobacillus spp + Mycorrhizal fungus (R. intraradices)} were the second factor. Supplementary irrigation treatment was applied at the flowering stage (10%) for two years. Vetch plants were harvested on 25-27th of June in two years. At harvest, from each treatment ten plants were taken randomly and plant height, pod per plant, seed per plant, 100 grain weight, were recorded. Whole plot was harvested for determination of seed yield. The analysis of variance for the two-year data was performed using GLM procedure (SAS 9.1.3, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) as combined over years. The effects of irrigation regimes, the application of biofertilizers and interactions of these two factors were analyzed using analysis of variance (ANOVA) and means were compared using Duncan's Multiple Range Test (DMRT) (P≤ 0.05).
 
Results and Discussion
The results showed that supplementary irrigation increased the number of pods per plant and forage calcium content. But the highest rate and efficiency of photosynthetic materials remobilization and forage protein content were obtained in farming condition. Also, the number of pods per plant, the percentage of calcium and protein content of forage increased significantly due to the application of biological fertilizers. Thus, the combined application of mycorrhizal + Azotobacter treatment increased the number of pods per plant, and protein content of forage by 15.55% and 18.88%, respectively, as compared to the Control. While the highest rate and efficiency of photosynthetic materials remobilization were obtained in non-biofertilizer treatment (control). Supplementary irrigated vetch plants under combined application of mycorrhiza and Azotobacter, due to the having maximum amount of root colonization (63.45%) and relative water content (69.50%), had the highest number of seeds per plant (204.94) and 100 seed weight (4.47 g), which resulted in maximum seed yield (187.32 g/m2). Generally, the results of the experiment showed that in rainfed conditions, the amount of remobilization of photosynthetic materials increased. Subsequently, in this situation, the efficiency of the remobilization and also the remobilization share in grain filling increased, which probably reduced the filling time of the seeds. Thus, increase in the filling speed of the seeds, can partly compensate for the reduction of the material's transfer time to the seed. In the absence of water stress, more material is transferred to the seeds and the final weight of the seeds increases, and consequently the final yield of the seeds increases.
 
Conclusion
Application of dual inoculation of mycorrhiza and Azotobacter could improve the uptake of yield and yield components in vetch under Agroforestry system. Therefore, according to the findings of this research, the combined use of biological fertilizers to increase yield and maintain long-term production in an agroforestry system under rain-fed conditions can be desirable for sustainable agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Azotobacter
 • Efficiency of remobilization
 • Mycorrhiza
 • Sustainable agriculture
 • Thiobacillus spp
 1. Asghari Meidany, J., and Karimi, E. 2013. Sowing depth effects on vetch yield in maragheh dry lands. Iranian Journal of Field Crops Research11: 430-436. (In Persian with English Summary).
 2. Auge, R.M., Toler, H.D., and Saxton, A.M. 2015. Arbuscular mycorrhizal symbiosis alters stomatal conductance of host plants more under drought than under amply watered conditions: a meta-analysis. Mycorrhiza25(1): 13-24.
 3. Awasthi, R., Gaur, P., Turner, N.C., Vadez, V., Siddique, K.H., and Nayyar, H. 2017. Effects of individual and combined heat and drought stress during seed filling on the oxidative metabolism and yield of chickpea (Cicer arietinum) genotypes differing in heat and drought tolerance. Crop and Pasture Science 68: 823-841.
 4. Barati, V., and Ghadiri, H. 2017. Assimilate and nitrogen remobilization of six-rowed and two-rowed winter barley under drought stress at different nitrogen fertilization. Archives of Agronomy and Soil Science 63(6): 841-855.
 5. Baum, C., El-Tohamy, W., and Gruda, N. 2015. Increasing the productivity and product quality of vegetable crops using arbuscular mycorrhizal fungi. A review. Scientia Horticulturae 187: 131-141.
 6. Behl, R.K., Sharma, H., Kumar, V., and Singh, K.P. 2003. Effect of dual inoculation of VA mycorrhiza and Azotobacter chroococcum on above flag leaf characters in wheat. Agronomy Soil Science 44: 25-31.
 7. Benbi, D.K., Brar, K., Toor, A.S., Singh, P., and Singh, H. 2012. Soil carbon pools under poplar-based agroforestry, rice-wheat and maize-wheat cropping systems in semi-arid India. Nutrient Cycling in Agroecosystems 92(1): 107-118.
 8. Besharati, H., and Malekzadeh, T. 2015. Effect of sulfur and thiobacillus on soybean growth and uptake of some nutrients in four calcareous soils with different buffering capacities. Iranian Journal of Soil Research 29(2): 131-146. (In Persian with English Summary).
 9. Brevedan, R.E., and Egli, D.B. 2003. Short periods of water stress during seed filling, leaf senescence and yield of soybean. Crop Science 43: 2083-2088.
