ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

اسلام

چکیده

آزمایش ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌هرز کشت لوبیا طی سال 1385 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 19 تیمار و 4 تکرار در استان‌های زنجان، مرکزی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری اجرا ‌شد. در این آزمایش‌ها، کارآیی کاربرد پیش‌کاشت آمیخته با خاک، پیش‌رویشی و پس‌رویشی علف‌کش‌ ایمازتاپیر در مقادیر مختلف در مقایسه با علف‌کش‌های رایج تری‌فلورالین، اتان فلورالین و بنتازون مورد ارزیابی قرار گرفت. در استان زنجان بیشترین درصد کاهش وزن خشک علف‌های‌هرز نسبت به شاهد بدون کنترل به میزان 91 درصد به تیمار کاربرد پیش‌رویشی به‌علاوه پس‌رویشی ایمازتاپیر به میزان 5/0 لیتر در هکتار همراه مویان مربوط بود. در استان مرکزی نیز تراکم علف‌هرز برای تیمار یادشده کمتر از سایر تیمارها بود. کاربرد پیش‌کاشت، پیش‌رویشی و پس‌رویشی ایمازتاپیر در مقادیر مورد آزمایش، فاقد اثرات گیاه‌سوزی پایدار روی لوبیا بود. کاربرد ایمازتاپیر به صورت پس رویشی کارآیی چندانی در کنترل علف های هرز نداشت. هرچند تأثیر کنترلی ایمازتاپیر روی جمعیت علف های هرز در سطح عالی نبود اما با توجه به محدودیت شدید گزینه های علف کش در دسترس لوبیاکاران به نظر می رسد پس از مطالعات بیشتر در زمینه اثرات کنترلی آن روی گونه های علف هرز غالب کشور و همچنین کسب آگاهی درباره اثرات باقی‌مانده آن در خاک می‌توان نسبت به معرفی این علف کش برای مدیریت علف های هرز در سطح مزارع لوبیا اقدام نمود.

واژه‌های کلیدی: لوبیا، علف‌های‌هرز، علف‌کش ایمازتاپیر (پرسویت)

CAPTCHA Image