دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، اسفند 1398 
بررسی اثرات سوپرجاذب و آبیاری بر خصوصیات ریشه و عملکرد گیاه ماش (Vigna radiata L.)

صفحه 149-162

10.22067/ijpr.v10i2.68714

عبدالمجید سهیل نژاد؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هومان لیاقتی؛ پیام پزشکپور