بررسی عملکرد ذرت علوفه‌ای Zea maize L.)) تحت تأثیر تراکم‌ بوته باقلا (Vicia faba L.) و مصرف نیتروژن در سیستم بدون خاک‌ورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 استاد گروه علوم خاک و فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه ماساچوست، آمریکا.

10.22067/ijpr.v13i2.2206-1038

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر تراکم بوته باقلا در تناوب و استفاده از کود نیتروژن معدنی بر عملکرد خشک علوفه ذرت علوفه­ای، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال­ زراعی 97-1396 و 98-1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی به اجرا درآمد. عامل­های مورد مطالعه شامل تراکم بوتة باقلا در تناوب (25، 35، 40 و 80 بوته در مترمربع) و سطوح نیتروژن (0، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار بر پایه­ کود اوره) در ذرت علوفه­ای بودند. همچنین یک سطح نکاشت از باقلا به منظور مقایسه­ی اثر تراکم­های مختلف این گیاه بر ویژگی­های ذرت علوفه­ای در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه­ مرکب نشان داد که اثر تراکم­ بوته باقلا بر عملکرد دانه، وزن100دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و نیز درصد کاهش وزن خشک علف‌هرز در باقلا معنی­دار بود، به­طوری­که بیشترین عملکرد دانه از تراکم 80 بوته باقلا به­دست آمد و در تراکم 40 بوته باقلا بیشترین وزن100دانه و شاخص برداشت مشاهده شد. همچنین در این آزمایش، عملکرد خشک علوفه­ ذرت، عملکرد پروتئین، کارآیی زراعی و کارآیی بازیافت نیتروژن تحت تأثیر اثر متقابل تراکم بوته باقلا و کاربرد کود نیتروژن قرار گرفت. بیشترین عملکرد خشک علوفه ذرت علوفه­ای از تیمار تراکم 40 بوته باقلا+200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به­دست آمد که نسبت به تیمار شاهد افزایش 155 درصدی نشان داد. به­طور کلی نتایج نشان داد که قرارگیری باقلا در تناوب با ذرت علوفه­ای می­تواند از طریق کاهش مصرف کود نیتروژن، باعث افزایش عملکرد خشک علوفه، بهبود کارآیی زراعی و بازیافت نیتروژن نسبت به سیستم تک‌کشتی در ذرت علوفه­ای گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of forage corn (Zea maize L.) yield as affected by faba bean (Vicia faba L.) density and mineral nitrogen in no-till system.

نویسندگان [English]

 • samaneh ghorbi 1
 • ali ebadi 2
 • saeid khomari 3
 • masoud Hashemi 4
1 PhD. Candidate of Agronomy, Agronomy, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Professor, Department of Plant and Soil Sciences, Crop Physiology, University of Massachusetts, Amherst. USA.
چکیده [English]

Introduction
Nitrogen fertilizers are commonly used to increase economic performance in corn production. However, it should be noted that nitrogen added to the soil in crop ecosystems is not fully available to the plant and may be leached. In this context, many studies have investigated various crop production methods to improve soil health and reduce soil nitrogen losses. Crop rotation and no-till may be an appropriate method to improve soil health and increase soil organic carbon and total nitrogen. In this experiment, it was assumed that growing faba beans in rotation with forage corn and applying sustainable agriculture can greatly reduce the need for nitrogen fertilizer in corn and increase nitrogen use efficiency compared to monoculture corn. The objective of this experiment was to determine the appropriate plant density of faba bean and its effect on crop rotation with forage corn, and to evaluate the nitrogen fertilization efficiency of corn.
