گزینش برای تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ژنوتیپ‌های لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌منظور بررسی و تعیین مؤثرترین صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شرایط کم‌آبی در لوبیا چشم‌بلبلی، آزمایشی در قالب طرح آگمنت در دو شرایط جداگانه در مزرعة دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج در سال زراعی1388 اجرا گردید. تنش خشکی به‌صورت قطع آبیاری از زمان گلدهی به‌بعد در مقابل شرایط معمول هر هشت روز یک‌بار، بر روی 238ژنوتیپ اِعمال گردید. ارزیابی ژنوتیپ‌ها از نظرتحمل به خشکی، توسط هفت شاخص مختلف شامل میانگین حسابی(MP)، میانگین هارمونیک(HARM)، تحمل(TOL)، حساسیت به تنش(SSI)، تحمل به تنش(STI)، میانگین هندسی(GMP) و نرخ کاهش عملکرد (Yr) صورت گرفت. برای تعیین روابط بین عملکرد دانه و شاخص‌ها، از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده گردید و شاخص‌های MP، GMP، HARM و STI که دارای همبستگی مثبت و معنی‌داری با عملکرد دانه در هر دو شرایط بودند، انتخاب شدند که می‌توانند جهت شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی و پُرمحصول برای هر دو شرایط محیطی به‌کار روند. با استفاده از روش ترسیمی بای‌پلات بر روی 238ژنوتیپ لوبیا چشم‌بلبلی و مشاهدة وضع قرارگرفتن ژنوتیپ‌ها در با‌ی‌پلات مذکور، ژنوتیپ‌های 4، 149، 180، 6، 147، 151، 160، 55، 9 و 189، به‌عنوان ژنوتیپ‌های متحمل با عملکرد بالا شناسایی شدند. تجزیة کلاستر بر اساس شاخص‌‌های مورد بررسی و عملکرد تحت شرایط معمول و تنش خشکی، ژنوتیپ‌های مورد بررسی را در چهار کلاستر گروه‌بندی کرد که اکثر ژنوتیپ‌های مقاوم به خشکی با عملکرد بالا در کلاستر سوم قرار گرفتند و اکثر ژنوتیپ‌های حساس به تنش خشکی در کلاستر دوم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Screening for terminal drought stress tolerance in cowpea genotypes (Vigna unguiculata L.)

نویسندگان [English]

  • Moslem Fathi
  • Mohamadreza Bihamta
  • Naser Majnoon Hosseini
  • Aliakbar Shah Nejat Boushehry
  • Hadi Mohammad Ali Pour Yamchi
چکیده [English]

In order to study and determine the most effective traits, drought tolerance indices and identify tolerant genotypes in terminal drought stress on the cowpea, an experiment was carried out based on an augment design in two separate conditions in the Karaj Farm, Faculty of Agriculture, Tehran University in 2009. Drought stress was imposed by cutting irrigation after flowering against normal irrigation on 238 cowpea genotypes. Evaluation of studying genotypes under drought conditions was conducted using nine indices, including mean productivity (MP), Harmonic Mean (HARM), Tolerance Index (TOL), Stress Susceptibility index (SSI), Stress Tolerance index (STI), Geometric Mean productivity (GMP), Yield Index (YI), Yield Stability Index (YSI) and Yield Reduction percent (Yr). To determine the relationship between grain yield and indices, Pearson correlation coefficient was calculated. The MP, GMP, HARM and STI indices which have the most significant correlation with yield in stress and non-stress conditions were introduced as the best indices for screening tolerant genotypes to drought and high-yielding in both environmental conditions. Using Biplot scatter graph in 238 cowpea genotypes and according to genotypes status in Biplot scatter graph, 4, 149, 180, 6, 147, 151, 160, 55, 9 and 189 genotypes were identified as tolerant genotypes with high-yield. Cluster analysis based on investigating indices and yield under drought stress and non-stress conditions showed that genotypes was grouped in four clusters and most of drought tolerant genotypes with high yield were grouped in third cluster, while most of sensitive genotypes to drought stress were grouped in the second cluster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biplot
  • Cluster analysis
  • Correlation, Cowpea
  • Drought stress
  • Tolerance indices
CAPTCHA Image