بهینه‌سازی کاربرد علف‌کش‌های خاک مصرف جهت کنترل علف‌های هرز در کشت مستقیم نخود (Cicer arietinum L.) دیم با استفاده از روش اختلاط هم‌زمان با کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علف‌های هرز، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، مشهد، ایران

3 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی آلاروق، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، اردبیل، ایران

چکیده

امکان کاربرد علف­‌کش‌­های غیر انتخابی در کشت مستقیم نخود، طی سال زراعی 1399- 1398 در استان­‌های اردبیل و زنجان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب کرت‌­های خرد شده نواری با طرح پایه بلوک­‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علف­‌کش (در 11 سطح، به‌عنوان تیمار عمودی شامل: کاربرد تری‌­فلورالین (ترفلان، EC 48%)، متری­‌بیوزین (سنکور، WP 70%)، پندی‌­متالین (استامپ، EC 33%)، ایمازتاپیر (پرسوئیت، SL 10%)، اکسی‌­فلورفن (گل، EC 24%)، تری­‌فلورالین و پندی­‌متالین و ایمازتاپیر در ترکیب با فن.دس.اتو (فن‌­د­مدیفام + دس­‌مدیفام + اتوفومزیت (بتانال­‌پراگرس‌­اُ اف، EC 27.4%)) و شاهدهای وجین و عدم کنترل علف­‌های هرز) و شیوه اختلاط علف­‌کش با خاک (به‌عنوان تیمار افقی شامل کاربرد کولتیواتور + بذرکار و اختلاط علف­کش صرفاً توسط بذرکار) بودند. بر اساس نتایج این آزمایش، شیوه اختلاط علف‌کش‌­ها با خاک ­تأثیری بر تراکم و وزن خشک علف­‌های هرز و همچنین وزن خشک نخود نداشت و از این جهت، اضافه شدن عملیات کولتیواتور به‌دلیل لزوم کاهش هزینه‌­ها توصیه نمی­‌شود. نتایج بررسی تیمارهای علف­‌کشی نشان داد که کاربرد تری­‌فلورالین (در دو منطقه اردبیل با 90 و زنجان با 79 درصد کنترل) و متری‌­بیوزین (در دو منطقه اردبیل با 92 و زنجان با 71 درصد کنترل) به‌صورت اختلاط هم­زمان با کاشت، با حداقل آسیب به نخود، برای کنترل علف­‌های هرز توصیه می­شوند. در منطقه اردبیل، دو علف­‌کش ایمازتاپیر و اکسی­‌فلورفن نیز به‌ترتیب با 97 و 96 درصد، کنترل مطلوبی روی علف­‌های هرز داشتند. عملکرد دانه نخود نیز در تیمار اکسی­‌فلورفن و تری­‌فلورالین + فن.دس.اتو در اردبیل و زنجان (به‌ترتیب با میانگین 1071 و 814 کیلوگرم در هکتار) در بیشترین مقدار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential Optimization of Soil-Applied Herbicides in Rainfed Chickpea (Cicer arietinum L.) through Incorporation via the Sowing System

نویسندگان [English]

  • Hossein Najafi 1
  • Seyed Hossein Nazer Kakhki 2
  • Bita Soheili 3
1 Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural, Research, Education and Extension, Tehran, Iran
2 Plant Protection Research Department, Agricultural and Natural Research and Education Center of Khorasan Razavi Province, Mashshad, Iran
3 Department of Plant Protection Research, Alarogh Agricultural Research Station, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Introduction
Weeds are one of the most problematic factors in chickpea production systems and chemical control of weeds is limited in Iran because of registered selective herbicides for this crop are not available for farmers. In this situation, optimizing of herbicide application (especially soil-applied herbicides) is one way that can help farmers to combat with weeds. Incorporated By Sowing (IBS) is one of the best way for optimizing of non-selective soil herbicides application in crops. The purpose of this experiment is to investigate the possibility application of non-selective soil-applied herbicides in directed planting of chickpea via IBS.
 
Material and Methods
Application possibility of non-selective herbicides in directed sowing of chickpea was evaluated in Ardabil and Zanjan in 2020. The treatments were arranged in a strip plot experiment with randomized complete block design and 3 replications. The vertical factor was herbicide application (including: trifluralin, metribuzin, pendimethalin, imazethapyr, and their combination with (phenmedipham+desmedipham+ethofumesate), and also oxyfluorfen and weedy and weed free controls. Horizontal factor was incorporated by sowing (IBS) methods (including: incorporate by seed planter and cultivator+seed planter). Seed germination of chickpea, weed density and biomass and chickpea grain yield were evaluated 30 days after herbicide application and in the end of chickpea growth.
 
