دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، مهر 1398 
بررسی بیان موقت پروتئین نوترکیبCCL21 انسانی در گیاه نخود به روش آگرواینفیلتراسیون

صفحه 91-102

10.22067/ijpr.v10i1.60228

ماریا بیهقی؛ حسن مرعشی؛ عبدالرضا باقری؛ مجتبی سنکیان؛ افسانه سادات فرساد


بررسی مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز مزارع نخود دیم (Cicer arietinum L.)

صفحه 195-208

10.22067/ijpr.v10i1.61733

عبدالرضا احمدی؛ مژگان ویسی؛ منصور آقایی؛ سیدکریم موسوی