نویسنده = ������ ���������������� �������������� ��������������
مطالعه اثر پیش‌تیمار اسید سالیسیلیک و عمق‌های مختلف کاشت بر سبزشدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه عدس

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 31-46

10.22067/ijpr.v1394i2.42504

عباس بیابانی؛ محسن آذرنیا؛ حسین صبوری؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری