نویسنده = ������������������ �������� ��������������
بررسی تأثیر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 109-122

10.22067/ijpr.v1394i2.52687

محمد دشتکی؛ هادی محمدعلی پوریامچی؛ محمدرضا بی‌همتا