دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

تأثیر تراکم کاشت و آبیاری تکمیلی بر صفات زراعی عدس در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.22067/ijpr.2024.83555.1062

مهدی کاکایی


گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کاندید متحمل به خشکی نخود کابلی بر اساس عملکرد و اجزای عملکرد در تاریخ‌های مختلف کاشت در شرایط کم آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.22067/ijpr.2024.83890.1063

مهرداد سعیدیان؛ مرتضی گلدانی؛ مهدی پارسا؛ سعید رضا وصال


بررسی عملکرد و صفات فیزیولوژیکی دو رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) تحت تأثیر عامل‌های مدیریتی و ژنوتیپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.22067/ijpr.2024.84287.1065

طاهره رحمانی؛ ماشااله دانشور؛ امیدعلی اکبرپور؛ مجید شریفی پور


بررسی تأثیر اسید هیومیک گوگرد‌دار و تراکم کاشت بر رشد و عملکرد ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.22067/ijpr.2024.85401.1074

زینب جباری بادخور؛ علیرضا دادخواه؛ رضا رضوانی


مستندسازی فرآیند تولید باقلا در مناطق گرگان، علی آبادکتول و آق قلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.22067/ijpr.2024.87247.1087

محمدرضا منصوری واجاری؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ بنیامین ترابی؛ علیرضا نه بندانی