 
Materials and Methods
A two-year experiment was conducted in 2018-2019 as a factorial experiment based on a randomized complete block design with three replicates at the research farm of the Faculty of Agriculture and Natural Resources, university of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. The experimental treatments were different plant densities of faba bean (25, 35, 40 and 80 plants m-2) and different nitrogen (N) fertilizer rates (0, 100, 200 and 300 kg ha-1) in forage corn. Shadan cultivar of faba bean was planted in this experiment and it was harvested manually at the physiological maturity stage. The corn variety was the single cross hybrid 201, which was planted at the density of 80000 plants ha-1 in the residue rows of faba bean. Nitrogen fertilizer (as urea) was applied three times at the V5 stage of corn. Three corn plants were harvested at the milk stage and then oven dried at 70 °C for 72 h and weighed. Traits studied in this experiment were include grain yield, 100-grain weight, harvest index, biological yield and weed control efficiency in faba bean and fresh and dry forage yield, protein yield, nitrogen recovery efficiency, nitrogen agronomic efficiency and nitrogen productivity in forage corn. Statistical analysis of data was performed using SAS 9.4 software, and significant differences between treatment means were tested using the Duncan's Multiple Range Test at P < 0.05.
 
Results and Discussion
Faba bean
The highest grain yield was obtained at plant density of 80 plants.m-2, 100-grain weight, and HI were observed at plant densities 40 plant.m-2 and the densities of 80 and 40 plants had the highest Reduction percentage in dry weight of weeds and biological yield. It seems that an increase in plant density, especially at the beginning of the growing season, results in complete coverage of the soil with plants and reduces the competitive ability of weeds. In addition, with higher plant density, solar radiation on the plant canopy increases, so less light is available for weeds and the germination rate of weed seeds decreases. The result of cultivation shows higher competitive power and the results were obtained.
Corn
Our results showed that using faba bean in rotation with forage corn can reduce the need for nitrogen fertilizer. The results of the mean comparisons showed that the highest dry forage yield of corn was obtained at the density of 40 faba bean plants+200 kg N ha-1, representing an increase of 155% compared to the control treatment. Corn yield is very sensitive to nitrogen deficiency. On the other hand, using of legumes in crop rotations can improve crop access to nitrogen. Addition, the highest protein yield was observed at the density of 40 faba bean plants+200 kg N ha-1 and 35 faba bean plants+200 kg N ha-1. Density of 40 faba bean plants+no application of N fertilizer had the highest nitrogen recovery efficiency and nitrogen agronomic efficiency. Thus, it can be concluded that the combined application of nitrogen fertilizer and the use of faba bean in the crop rotation increases the availability and uptake of nitrogen and also increases the efficiency of this element at a stage of plant growth when nitrogen uptake is high. Therefore, the corn yield was higher in these treatments
 
Conclusion
In this experiment, the effects of plant density of faba bean on the yield of this crop and the effects of crop rotation on nitrogen yield and efficiency of forage corn were studied. The results showed that the highest grain yield, 100-grain weight, biological yield, and bean harvest index were obtained at plant densities 40 and 80 plant. The results also showed that the density of 40 bean plants+200 kg N ha-1 had the highest increase in dry forage yield of corn compared to the control. It can be concluded that the density of 40 faba bean plants+200 kg N ha-1 in forage corn under similar climatic conditions may be a suitable method to reduce the use of chemical N fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legumes
 • N agronomic efficiency
 • N productivity
 • Rotation
 1. Abbasi, M.K., Khaliq, A., Shafiq, M., Kazmi, M., and Imran, A. 2010. Comparative effectiveness of urea N, poultry manure and their combination in changing soil properties and maize productivity under rainfed conditions in northeast Pakistan. Experimental Agriculture 46: 211-230.
 2. Al-Suhaibani, N., El-Hendawy, S., and Schmidhalter, U. 2013. Influence of varied plant density on growth, yield and economic return of drip irrigated faba bean (Vicia faba). Turk Journal of Field Crops 18: 185-197.
 3. Anafjeh, Z., Fathi, G., Ebrahimpour, F., Zand, E., and Chaab, A. 2008. Study on competitiveness of wild oat (Avena fatua ) with wheat (Triticum aesativum L.) chamran cultivar. Iranian Journal of Weed Science 4(1): 35- 46. (In Persian with English abstract).
