دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، خرداد 1397 
بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زراعی در لاین‌های عدس

صفحه 100-113

10.22067/ijpr.v9i2.60322

محمد حسن رحیمی؛ سعداله هوشمند؛ محمود خدامباشی؛ نرگس قاسمی سیانی