دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 29، خرداد 1403، صفحه 1-127 
بررسی تنوع ویژگی‌های ریشه در لاین‌های نخود (Cicer arietinum L.)

صفحه 23-37

10.22067/ijpr.2024.80655.1051

زهرا شکری؛ زهرا طهماسبی؛ همایون کانونی؛ علی اشرف مهرابی


واکنش گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) به تاریخ کشت و فواصل ردیف در جیرفت

صفحه 93-112

10.22067/ijpr.2024.86103.1077

سمیره دژبان پور؛ احمد آئین؛ مرتضی اشراقی نژاد؛ محمد حسن شیرزادی