دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1396 
بهینه‌سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم

صفحه 84-95

10.22067/ijpr.v8i2.52960

فاطمه ذاکر تولایی؛ عبدالرضا باقری؛ بهزاد قره یاضی؛ کایران کمار شارما