 4. Beslemes, D.F., Tigka, E.L., Efthimiadis, P., and Danalatos, N.G. 2013. Maize biomass production, N-use efficiency and potential bioethanol yield, under different cover cropping managements, nitrogen Influxes and soil types, in Mediterranean climate. Journal of Agriculture Science 5(7): 189-205.
 5. Boddey, R.M., Jantalia, C.P., Conceicao, P.C., Zanatta, J.A., Bayer, C., Mielnizuk, J., Dieckow, J., Dos Santos, H.P., Denardin, J.P., Aita, C., Giacomini, S.J., Alves, B.J.R., and Urquiaga, S. 2010. Carbon accumulation at depth in Ferralsols under zero till subtropical agriculture. Global Change of Biology 16: 784-
 6. Chen, Y., and Barak, Ph. 1982. Iron nutrition of plants in Calcareous s Advanced Agronomy 35: 217-240.
 7. Congreves, K.A., Hayes, A., Verhallen, E.A., and Van Eerd, L.L. 2018. Long-term impact of tillage and crop rotation on soil health at four temperate agroecosystems. Soil and Tillage Research 152: 17-
 8. Dabaghzadeh, M., Fathi, Gh., Bakhshandeh, A., and Alami-saeid, Kh. 2016. The effect of weed interference time and plant densityon weeds control and broad bean (Vicia faba) yield. Iranian Journal of Field Crops Research 14(2): 2015-225.
 9. Dawson, J.C., Huggins, D.R., and Jones, S.S. 2008. Characterizing nitrogen use efficiency in natural and agricultural ecosystems to improve the performance of cereal crops in low-input and organic agricultural systems. Field Crops Research 107: 89-101.
 10. El-Gizawy, N.Kh.B. 2009. Effects of nitrogen rates and plant density on agronomic nitrogen use efficiency and maize yield following wheat and faba bean. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environment Science 5(3): 378-386.
 11. Etemadi, F., Hashemi, M., Zandvakili, O., and Sadeghpour, A. 2018. Nitrogen contribution from winter-killed faba bean cover crop to spring-sown sweet corn in conventional and no-till s Agronomy Journal 110(2): 455-62.
 12. Franke A.C., Van den Brand G.J., Vanlauwe B., and Giller K.E. 2018. Sustainable intensification through rotations with grain legumes in Sub-Saharan Africa: A review. Agriculture, Ecosystems & Environment 261: 172-
 13. Gaudin, A.C.M., Westra, S., Loucks, C., Janovicek, K., Martin, R., and Deen, W. 2013. Improving resilience of northern field crop systems using inter-seeded red clover: A review. Agronomy 3: 148-
 14. Ghazvineh, S., and Yousefi, M. 2012. Study the effect of micronutrient application on yield and yield components of maize. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 12: 144-
 15. Ghorbi, S., Ebadi, A., Khomari, S., and Hashemi, M. 2021. The effect of nitrogen fertilizer and faba bean density in rotation, on maize nitrogen use efficiency under no-till system. Iranian Journal of Field Crops Research 19(3): 299-309.
 16. Ginakes, P., Grossman, J.M., Baker, J.M., Dobbratz, M., and Sooksa-nguan, T. 2018. Soil carbon and nitrogen dynamics under zone tillage of varying intensities in a kura clover living mulch system. Soil Tillage Research 184: 310-
 17. Grassini P., Thorburn J., Burr C., and Cassman K.G. 2011. High-yield irrigated maize in the Western US Corn Belt: I. On-farm yield, yield potential, and impact of agronomic practices. Field Crop Research 120: 142-
 18. Hobbs, P.R. 2007. Conservation agriculture: What is it and why is it important for future sustainable food production. Journal Agriculture Science 145: 127-
 19. Huggins, D.R., and Pan, W.L. 1993. Nitrogen efficiency component analysis: an evaluation of cropping system differences in productivity. Journal Agronomy 85: 898-905.