 10. Campiglia, E., Caporali, F., Radicetti, E., and Mancinelli, R. 2010. Hairy vetch (Vicia villosa Roth.) cover crop residue management for improving weed control and yield in no-tillage tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) production. European Journal of Agronomy 33: 94-102.
 11. Eskandari, H., and Alizadeh-Amraie, A. 2017. Grain yield and energy efficiency of a barley dry land farming system as affected by supplemental irrigation at flowering stage. Agricultural Crop Management 18(4): 871-880. (In Persian with English Summary).
 12. Farhadian Asgarabadi, K. 2017. Effects of mycorrhiza and superabsorbent on root morphological characteristics and yield of chickpea (Cicer arietinum L.) under rain-fed conditions. Journal of Crop Production 10: 61-73. (In Persian with English Summary).
 13. Gao, Z., Liang, X.G., Lin, S., Zhao, X., Zhang, L., Zhou, L.L., Shen, S., and Zhou, S.L. 2017. Supplemental irrigation at tasseling optimizes water and nitrogen distribution for high-yield production in spring maize. Field Crops Research 209: 120-128.
 14. Habibzadeh, Y., Jalilian, J., Zardashti, M.R., Pirzad, A., and Eini, O. 2015. Some morpho-physiological characteristics of Mung Bean mycorrhizal plant under different irrigation regimes in field condition. Journal of Plant Nutrition 38(11): 1754-1767.
 15. Habibzadeh, Y., Zardoshti, M.R., Pirzad, A., and Jalilian, J. 2013. Effects of arbuscular
  mycorrhiza on grain yield and yield component of Mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczk] under water deficit stress. Pajouhesh & Sazandegi100: 38-47. (In Persian with English Summary).
 16. Haffani, S., Mezni, M., Slama, I., Ksontini, M., and Chaïbi, W. 2014. Plant growth, water relations and proline content of three vetch species under water‐limited conditions. Grass and Forage Science 69: 323-333.
 17. Hamzei, J., and Syedi, M. 2013. Response of yield and yield components of barley cultivars to supplementary irrigation under rainfed condition. Science Agricultural and Sustainable Production 25: 71-85. (In Persian with English Summary).
 18. Hay, R.K.M., and Waker, N.J. 2004. Introduction to the Physiology of Crop Yield. Wiley. 292 pp.
 19. Heydarzadeh, S, and Jalilian, J. 2014. Changes in cover crops yield in safflower field under different fertilizer systems and weed infestation. Research in Field Crops 2(1): 38-49. (In Persian with English Summary).
 20. Jalilian, J., Amirnia, R., Gholinezhad, E., and Abbas Zadeh, S. 2016. The effect of supplemental irrigation and seed priming on seed yield, yield components and some characteristics of vetch. Agricultural Crop Management 18(3): 625-637. (In Persian with English Summary).
 21. Jalilian, J., Amirnia, R., Gholinezhad, E., and Abbas Zadeh, S. 2016. The effect of supplemental irrigation and seed priming on seed yield, yield components and some characteristics of vetch. Journal of Crops Improvement 18: 625-637. (In Persian with English Summary).
 22. Latifinia, E., Akbari, N., Nazarian Firozabadi, F., and Heidari, S. 2017. Investigating the effect of cultivate lines direction, bio-fertilizer nitroxin and superabsorbent materials on yield and yield components of broad leaf Vetch (Vicia narbonensis). Iranian Journal of Field Crops Research 15: 639-648. (In Persian with English Summary).
 23. Ma, J., Huang, G.B., Yang, D.L., and Chai, Q. 2013. Dry matter remobilization and compensatory effects in various internodes of spring wheat under water stress. Crop Science 54: 331-339.
 24.  Mansourifar, C.,  Shaban, M., Ghobadi, M., and Sabaghpoor, S.H. 2012. Study of grain filling in chickpea cultivars under drought stress and n fertilizer. Iranian Journal of Field Crops Research 10(3): 591-602. (In Persian with English Summary).
 25. Meng, W., Yu, Z., Zhao, J., Zhang, Y., and Shi, Y. 2017. Effects of supplemental irrigation based on soil moisture levels on photosynthesis, dry matter accumulation, and remobilization in winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Plant Production Science 20 (2): 215-226.
 26. Mishra, A., Prasad, K., and Rai, G. 2010. Effect of bio-fertilizer inoculations on growth and yield of dwarf field pea (Pisum sativum L.) in conjunction with different doses of chemical fertilizers. Journal of Agronomy 9: 163-168.
 27. Mohammadi, A., Habibi, D., Rohami, M., and Mafakheri, S. 2011. Effect of drought stress on antioxidant enzymes activity of some chickpea cultivars. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 11: 782-785.
