بررسی روابط بین برخی صفات زراعی مرتبط با عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum) تحت تنش بیماری برق‎زدگی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس، گلستان

3 دانشگاه گنبدکاووس

چکیده

بیماری برق‌زدگی نخود که به وسیله قارچ Ascochyta rabiei ایجاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین بیمار‌های نخود است که کشت و تولید آن را در بیشتر مناطق دنیا و از جمله ایران محدود می‌کند. بنابراین شناسایی منابع ژنتیکی مقاومت در ژرم‌پلاسم نخود در برابر عامل بیماری، برای طراحی برنامه‌های اصلاحی بسیار ضروری است. به‌منظور ارزیابی مقاومت به بیماری برق زدگی در نخود، آزمایشی با 77 ژنوتیپ پیشرفته نخود دریافتی از ایکاردا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد‌کاووس انجام شد و صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد دانه و میزان سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری یادداشت‌برداری شدند. نتایج نشان داد بین ژنوتیپ‌ها از نظر کلیه صفات اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد (01/0p<) وجود داشت. بیشترین همبستگی با بیماری برق‌زدگی، مربوط به ارتفاع بوته بود (506/0- و 01/0p<). مطابق با نتایج رگرسیون مرحله‌ای، ارتفاع بوته بیشترین اثر را روی عملکرد دانه داشت. نتایج تجزیه علیت نشان داد که صفت ارتفاع بوته بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه داشت (357/0) و بیشترین اثر غیرمستقیم مربوط به بیماری برق‌زدگی از طریق ارتفاع بوته بود (151/0-). بنابراین می‌توان از ارتفاع بوته به‌عنوان صفت برتر در برنامه‌های انتخاب غیرمستقیم بهره برد. تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌ها بر اساس سطح زیر منحنی گسترش بیماری برق‌زدگی ژنوتیپ‎ها را به سه گروه متحمل (37 ژنوتیپ)، گروه حساس (15 ژنوتیپ) و گروه مقاوم (25ژنوتیپ)، تقسیم شد. به طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که ژنوتیپ‎های مقاوم در برنامه‎های اصلاحی برای توسعه ارقام مقاوم نخود به بیماری و مدیریت این بیماری قابل بهره‎برداری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationships between some agronomic traits related to yield in Chickpea genotypes (Cicer arietinum L.) under Aschochyta blight stress conditions

نویسندگان [English]

 • Mohadese Rahmatpour 1
 • Fakhtak Taliei 2
 • Hossein Sabouri 3
 • Masoume Kheirgu 1
1 Gonbad Kavous University
2 Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University
3 , Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University
چکیده [English]

Introduction
Chickpea (Cicer arietinum) is an edible legume grown widely for its nutritious seed, which is rich in protein, minerals, vitamins, and dietary fiber and is the third most important food legume of the world after common bean and pea. Ascochyta blight, caused by Ascochyta rabiei, is one of the most important diseases of chickpea that limits its cultivation and production in most parts of the world, including Iran. The use of resistant cultivars is the most effective and economical strategy for management of Ascochyta blight. Therefore, identifying the genetic resources of resistance in chickpea germplasms against Ascochyta blight is very important in designing breeding programs. Furthermore genetic diversity in chickpea collection can be used in breeding program for selection of genotype with desirable agronomic traits. Studying relationships between agronomic traits under disease stress conditions would assist breeders to identify the effective traits and use proper selection intensity in their breeding programs.
 
Materials and Methods
In order to assess the resistance to Ascochyta blight, and the relationship of some yield related traits and relative resistance to Ascochyta blight disease, research was conducted with 77 advanced chickpea genotypes received from ICARDA in a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station of Gonbad-e-Kavous in 2017. Plants were inoculated by applying uniformly scattered infected chickpea debris after seedling emergence. The degree of susceptibility and resistance to disease of each line was determined using 1-9 rating scale and area under disease progress curve was also calculated. Various phonological and morphological traits including yield and yield components were measured.
 
