دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، خرداد 1400، صفحه 1-239 
ارزیابی تحمل به شوری 140 ژنوتیپ نخود دسی (Cicer arietinum)

صفحه 205-220

10.22067/ijpr.v11i2.78306

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ الهه برومند رضا زاده