 28. Mousavi, S.K., and Shakarami, G. 2010. Effects of supplemental irrigation on chickpea (Cicer arietinum L.) yield in low rain condition. Electronic Journal of Crop Production 1(4): 99-123. (In Persian with English Summary).
 29. Naseri, R., Barary, M., Zarea, M.J., Khavazi, K., and Tahmasebi, Z. 2017. Effect of plant growth promoting bacteria and Mycorrhizal fungi on growth and yield of wheat under dryland conditions. Journal of Soil Biology 5(1): 49-66. (In Persian with English Summary).
 30. Naseri, R., Rahimi, M.J., Siyadat, S.A., and Mirzaei, A. 2015. The effects of supplementary irrigation and different plant densities on morphological traits, yield and its components and protein content of chickpea (Cicer arietinum L.) in Sirvan region in Ilam province. Iranian Journal of Pulses Research 6(1): 78-91. (In Persian with English Summary).
 31. Nautiyal, P.C., Rachaputi, N.R., and Joshi, Y.C. 2002. Moisture-deficit-induced changes in leaf-water content, leaf carbon exchange rate and biomass production in groundnut cultivars differing in specific leaf area. Field Crops Research 74: 67-79.
 32. Ortiz, N., Armada, E., Duque, E., Roldán, A., and Azcón, R. 2015. Contribution of arbuscular mycorrhizal fungi and/or bacteria to enhancing Trifolium repens drought tolerance under natural soil conditions: effectiveness of autochthonous or allochthonous strains. Journal of Plant Physiology 174: 87-96.
 33. Papakosta, D.K., and Gayians, A.A. 1991. Nitrogen and dry matter accumulation, remobilization and losses for Mediterranean wheat during grain filling. Agronomy Journal 83: 864-870.
 34. Philips, J.M., and Hayman, D.S. 1970. Improved procedures for cleaning roots and staining parasiticand vesicular arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Transactions of the British Mycological Society 55: 158-161.
 35. Raei, Y., Shariati, J., and Weisany, W. 2015. Effect of biological fertilizers on seed oil, yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.) at different irrigation levels. Science Agricultural and Sustainable Production 25: 65-84. (In Persian with English Summary).
 36. Rashidi, V. 2017. Effects of drought stress at flowering stage on seed yield and its components in local lentil accessions. Dry Land Agriculture 5(2): 171-184. (In Persian with English Summary).
 37. Renzi, J.P., Chantre, G.R., and Cantamutto, M.A. 2017. Self‐regeneration of hairy vetch (Vicia villosa Roth) as affected by seedling density and soil tillage method in a semi‐arid agroecosystem. Grass and Forage Science 72(3): 524-533.
 38. Rezaei Chiyaneh, I., Pirzad, A., and Farjami, A. 2014. Effect of nitrogen, phosphorus and sulfur supplier bacteria on seed yield and essential oil of cumin (Cuminum cyminum L.).Journal of ScienceAgricultural and Sustainable Production 24(4): 83-71. (In Persian with English Summary).
 39. Rezaeyan Zadeh, E., Parsa, M., Ganjali, A., and Nezami, A. 2012. Responses of yield and yield components of chickpea cultivars (Cicer arietinum L.) to supplemental irrigation in different phenology stages. Journal of Water and Soil 25(5): 1080-1095. (In Persian with English Summary).
 40. Ritchie, S.W., Nguyen, H.T., and Holaday, A.S. 1990. Leaf water content and gas exchange parameters of two wheat genotypes differing in drought resistance. Crop Science 30: 105-111.
 41. Rossi, A.M., Juarez, M.D., Samman, N.C., and Villarreal, M. 2004. Nitrogen contents in food: A comparison between the Kjeldahl and Hach methods. Argentine Chemical Society 92: 99-108.
 42. Seyed Sharifi, R., and Nazarly, H. 2013. Effects of seed priming with Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on grain yield, fertilizer use efficiency and dry matter remobilization of sunflower (Helianthus annuus L.) with various levels of nitrogen fertilizer. Journal of ScienceAgricultural and Sustainable Production 23(3): 27-45. (In Persian with English Summary).
 43. Wang, H.G., Yu, Z.W., Zhang, Y.L., Wang, D., Shi, Y., and Xu, Z.Z. 2011. Effects of supplemental irrigation based on measuring soil water content on wheat photosynthetic characteristics and dry matter accumulation and allocation. Chinese Journal of Applied Ecology 22: 2495-2503.
 44. Zarea, M.J., Mohammadi Goltapeh, E., Karimi, N., and Varma, A. 2013. Sustainable agriculture in saline-arid and semiarid by use potential of AM fungi on mitigates NaCl effects. Fungi as Bioremediators, Soil Biology: 347-369.