نویسنده = ���������� �������������� ��������
تأثیر تغذیه برگی میکرو و نانو ذرات عنصر روی بر برخی صفات رشدی و کیفی ماش (Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 166-180

10.22067/ijpr.v8i2.51644

حسن مکاریان؛ حسن شجاعی؛ علی دماوندی؛ عباس نصیری دهسرخی؛ احمد اخیانی