معرفی روش درون‌شیشه‌ای آزمون بیماری‌زایی قارچ Ascochyta rabiei روی برگ‌های جدا شده ارقام نخود مقاوم و حساس

نوع مقاله : مقالات کوتاه

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی شیروان، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 گروه پژوهشی بقولات، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

شناسایی منابع مقاومت به بیماری برق‌زدگی با انجام آزمایش‌های به­گزینی در شرایط آلودگی مصنوعی عامل بیماری یکی از روش‌های مرسوم در اصلاح نباتات به‌شمار می‌رود. هزینه‌بر بودن و مخاطرات ظهور و گسترش پاتوتیپ‌های جدید در اثر استفاده از پلات‌های آلوده، از جمله محدودیت­های مطالعات به­گزینی محسوب می‌شوند. فراهم شدن یک روش به­گزینی قابل اعتماد در شرایط درون شیشه­ای می‌تواند علاوه‌بر سرعت بخشیدن به برنامه‌های اصلاحی، بسیاری از این محدودیت‌ها را برطرف نماید. بدین منظور، ابتدا ماندگاری و احتمال رشد آلودگی‌های سطحی و درون­زاد، روی برگ‌های جدا شده از گیاهچه‌های رشد یافته در شرایط گلخانه مربوط به دو ژنوتیپ نخود به‌نام‌های MCC133 (مقاوم) و ILC1929 (حساس) پس از ضدعفونی سطحی و کشت در شرایط درون شیشه­ای بدون بستر کشت مغذی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شدت و سرعت بروز علائم بیماری ناشی از مایه‌زنی قارچ Ascochyta rabiei به دو روش قطره‌ای و غوطه‌وری مورد مقایسه قرار گرفت. به‌علاوه امکان تمایز ژنوتیپ‌های مقاوم و حساس در پاسخ به پاتوتیپ PI بررسی شد. در مرحله پایانی، امکان تمایز پاتوتیپ‌های مختلف قارچ بر اساس قدرت بیماری‌زایی روی رقم مقاوم، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که برگ‌های جدا شده از گیاه تا پس از گذشت 10 روز در شرایط درون شیشه بدون مواد مغذی و بدون بروز علائم کمبود قابل نگهداری هستند و روش آماده‌سازی برگ‌ها از بروز هرگونه آلودگی سطحی جلوگیری نموده است. نتایج آزمون بیماری‌زایی نشان داد که تلقیح به‌روش غوطه‌ورسازی در مقایسه با روش قطره‌ای با راندمان بالاتری سبب بروز علائم می‌شود. در مجموع، این نتایج نشان می‌دهد که روش آزمون بیماری‌زایی درون شیشه­ای ابداع شده به‌خوبی قادر است، ارقام را بر اساس سطح مقاومت از یکدیگر متمایز نماید و بر این اساس، می‌توان از این روش در مطالعات به­‌گزینی و ارزیابی سطح مقاومت نمونه‌های گیاهی در مقابل آلودگی با جدایه‌های قارچ A. rabiei استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of an in vitro Pathogenicity Test of Ascochyta rabiei on Chickpea Leaves Detached from Resistant and Susceptible Cultivars

نویسندگان [English]

  • Fariba Ramezani Khozestani 1
  • Fatemeh Zaker Tavallaie 1
  • Farhad Shokouhifar 2
  • Mojtaba Mamarabadi 3
1 Department of Production Engineering and Plant Genetics, Shirvan Agriculture Faculty, University of Bojnord, Bojnord, Iran
2 Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture,, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Chickpea (Cicer arietinum L.) is considered as one of the rich sources of plant protein in human diet and an important factor in soil fertility which has of special position in the crop rotation programs. In Iran, chickpea is grown in spring and autumn. Ascochyta blight is currently considered as the most important limiting factor of winter cultivation of chickpea in Iran. Identifying sources of resistance to Ascochyta blight by performing screening tests using artificial inoculation is one of the common methods in plant breeding. The cost and risks of spreading the diversity of pathogenic fungi due to the use of infected plots are among the limitations of alternative studies. Providing a reliable in vitro screening method besides speeding up the breeding programs can overcome many of these limitations.
 
Materials and Methods
Two chickpea seed samples were selected in the presented study which were including; MCC133 and ILC1929, respectively, as resistant and susceptible lines to Ascochyta blight. The seed samples were provided by the seed bank of the Research Center for Plant Sciences of Ferdowsi University of Mashhad, Iran. The fungal isolates called PI (Pathotype No. 1), related to Ascochyta rabiei with strain number of FUM 1001 was obtained from the Microorganisms Collection of Ferdowsi University of Mashhad (WDCM 1207), Iran. The germinated chickpea seeds were planted in pots containing equal proportions of leached sterilized coco peat and perlite. The pots were kept in a growth chamber at 24±2 °C and 16:8 h light/dark photoperiod and fertilized weekly by ZISTA nutritional plant solution up to 5 leaves. Three leaves were detached from each seedling and placed under sterile conditions in test tubes. The durability and growth potential of surface and endogenous infections on chickpea leaves detached from the seedlings grown in greenhouse condition were investigated after surface disinfection and culture under in vitro condition without nutrient medium. Moreover, the severity and rate of disease symptoms development as a result of applying two inoculation methods were compared on detached leaves separated from susceptible cultivar. In addition, the possibility of differentiation of resistant and susceptible genotypes was investigated in response to a virulent pathotype. In the final stage, the possibility of differentiation of different fungal pathotypes was evaluated based on pathogenicity on resistant cultivar.
 