Results and Discussion
According to the results of ANOVA, there was a significant difference among genotypes for all traits (p< 0.01) which revealed genetic variation among them. Genotype of 76 and 55 with an average of 118.67 and 14.81 kilograms grain per hectare had the highest and lowest yield, respectively. The results of phenotypic correlation under disease-stress condition showed that plant height had the highest correlation
(-0.586, p< 0.01) with Ascochyta blight progress. AUDPC was also correlated to grain yield negatively. Genotypes 13, 27, 29, and 34 which belong to the most sensitive group to the disease, had the lowest grain yield and the resistant genotype of 34, had the highest grain yield. AUDPC had also negative correlation
(p< 0.01) with plant height and height of the first pod from ground. There was a positive correlation at 1% probability level between AUDPC and days to 50% flowering and days to physiological maturity revealed that as the disease progresses, those two factors become longer. Genotypes 34 and 35 which had the longest days to physiological maturity were belonging to disease sensitive group. Stepwise regression analysis introduced AUDPC, number of two seed pods and plant height with 42% justify changes as the most effective traits. According to the results of stepwise regression, plant height had the highest effect on grain yield. The results of Path analysis showed that plant height had the most direct effect on grain yield (0.357) and the most indirect effect was related to AUDPC via plant height (-0.1151). Therefore, plant height can be used as a superior trait in indirect selection programs. Based on agronomic traits under disease stress conditions, cluster analysis set the genotypes into two groups using the square Euclidian distance and Ward method. The genotypes of first cluster, had the highest average in plant height, height of the first pod from ground, number of two seed pods, grain yield and 100-grain weight compared to the other one. The second group was earliness and had higher days to 50% flowering, days to physiological maturity and grain filling period. According to the results of cluster analysis for disease parameter based on the square Euclidian distance and Ward method, the genotypes classified in three clusters including tolerant, sensitive, and resistant where 25, 37, and 15 genotypes were placed in resistant, tolerant, and susceptible groups, respectively. The sensitive group had less grain yield than the others. Genotype 26 was highly susceptible and genotypes 6, 22, 43 and 65 were identified as highly resistant.
 
