دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394 
بررسی تنوّع حبوبات در بوم‌نظام‌های زراعی ایران

صفحه 19-30

10.22067/ijpr.v1394i2.44408

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سمانه نجیب‌نیا؛ بختیار للـه‌گانی؛ حسن پُرسا


اثر تاریخ کاشت‌های دیرهنگام بر ویژگی‌های فیزیولوژیک ارقام باقلا در رامین خوزستان (Vicia faba L.)

صفحه 47-58

10.22067/ijpr.v1394i2.41816

حدیث حسنوند؛ سید عطاءاله سیادت؛ محمدرضا مرادی‏ تلاوت؛ سیدهاشم ‏موسوی؛ عبدالحمید کرمی ‏نژاد


اثر تغذیة روی بر برخی صفات فیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) در تنش کم‌آبی

صفحه 59-72

10.22067/ijpr.v1394i2.35619

نادر دادخواه؛ علی عبادی؛ قاسم پرمون؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ سدابه جهانبخش