Results and Discussion
Our daily visual observation showed that, no signs of fungal growth or symptoms of infection related to saprophytes were observed on detached leaves inside the test tube until the tenth day. The leaves were completely fresh until the tenth day and there were no symptoms of wilting on them. On the tenth day, a number of leaf samples had slightly reduced their greenness, but were perfectly healthy. The results showed that using this method the detached leaves can be stored safely in the test tube for at least 10 days. In addition, the method of preparing the leaves has prevented any surface infection. The results of pathogenicity test showed a clear difference between the disease symptoms in the two inoculation methods. Symptoms of the disease were visible on the leaves of susceptible cultivars in the immersion method from the third day in the form of very small spots resulting from the destruction of the cuticular layer on the leaf surface. These symptoms were strengthened on the fifth day. Disease development was increased rapidly in the whole leaf and the wounds were quite visible on the eighth day. In the drip method, no visible symptoms were visible until the eighth day, and on the tenth day, the wounds were observed at the site of inoculation. The results indicate that the immersion method induces quicker symptom development on leaflets, with a more rapid and widespread effect across the entire leaf. Additionally, owing to the limited survival period of detached leaves, this method facilitates faster symptom manifestation within a relatively shorter timeframe. Thus, inoculation by immersion method has a higher efficiency in the occurrence of Ascochyta blight disease symptoms. The disease symptoms observed on the leaves are due to the activity of a wide range of compounds produced by the fungus, including plant tissue degrading enzymes, toxins and fungal metabolites that are toxic to the plant. Investigation on gene expression pattern of A. rabiei in the early hours of plant infection has shown an increase in the expression of different gene families which can cause symptoms on the plant by destroying the cuticle of the leaf surface and cell wall in the early stages of infection.
 
Conclusions
Taken together, these results showed that the invented method of testing the pathogenicity inside the test tube is well able to distinguish resistant and sensitive cultivars from each other. Accordingly, this method can be used in selection studies and evaluation of resistance of chickpea samples against infection with A. rabiei isolates.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascochyta blight of chickpea
  • Differentiation of resistance level
  • In vitro selection
  • Quantitative damage degree