Results and Discussion
IBS methods did not have a significant impact on weed and chickpea density and biomass. Therefore, the use of a cultivator before seed planting is only recommended when the seedbed is inadequately prepared or if pre-planting weed control has not been effectively executed. In contrast, herbicides had significant effects on weeds population and chickpea in experimental locations. In Ardabil, pendimetalin and pendimetalin + (phenmedipham + desmedipham + ethofumesate) were the only treatments that had low efficacy on weeds (with 48.9 and 51.7 % weed biomass reduction respectively) and other treatments had no significant difference in 30 days after herbicides application. In the end of growing season, the highest weeds biomass reduction (in compared with control) were recorded in trifluralin, metribuzin and imazethapyr in combination with (phenmedipham + desmedipham + ethofumesate) and oxyfluorfen (with 84, 83, 80 and 70 of control (%) respectively). In Zanjan, single application of trifluralin and metribuzin and their combination with (phenmedipham + desmedipham + ethofumesate) and combination of imazethapyr with (phenmedipham + desmedipham + ethofumesate) had the highest weed control with 79, 71, 78.6 and 75.5 % respectively. In contrast with Ardabil, the lowest weed control efficacy was recorded in oxyfluorfen plots (22.4%). Grain yield of chickpea was also high in trifluralin + (phenmedipham + desmedipham + ethofumesate) and was low in imazethapyr in Zanjan and Ardabil.
 
Conclusions
Application of soil herbicides (including: Metribuzin and Trifluralin) in chickpea is possible only if, farmers use them just before sowing and incorporate the herbicides into the seedbed during the sowing process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation agriculture
  • Imazethapyr
  • Oxyfluorfen
  • Pendimetalin
  • Trifluralin

