نویسنده = ����������������� ��������������
بررسی تأثیر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 109-122

10.22067/ijpr.v1394i2.52687

محمد دشتکی؛ هادی محمدعلی پوریامچی؛ محمدرضا بی‌همتا


گزینش برای تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 123-138

10.22067/ijpr.v1394i2.29630

خسرو مفاخری؛ محمدرضا بی همتا؛ علیرضا عباسی