Conclusion
The findings of this study showed that management of Ascochyta blight is essential to provide increased and stable yields where conditions are suitable for the disease. According to the results, the studied chickpea germplasm, are valuable resources, in addition to possess new traits provide high diversity for breeders to improve the new varieties and can be employed as resistant sources in chickpea breeding programs to develop resistant cultivars to Ascochyta blight.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ascochyta blight
 • Ascochyta rabiei
 • Chickpea
 • Resistance
 • Yield
 1. Acikgoz, N., and Acikgoz, N. 1994. Path analysis for evaluation of characters affecting seed yield in chickpeas at different sowing time. Crop Science Congress 2: 121-125.
 2. Ahmad, S., Khan, M.A., Sahi, S.T., and Ahmad, R. 2013. Evaluation of chickpea germplasm against Ascochyta rabiei (Pass) Lab. Journal of Animal and Plant Sciences 23(2): 440-443.
 3. Ali, Q., Ahsan, M., Khan, N.H., Ali, F., Elahi, M., and Elahi, F. 2012. Genetic analysis for various quantitative traits of chickpea (Cicer arietinum). International Journal for Agro Veterinary and Medical Sciences 6(1): 51-57.
 4. Aryamanesh, N., Nelson, M.N., Yan, G., Clarke, H.J., and Siddique, K.H.M. 2010. Mapping a major gene for growth habit and QTLs for ascochyta blight resistance and flowering time in a population between chickpea and Cicer reticulatum. Euphytica 173: 307-319.
 5. Ashrafi, J., Rahnama, K., and Kheirgu, M. 2016. Response of chickpea genotypes to Aschochyta blight in international collection. 22th Congress of Plant Protection. Iran, Tehran. P346. (In Persian with English Summary).
 6. Bokhari, A.A., Ashraf, M., Rehman, A., Ahmad, A., and Iqbal, M. 2011. Screening of chickpea germ plasm against Ascochyta blight. Pakistan Journal of Phytopathology 23(1): 5-8.
 7. Checa, O., Ceballos, H., and Blair, M.W. 2006. Generation means analysis of climbing ability in common bean (Phaseolus vulgaris). Journal of Heredity 97(5): 456-465.
 8. Cheghamirza, S.H., Cheghamirza, K., and Mohammadi, R. 2013. Evaluation of accessions and varieties of chickpea (Ciser arietinum) based on agro-physiological traits. Iranian Journal of Field Crops Research 11(3): 46-472. (In Persian with English Summary).
 9. Chen, W., Coyne, C.J., Peever, T.L., and Muehlbauer, F.J. 2004. Characterization of chickpea differentials for pathogenicity assay of ascochyta blight and identification of chickpea accessions resistant to Didymella rabiei. Plant Pathology 53: 759-769.
 10. Collard, B.C., and Mackill, D.J. 2007. Marker-assisted selection: an approach for precision plant breeding in the twenty-first century. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363(1491): 557-572.
 11. Daba, K., Deokar, A., Banniza, S., Warkentin, T.D., and Tar’an, B. 2016. QTL mapping of early flowering and resistance to ascochyta blight in chickpea. Genome 59(6): 413-425.‏
 12. Dokken-Bouchard, F., Miller, S., McCall, P., and McVicar, R. 2010. Scouting and management of Ascochyta blight in c Saskatchewan Agriculture Publicationmm 1-18.
 13. Elliott, V.L., Taylor P.W.J., and Ford, F. 2013. Changes in foliar host reaction to Ascochyta rabiei with plant maturity. Journal of Agricultural Science 5(7): 29-35.
 14. Fazeli, F., and Cheghamirza, K. 2011. Genetic variation in Iranian chickpea (Cicer arietinum Kabuli type) based on agronomic traits and RAPD marker. Seed and Plant Improvement Journal 1-27(4): 555- 579. (In Persian with English Summary).
 15. Gaure, P.M., Tripathi, S., Gowda, C.L.L., Ranga, R.G.V., Sharma, H. ., Pande, S., and Sharma, M. 2010. Chickpea Seed Production Manual, Andhra Pradesh, India: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. 121 pp.
 16. Goldani, M., and Rezvanimoghaddam, P. 2004. Effects of different drought levels and planting date on yield and yield components of three chickpea (Cicer arietinum) cultivars in Mashhad. Iranian Journal of Field Crops Research 2: 2005.
 17. Jamil, F.F., Sarwar, M., Sarwar, N., Khan, J.A., Zaid, H.M., Yousaf, S., Imran H.M., and Haq, I. 2010. Genotyping with RAPD markers resolves pathotype diversity in the Ascochyta blight and Fusarium wilt pathogens of chickpea in Pakistan. Pakistan Journal Botany 42(2): 1369-1378.
 18. Kaiser, W.J., and Okhovat, M. 1996. Distribution of Didymella rabiei, the telomorph of Ascochyta rabiei in IRAN. Plant Disease 32(3&4): 207. (In Persian with English Summary).
 19. Kanouni, H., and Malhotra, R.S. 2003. Genetic variation and relationships between traits in chickpea (Cicer arietinum) lines under dryland conditions. Iranian Journal of Field Crop Science 5(3): 185-193. (In Persian with English Summary).
 20. Kayan, N., and Adak, M.S. 2012. Associations of some characters with grain yield in chickpea (Cicer arietinum). Pakistan Journal Botany 44(1): 267-272.
 21. Kiersten, A.W., Carl, A.B., Samuel, M., Julie, P., Javier, A.D., Rubella, S.G., and Neil, C.G. 2011. Sensitivity of Ascochyta rabiei populations to prothioconazole and thiabendazole. Crop Protection 3: 1000-1005.