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R., Hatami, F., Abdshah H., & Kazemian, A. (2020). Agricultural Statistics, 2018-2019. Ministry of Agriculture-Jahad, Iran. p. 97. (In Persian)
Atri, A., Khalghani, J., Hatami, S., Pourazar, R., & Karaminejad, M.R. (2005). Evaluation of some herbicides in Tomato. Final Report. Iranian Research Institute of Plant Protection. p. 58. (In Persian with English Abstract)
Blackshaw, R.E.R., Moyer, J., & Kozub, G.C. (1994). Efficacy of downy brome herbicides as influenced by soil properties. Canadian Journal of Plant Science, 74, 177-183. https://doi.org/10.4141/cjps94-037
Boutsalis, P., Gill, G.S., & Preston, C. (2014). Control of rigid ryegrass in Australian wheat production with pyroxasulfone. Weed Technology, 28(2), 332-339. https://doi.org/10.1614/WT-D-13-00094.1
Boydston, R.A., Nelson, H., & Chaves-Cordoba, B. (2018). Tolerance of chickpeas to postemergence broadleaf herbicides. Weed Technology, 32(2), 190–194. https://doi.org/10.1017/wet.2017.99
Frenda, A.S., Ruisi, P., Saia, S., Frangipane, B., Di Miceli, G., Amato, G., & Giambalvo, D. (2013). The critical period of weed control in faba bean and chickpea in Mediterranean areas. Weed Science, 61, 452–459. https://doi.org/10.1614/WS-D-12-00137.1
Gaur, P.M., Jukanti, A.K., Samineni, S., Chaturvedi, S.K., Singh, S., Tripathi, S., Singh, I., Singh, G., Das, T.K., Aski, M., Mishra, N., Nadarajan N., & Gowda, C.L.L. (2013). Large genetic variability in chickpea for tolerance to herbicides imazethapyr and metribuzin. Agronomy, 3, 524-536. https://doi.org/10.3390/agronomy3030524
Gill, G.S., & Bowran, D.G. (1990). Tolerance of wheat cultivars to metribuzin and implications for the control of Bromus diandrus and B. rigidus in Western Australia. Australian Journal of Experimental Agriculture, 30, 373-378. https://doi.org/10.1071/EA9900373
Haskins, B. (2019). Using pre-emergent herbicides in conservation farming systems. NSW DPI, District Agronomist, Hillston. Broadacre unit. Accessed on: https://www.dpi.nsw.gov.au › winter-crops › general-information .
Hoseiny-Rad, M., & Jagannath, S. (2011). Effect of herbicide Imazethapyr (pursuitTM) on chickpea seed germination. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 44(3), 224–230. https://doi.org/10.1080/03235400902952723
Izadi Drbandi, E., & Soleimani Pour, Z. (2014). Study the Effect of different concentrations of Metribuzin herbicide in soil on chickpea (Cicer arietinum L.), growth and nodulation. Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 110, 103-109. (In Persian with English Abstract). https://doi.org/https://doi.org/10.22092/aj.2016.109342
Kleemann, S.G.L., & Gill, G.S. (2008). Applications of metribuzin for the control of rigid brome (Bromus rigidus) in no-till barley crops of Southern Australia. Weed Technology, 22(1), 34-37. https://doi.org/10.1614/WT-07-017.1
Kleemann, S., Desbiolles, J., Gill, G., & Preston, C. (2015). Seeding systems and pre emergence herbicides. Accessed online 2021 at: https://grdc.com.au/.
Lyon, D.J., & Wilson, R.G. (2005). Chemical weed control in dryland and irrigated chickpea. Weed Technology, 19(4), 959-965. https://doi.org/10.1614/WT-05-013R.1
Majnoon Hosseini, N. (1994). Effects of selective herbicides in weed managemnt of chickpea. Abstract of 3th Iranian Iranian Crop Science Congress. Tabriz, Iran. (In Persian with English Abstract)
Mousavi, K. (2009). Evaluation of some herbicides for weed control in chickpea, and their residual effects on wheat in the following season. Iranian Journal of Field Crop Research, 7(1), 229-239. (In Persian with English Abstract).
Mousavi, K. (2010). Chemical weed control in autumn sowing of chickpea (Cicer aretinum L.) at Lorestan province. Iranian Journal of Pulses Research, 1(2), 131-142. (In Persian with English Abstract). https://doi.org/10.22067/ijpr.v1i2.9223
Mousavi, K. (2021). The best application time of Trifluralin for chikpea weeds control and evaluation of their residue on Triticum as next crop. Final Report of Research Project. Iranain Research Institute of Plant Protection, pp. 64. (In Persian with English Abstract)
Plew, J.N., Hill, G.D., & Dastgheib, F. (1994). Weed control in chickpeas (Cicer arietinum). Proceedings Agronomy Society of N. Z. 24.
Rainbow, R., & Derpsch, R. (2011). Advances in no-till farming technologies and soil compaction management in rainfed farming systems. p. 991–1014. In P. Tow, I. Cooper, I. Partridge and C. Birch, (Eds.) Rainfed Farming Systems. New York: Springer.
Roohi, A, Sohrabi, S., & Taherimoradi, H. (2019). Comparison of conservation and traditional planting of chikpea (Cicer arietinum L.) in highland and cold rigone of Kordestan. Rainfed Pulses Promotion Magezine, 2(1), 31-40. (In Persian)
Sabaghpour, H. (2017). Economic aspect of chikpea. Radio intervew . Available at: http:// radioeghtesad.ir/NewsDetail/?m=94105&n=57497. (In Persian)
Shafaghi, F., Montakhabi, K., Shahraeen, N., Veisi, M., Ashtari, S., & Alipanah, H. (2021). Chickpea Handbook (Pests, Diseases and Weeds). Iranian Research Institute of Plant Protection. p. 97. (In Persian)
Sheikhi Gorjan, A., Najafi, H., Abbasi, S., Azimi, H., & Moradi, M. (2021). Organic and chemical pesticide guide of Iran 2021. Raah Daan. pp. 514.
Taran, B., Holm, F., & Banniza, S. (2013). Response of chickpea cultivars to pre-and post-emergence herbicide applications. Canadian Journal of Plant Science, 93, 279-286. https://doi.org/10.4141/cjps2012-167
Veisi, M., Mansoori, M.S., & Ghiasvand, M. (2019a). Study of Chikpea weed control possibility in Fall and Entezari planting. Final Report of Research Project. Iranian Research Institute of Plant Protection. pp. 54. (In Persian with English Abstract)
Veisi, M., Mansoori, M.S., & Jahedi, A. (2019b). Study of new herbicides in weed control of rainfed chikpea. Final Report of Research Project.Iranian Research Institute of Plant Protection. p. 62. (In Persian with English Abstract)
CAPTCHA Image