 20. Jalli, M., Huusela, E., Jalli, H., Kauppi, K., Niemi, M., Himanen, S., and Jauhiainen, L. 2021. Effects of crop rotation on spring wheat yield and pest occurrence in different tillage systems: a multiyear experiment in finish growing conditions Frontiers in sustainable food s Frontiers in Sustainable Food Systems 5: 1-14.
 21. Karkanis, A., Ntatsi, Lepse, L.,  Fernández, J.A., Vågen, M.I., Rewald, B., Alsiņa, I., Kronberga, A.,  Balliu, A., Olle, M., Bodner, G., Dubova, L., Rosa, E., and Savvas, D. 2018. Faba bean cultivation revealing novel managing practices for more sustainable and competitive European cropping systems. Frontiers in Plant Science 9: 1115.
 22. Kebede, M., Sharma, J.J., Tana, , and Nigatu, L. 2015. Effect of plant spacing and weeding frequency on weed infestation, yield components, and yield of common bean (Phaseolus vulgaris L.) in Eastern Ethiopia. East African Journal of Science 9(1): 1-12.
 23. Kermah, M., Franke, A.C., Ahiabor, B.D.K., Adjei-Nsiah, S., Abaidoo, R.C., and Giller, K.E. 2019. Legume-maize rotation or relay? Options for ecological intensification of smallholder farms in the Guinea savanna of northern Ghana. Experimental Agriculture 55: 673-
 24. Lamptey, S., Yeboah, S., and Li, L. 2018. Response of maize forage yield and quality to nitrogen fertilization and harvest time in semi-arid northwest China. Asian Journal of Research in Agriculture and Forestry 1: 1-10.
 25. Lehman, R.M., Osborne, S.L., and Duke, S.E. 2017. Diversified no-till crop rotation reduces nitrous oxide emissions, increases Soybean yields, and promotes soil carbon accrual. Soil Science Society of America Journal 81: 76-90.
 26. Liu, K., Bandara, M., Hamel, C., Knight, J.D., and Gan, Y. 2020. Intensifying crop rotations with pulse crops enhances system productivity and soil organic carbon in semi-arid environments. Field Crops Research 248: 107657.
 27. Lopez-Bellido, L., Lopez-Bellido, R.J., and Redondo, R. 2005. Nitrogen efficiency in wheat under rainfed mediterranean conditions as affected by split nitrogen application. Field Crops Research 94: 86 -97.
 28. Majidian, M., Ghalavand, A., Karimian, N., and Kamgar haghighi, A.A. 2008. Effects of nitrogen different amounts, manure and irrigation water on yield and yield components of corn. Crop Production 1(2): 67-85. (in Persian with English abstract).
 29. Malek Maleki, F., Majnonhoseini, N., and Alizade, H. 2013. A survey on the effects of weed control treatments and plant density on lentil growth and yield. Production of Crops Journal 6(2): 135-148.
 30. Malik, C.S, Sowanton, C.J., and Michaels, T.E. 1993. Interaction of white bean (Phaseolus vulgaris) cultivars, row spacing and seed density with annual weeds. Weed Science 41: 62-68.
 31. Mohamed, S.S.E., and Babiker, H.M. 2012. Effects of Rhizobium inoculation andurea fertilization on faba bean (Vicia faba) production in a semi-desert zone. Advances in Environmental Biology 6: 824-830.
 32. Oliveira, M., Barré, P., Trindade, H., and Virto, I. 2019. Different efficiencies of grain legumes in crop rotations to improve soil aggregation and organic carbon in the short-term in a sandy Cambisol. Soil Tillage Research 186: 23-
 33. Pandiaraj, S., Selvaraj, T., and Ramu, N. 2015. Effects of crop residue management and nitrogen fertilizer on soil nitrogen and carbon content and productivity of wheat (Triticum aestivum) in two cropping systems. Journal Agricultural Science Technology 17: 249-260.
