کلیدواژه‌ها = لوبیا
پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM_iCrop2 برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-54

10.22067/ijpr.v13i1.2103-1004

سمانه محمدی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ بنیامین ترابی


ارزیابی مقاومت ارقام لوبیا به کنه تارتن ‌دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 95-108

10.22067/ijpr.v11i2.76080

علی اصغر کاظمی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ آیت اله سعیدی زاده؛ عادل غدیری


نماتدهای انگل گیاهی مزارع لوبیا در استان مرکزی

دوره 9، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 166-177

10.22067/ijpr.v9i2.57118

مریم حاتم آبادی فراهانی؛ زهرا تنها معافی


بهبود خصوصیات کیفی دو رقم لوبیا با مصرف تلفیقی کود‌های زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 44-56

10.22067/ijpr.v8i2.50917

کاظم خاوازی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ فرهاد رجالی


بررسی صفات و تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 69-83

10.22067/ijpr.v8i2.52302

فاطمه قراجه داغی؛ محمدرضا بی همتا؛ سیدعلی پیغمبری؛ مریم رضایی نیا


اثر تداخل علف‌های‌هرز، تاریخ کاشت و روش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 7، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 188-201

10.22067/ijpr.v7i2.46993

محسن عدالت؛ مریم کمالی؛ سیدعبدالرضا کاظمینی؛ بهرام حیدری


کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط آب و هوایی شهرستان رشت

دوره 6، شماره 1، آبان 1394، صفحه 21-31

10.22067/ijpr.v1394i1.26761

غلامرضا محسن‌آبادی؛ حسان صابری؛ مجید مجیدیان؛ سید محمد رضا احتشامی


بررسی تأثیر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 109-122

10.22067/ijpr.v1394i2.52687

محمد دشتکی؛ هادی محمدعلی پوریامچی؛ محمدرضا بی‌همتا


تأثیر مدیریت تلفیقی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌های هرز لوبیاچیتی

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 139-150

10.22067/ijpr.v1394i2.32271

نورعلی ساجدی؛ سجاد حیدری؛ محمد جواد مدنی


ارزیابی اثر سیلیسیم بر صفات فیزیولوژی، کیفی و کمّی لوبیا (Phaseolus vulgaris) در تنش شوری

دوره 5، شماره 2، آبان 1393، صفحه 57-70

10.22067/ijpr.v1393i2.47004

سارا پرنده؛ غلامرضا زمانی؛ محمدحسن سیاری؛ محمدقادر قادری


ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه‌سازی‌شدة علف‌کش متری‌بیوزین در خاک

دوره 3، شماره 2، شهریور 1391

10.22067/ijpr.v1391i2.24705

سیده‌ فاطمه فخرراد؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد حسن‌زاده خیاط