 22. Kimurto, P.K., Towetti, B.K., Mulwa, R.S., Njogui, N., Jeptanui, L., Gangarao, N.V.P.R., Silim, S., Kaloki, P. Korir, P., and Macharia, J.K. 2013. Evaluation of chickpea genotypes for resistance to Ascochyta blight (Ascochyta rabiei) disease in the dry highlands of Kenya. Phytopathologia Mediterranea 52(1): 212-
 23. Kiprop, C.J. 2016. Evaluation of chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes for host plant resistance to Ascochyta blight (Ascochyta rabiei) in elgeyo-marakwet, uasin-gishu and baringo counties of Kenya. MSc. Thesis, Kenyatta University. 106 pp.
 24. Labdi, M., Malhotra, R., Benzohra, I., and Imtiaz, M. 2013. Inheritance of resistance to Ascochyta rabiei in 15 chickpea germplasm accessions. Plant Breeding 132: 197-
 25. Lobna Ben, M., Cherif, M., Harrabi, M., Galbraith R.F., and Strange, R.N. 2010. Effects of sowing date on severity of blight caused by Ascochyta rabiei and yield components of five chickpea cultivars grown under two climatic conditions in Tunisia. European Journal of Plant Pathology 126: 293-
 26. Namvar, A., and Sharifi, R.S. 2011. Phenological and morphological response of chickpea (Cicer arietinum) to symbiotic and mineral nitrogen fertilization. Zemdirbysté-Agriculture 98: 121-130.
 27. Ozdemir, S. 1996. Path coefficient analysis for yield and its components in chickpea. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter 3: 9-21.
 28. Pande, S., Sharma, M.P., Gaur, M., Basandrai, A.K., Kaur, L.K.S., Hooda, D., Basandrai, B.T., Kiran, S., Jain, K., and Rathore, A. 2013. Biplot analysis of genotype×environment interactions and identification of stable sources of resistance to Ascochyta blight in chickpea (Cicer arietinum). Australasian Plant Pathology 42: 561-571.
 29. Pande, S., Sharma, M., Gaur, P.M., Tripathi, S., Kaur, L., Basandrai, A., Khan, T., Gowda, C.L.L., and Siddique, K.H.M. 2011. Development of screening techniques and identification of new sources of resistance to Ascochyta blight disease of chickpea. Australasian Plant Pathology 40: 149-156.
 30. Pande, S., Siddique, K.H.M., Kishore, G.K., Bayaa, B., Gaur, P.M., Gowda, C.L.L, Bretag, T.W., and Crouch, J.H. 2005. Ascochyta blight of chickpea (Cicer arietinum): a review of biology, pathogenicity, and disease management. Australian Journal of Agricultural Research 56: 317-332.
 31. Peever, L., Salimath, S.S., Su, G., Kaiser, W.J., and Muehlbauer, F.J. 2004. Historical and contemporary multilocus population structure of Ascochyta rabiei (teleomorph: Didymella rabiei) in the Pacific Northwest of the United States. Molecular Ecology 13: 291-309.
 32. Rezaeinia, M., Bihamta, M.R., Peyghambari, S.A., Abbsi, A.R., and Gharajedaghi, F. 2017. Genetic diversity and relationships between some agronomic traits of chickpea genotypes (Cicer arietinum) under non-stress and terminal drought stress conditions. Iranian Journal of Pulses Research 8(1): 83-96. (In Persian with English Summary).
 33. Salimi, A., Modarresi, M., Kanouni, H., and Jamali, F. 2017. Evaluation of the genetic diversity of resistance to Ascochyta blight and some of the most important traits related to chickpea yield under rainfed conditions. Iranian Journal of Field Crop Science 48(2): 453-463. (In Persian with English Summary).
 34. Shokouhifar, F., Bagheri, A.R., and Fallahati Rastegar, M. 2006. Identification of resistant chickpea lines against pathotypes causing Ascochyta blight disease in Iran. Iranian Journal of Biology 19: 29-42. (In Persian with English Summary).
 35. Singh, K.B., and Reddy, M.V. 1993. Resistance to six races of Ascochyta rabiei in the world germ plasm collection of chickpea. Crop Science 33: 186-189.
 36. Singh, K.B., Bejiga, G., and Malhotra, R.S. 1990. Associations of some characters with seed yield in chickpea collections. Euphytica 49(1): 83-88.
 37. Vafaei, S.H., Rezaee S., Abbasi Moghadam, A., and Zamanizadeh, H.R. 2017. Screening of chickpea germ plasms for selection of resistant genotypes to Ascochyta blight. Plant Pests and Diseases 85(1): 97-109. (In Persian with English Summary).
 38. Varshney, R.K., Song, C., Saxena, R.K., Azam, S., Yu, S., Sharpe, A.G., Cannon, S., Baek, J., Rosen, B.D., Tar'an, B., and Millan, T. 2013. Draft genome sequence of chickpea (Cicer arietinum) provides a resource for trait improvement. Nature Biotechnology 31(3): 240-246.
 39. Yousefi, B., Kazemi Arbat, H., RahimZadeh Khoyi, F., and Moghadam, M. 1997. Study for some agronomic traits in chickpea cultivars under two irrigation regimes and path analysis of traits under study. Iranian Journal of Agricultural Sciences 28(4): 147-162. (In Persian with English Summary).
 40. Yucel, D.O., Anlarsal, A.E., and Yucel, C. 2006. Genetic variability, correlation and path analysis of yield, and yield components in chickpea (Cicer arietinum). Turkish Journal of Agriculture and Forestry 30: 183-188.
CAPTCHA Image