 34. Perry, L.J., and Compton, W.A. 1977. Serial measures of dry matter accumulation and forage quality of leaves, stalks and ear of three maize hybrids. Agronomy Journal 69: 751-
 35. Rahimizadeh, M., Kashani, A., Zare-Feizabadi, A., Koocheki, A.R., and Nassiri-Mahallati, M. 2010. Nitrogen use efficiency of wheat as affected by preceding crop, application rate of nitrogen and crop residues. Australian Journal of Crop Science 4(5): 363-368.
 36. Rakshit, D., Sahu, G., Mohanty, A.K., Satpathy, K.K., Jonathan, M.P., Murugan, K., and Sarkar, S.K., 2017. Bioindicator role of tintinnid (Protozoa: Ciliophora) for water quality monitoring in Kalpakkam, Tamil Nadu, south east coast of India. Marine Pollution Bulletin 114: 134-
 37. Renwick, L.L.R., Bowles, T.M., Deen, W., and Gaudin, A.C.M., 2018. Potential of Increased Temporal Crop Diversity to Improve Resource Use Efficiencies, In: Agroecosystem Diversity. pp: 55-
 38. Rocha, K.F. et al. Cover crops affect the partial nitrogen balance in a maize-forage cropping system. Geoderma 360: 114000.
 39. Sarkhosh, A., and Abotalebian, M.A. 2013. Nitrogen use efficiency, yield and some agronomic characteristics of maize under prime seed and nitrogen application time. Journal of Crop Improvment 15(3): 117-128.
 40. Shapiro, S.S., and Wilk, M.B. 1965. An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika 52: 591-611.
 41. Siczek, A., and Lipiec, J. 2016. Impact of faba bean-seed rhizobial inoculation on microbial activity in the rhizosphere soil during growing season. International Journal of Molecular Sciences17: 784-800.
 42. Sillero, J.C., Villegas-Fernández, A.M., Thomas, J., Rojas-Molina, M.M, Emeran, A.A., Fernández-Aparicio, M., and Rubiales, D. 2010. Faba bean breeding for disease resistance. Field Crops Research 115: 297-
 43. Somani, L.L. 1992. Dictionary of Weed Science. Agrotech Publishing Academy (India).
 44. Soon, Y.K., Clayton, G.W., Rice, and W.A. 2001. Tillage and previous crop effects on dynamics of nitrogen in a wheat–soil system. Agronomy Journal 93: 842-
 45. Tariq Jan, M., Jamal Khan, M., Khani, A., Arifi, M., Shafi, M., and Farmanullah, H. 2010. Wheat nitrogen indices response to nitrogen source and application time. Pakistan Journal Botany 42(6): 4267-
 46. Tolera, A., Daba, F., and Friesen, D.K. 2009. Effects of crop rotation and N-P fertilizer rate on grain yield and related characteristics of maize and soil fertility at Bako Western Oromia, Ethiopia. East African Journal of Science 3: 70-79.
 47. Triplett, G., Jr, B., and Dick W.A. 2008. No-tillage crop production: A revolution in agriculture. Agronomy Journal 100: 153-115.
 48. Uzoh, I.M., Arizechukwu Igwe, Ch., Okebalama, C.B., and Babalola, O.O. 2019. Legume-maize rotation effect on maize productivity and soil fertility parameters under selected agronomic practices in a sandy loam soil. Scientific Reports 9: 8539.
 49. Woodley, A.L., Drury, C.F., Yang, X.M., Reynolds, W.D., Calder, W., and Oloya, T.O. 2018. Streaming urea ammonium nitrate with or without enhanced efficiency products impacted corn yields, ammonia, and nitrous oxide emissions. Agronomy Journal 110: 444-
 50. Zhang, X., Davidson, E.A., Mauzerall, D.L., Searchinger, T.D., Dumas, P., and Shen, Y. 2015. Managing nitrogen for sustainable development. Nature528: 51-
CAPTCHA Image