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

Annis, S.L., & Goodwin, P.H. (1997). Production and regulation of polygalacturonase isozymes in canadian isolates of leptosphaeria maculans differing in virulence. Canadian Journal of Plant Pathology, 19(4), 358-365. https://doi.org/10.1080/07060669709501060
Bahr, L., Castelli, M.V., Barolo, M.I., Mostacero, N.R., Tosello, M.E., & López, S.N. (2016). Ascochyta blight: Isolation, characterization, and development of a rapid method to detect inhibitors of the chickpea fungal pathogen Aascochyta rabiei. Fungal Biology, 120(3), 424-432. https://doi.org/10.1016/j.funbio.2015.12.002
Eastburn, D.M., McElrone, A.J., & Bilgin, D.D. (2011). Influence of atmospheric and climatic change on plant–pathogen interactions. Plant Pathology, 60(1), 54-69. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2010.02402.x
Fondevilla, S., Krezdorn, N., Rotter, B., Kahl, G., & Winter, P. (2015). In planta identification of putative pathogenicity factors from the chickpea pathogen Ascochyta rabiei by de novo transcriptome sequencing using rna-seq and massive analysis of cdna ends. Frontiers in Microbiology, 61329. https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01329
Have, A.t., Tenberge, K.B., Benen, J.A., Tudzynski, P., Visser, J., & van Kan, J.A. (2002). The contribution of cell wall degrading enzymes to pathogenesis of fungal plant pathogens. pp. 341-358 in Agricultural Applications. Springer.
Haware, M., Van Rheenen, H., & Prasad, N. (1995). Screening for ascochyta blight resistance in chickpea under controlled environment and field conditions. Plant Disease, 79(2), 132-135. http://dx.doi.org/10.1094/PD-79-0132
Kadiri, A., Boukhatem, Z.F., Halfaoui, Y., & Ighilhariz, Z. (2019). Chickpea callus histology inoculated with Ascochyta rabiei blight causal agent spores. International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 3(1), 112-122. https://doi.org/10.29329/ijiaar.2019.188.11
Kaiser, W.J. (1973). Factors affecting growth, sporulation, pathogenicity, and survival of Ascochyta rabiei. Mycologia, 65(2), 444-457. https://doi.org/10.1080/00275514.1973.12019452
Kanouni, H., Taleei, A., & Okhovat, M. (2011). Ascochyta blight (Ascochyta rabiei (pass.) lab.) of chickpea (Cicer arietinum l.): Breeding strategies for resistance. International Journal of Plant Breeding and Genetics, 5(1), 1-22. https://doi.org/10.3923/ijpbg.2011.1.22
Motallebi, M., Zamani, M., & Hosseinzadeh-Kalagar, A. (2003). Relationship between polygalacturonase activity and pathogenicity among Iranian isolates of Ascochyta rabiei. Isfahan University of Technology-Journal of Crop Production and Processing, 6(4), 159-169.
Nasir, M., Bretag, T., Kaiser, W., Meredith, K., & Brouwer, J. (2000). Screening chickpea germplasm for ascochyta blight resistance. Australasian Plant Pathology, 29(2), 102-107.
Nene, Y., Haware, M., & Reddy, M. (1981). Chickpea diseases: Resistance-screening techniques.
Nizam, S., Singh, K., & Verma, P.K. (2010). Expression of the fluorescent proteins dsred and egfp to visualize early events of colonization of the chickpea blight fungus Ascochyta rabiei. Current Genetics, 56(4), 391-399. https://doi.org/10.1007/s00294-010-0305-3
Pande, S., Siddique, K., Kishore, G., Bayaa, B., Gaur, P., Gowda, C., Bretag, T., & Crouch, J. (2005). Ascochyta blight of chickpea (Cicer arietinum l.): A review of biology, pathogenicity, and disease management. Australian Journal of Agricultural Research, 56(4), 317-332. https://doi.org/10.1071/AR04143
Pastor, S., Crociara, C., Valetti, L., Peña Malavera, A., Fekete, A., Allende, M.J., & Carreras, J. (2022). Screening of chickpea germplasm for ascochyta blight resistance under controlled environment. Euphytica, 218(2), 1-11. https://doi.org/10.1007/s10681-021-02963-0
Rani, U., Singh, S., Basandrai, A.K., Rathee, V.K., Tripathi, K., Singh, N., Dixit, G.P., Rana, J.C., Pandey, S., & Kumar, A. (2020). Identification of novel resistant sources for ascochyta blight (Ascochyta rabiei) in chickpea. Plos One, 15(10), e0240589. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240589
Shahid, A.A., Husnain, T., & Riazuddin, S. (2008). Ascochyta blight of chickpea: Production of phytotoxins and disease management. Biotechnology Advances, 26(6), 511-515. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2008.06.001
Shokouhifar, F., Bagheri, A., & Falahat-Rasgar, M. (2006). Identification of resistant chickpea lines against pathotypes causing ascochyta blight disease in Iran. Iranian Biology Journal, 19(1), 29-42. (In Persian with English Abstract)
Shokouhifar, F., Bagheri, A., Falahat-Rastegar, M., & Malekzadeh-Shafaroodi, S. (2003). Pathotyping of Ascochyta rabiei isolates in Iran. Jornal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 37217-232.
Singh, A., Singh, N.P., Gurha, S.N., & Asthana, A.N. (1999). In vitro selection against ascochyta blight of chickpea (Cicer arietinum l). Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, 8(2), 117-119. https://doi.org/10.1007/BF03263071
Singh, K., Hawtin, G., Nene, Y., & Reddy, M. (1981). Resistance in chickpeas to Ascochyta rabiei. Plant Disease, 65586-587.
Singh, K., & Reddy, M. (1983). Inheritance of resistance to ascochyta blight in chickpea. Crop Science, 23(1), 9-10.
Singh, K., & Saxena, M. (1993) Breeding for stress tolerance in cool-season food legumes. Wiley Chichester, UK.
Tenhaken, R., & Barz, W. (1991). Characterization of pectic enzymes from the chickpea pathogen Ascochyta rabiei. Zeitschrift für Naturforschung C, 46(1-2), 51-57.
Toker, C., & Çanci, H. (2003). Selection of chickpea (Cicer arietinum l.) genotypes for resistance to ascochyta blight [Ascochyta rabiei (pass.) labr.], yield and yield criteria. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27(5), 277-283.
Tutwiler, R.N. (1995) The great chickpea challenge: Introducing winter sowing in the mediterranean region. ICARDA, Aleppo, Syria.
Udupa, S., & Weigand, F. (1997). Pathotyping of Ascochyta rabiei isolates of syria. pp. 39-48 in DNA Markers and Breeding for Resistance to Ascochyta Blight in Chickpea. Proceedings of the Symposium on “Application of DNA Fingerprinting for Crop Improvement: Marker-assisted Selection of Chickpea for Sustainable Agriculture in the Dry Areas”. ICARDA, Aleppo, Syria.
CAPTCHA Image