ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ‌های برتر عدس (Lens culinaris Medik) دیم در مناطق سرد کشور با الگوی خطوط مرزی صفات زراعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران

10.22067/ijpr.v13i2.2106-1009

چکیده

شناخت صفات مهم گیاهی و تأثیر آن بر عملکرد دانه از ابزارهای اصلی به­نژادگران عدس در انتخاب و معرفی ارقام سازگار با مناطق دیم می­باشد. برای تعیین حد و دامنه بهینه صفات زراعی عدس دیم، بانک اطلاعاتی گسترده­ای از ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی دیم مناطق سرد کشور (مراغه، زنجان، اردبیل و شیروان) با 8300 ژنوتیپ به مدت 20سال (1395-1375) جمع­آوری شد. حد و دامنه بهینه صفات زراعی با استفاده از دو روش خطوط مرزی و میانگین‌گیری از جامعه دارای عملکرد بالا تعیین شد. حد بهینه ارتفاع بوته، وزن100دانه، تعداد روز از کاشت تا گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیک و طول دوره پُرشدن دانه با خطوط مرزی به‌ترتیب 8/27 سانتی­متر، 4/5 گرم، 4/55 روز، 6/92 روز و 8/33 روز و با روش میانگین‌گیری به‌ترتیب 7/23 سانتی­متر، 9/4 گرم، 0/62 روز، 6/92 روز و 7/30 روز تعیین شد. هر دو روش حد تعداد روز از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک را یکسان برآورد نمودند. در حالی که در تعیین دامنه بهینه بین دو روش، تفاوت معنی­داری وجود داشت و روش خطوط مرزی دامنه آن را به طور میانگین سه برابر گسترده­تر برآورد نمود. تجزیه به مؤلفه­های اصلی، مهم‌ترین صفات برای گزینش ارقام عدس دیم را تعداد روز از کاشت تا گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیک تشخیص داد. با توجه به دقّت بالا در برآورد حد و دامنه بهینه صفات و انطباق بیشتر نتایج آن با ارقام معرفی‌شده در این مناطق، استفاده از روش خطوط مرزی برای انتخاب ژنوتیپ‌های برتر توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and selection of superior dryland Lentil (Lens culinaris Medik) genotypes using boundary lines in Iran cold areas

نویسندگان [English]

 • Vali Feiziasl 1
 • Davoud Sadeghzadeh-Ahari 1
 • Ali Akbar Mahmoodi 2
 • Seyyedeh Sodabeh Shobeir 3
1 Dryland Agricultural Research Institute (DARI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Maragheh, Iran
2 Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad, Iran
3 Zanjan Agricultural and Natural Resources Research, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Zanjan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Pulse crops play important role in supplying human food needs. Lentil (Lens culinaris Medik.) is probably the oldest grain legume to be domesticated and one of the most important pulse crops worldwide due its nutritional characteristics. Lentil is an integral part of dryland agriculture, mainly because of its ability to thrive comparatively well under water-limiting environments. As a result, the crop which provides protein-rich food and animal feed is largely grown under rainfed conditions. The major lentil producing countries are India, Canada, Turkey, USA, Nepal, Australia, Syria, China, Bangladesh, Iran, etc. Iran ranked fourth in area after India, Turkey and Canada and ninth in the production. The aim of any breeding program working for unpredictable and rainfed environments is to develop varieties with high and stable yields. Breeders take advantage of the selection for several traits to achieve maximum economic yield. The selection of genotypes based on indices using yield components was used by breeders for a long time. Breeders believe that obtaining a linear function for measurable traits could lead the selection of genotypes with better genetic values, but a need to include economic value and weights in this function express by many researchers. Simultaneous selection using characteristics with important and heritable economic values is more effective. Crop yield is a function of multiple variables inter-related to each other and can not be defined only by a single-variable equation. One of the most effective of these methods is boundary lines. Feiziasl et al (2003 and 2010) used this method for the first time to determine the optimum levels of plant (dryland wheat) characteristics and yield stability analysis. In this paper, “Boundary Lines” and averaging methods and are used to determine optimum levels for some traits of dryland lentil in cold areas.
 
Materials and Methods
 More than 8300 data for each trait were collected from national and international trials conducted under rainfed conditions in Maragheh, Zanjan, Ardabil and Shirvan (North Khorasan Province) DARI experiment stations 20 years (1996-2016). The traits considered in the analysis were: days to heading, days to physiological maturity, grain filling period, plant height, 100 seed weight and grain yield. The Excel software was used to develop a scatter diagram showing the relationship between each trait with grain yield in each location. Two methods were used to determine the optimum value for a given characteristic. One is based on the boundary lines method where the maximum grain yield and the optimum value for the trait considered coincide with the crossing point of the two boundary lines. “Boundary Lines” method was used to determine the maximum limits of each crop characteristic. The scatter diagram is surrounded by two regression lines, one on the left and the other on the right called boundary lines. Then Maximum yield is obtained at the intersection of both boundary lines. The other approach, called averaging method, is based on subdividing the data into two groups: high and low yielding groups.
 
Results and Discussion
The boundary lines method allowed the determination of optimum levels for days to flowering, days to physiological maturity, duration of grain filling, plant height and 100 seed weight which were 55.4 days, 92.6 days, 33.8 days, 27.8 centimeters and 5.4 grams, respectively. By averaging of high yielding group method optimums for days to flowering, days to physiological maturity, duration of grain filling, plant height and 100 seed weight characteristics were 62.0 days, 92.6 days, 30.7 days, 23.7 centimeters, 4.9 grams, respectively. These optimums were closely equivalent to those determined using the averaging method for one days to physiological maturity characteristic. But for other plant characteristics there were a lot of difference and boundary line estimated its amplitude on average 3 times wider than the averaging method. Principle component analysis (PCA) show that, the most important traits for selection of lentil varieties were days to flowering and number of days to physiological maturity. These methods could help breeders to determine the optimum and range for characteristics determining the adaptation of genotypes to given environments. Boundary lines method is more suitable for determining of characteristic’s optimum levels in comparison with the averaging method.
 
Conclusion
It can be concluded that, determining the optimum levels of some dryland lentil characteristics were closely equivalent in two boundary lines and averaging methods. However, in some other characteristics, the optimum levels were a lot of difference in estimating of boundary lines and averaging of high yielding groups. Because boundary lines method is considered the data distribution process and gap data in databank, therefore, its estimates in the optimum levels of the characteristics are more accurate and more realistic than the averaging of the high yielding group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Boundary lines
 • Crop properties
 • Optimum level
 • ‌Principle component analysis (PCA)
 1. Ahmadi, K., Ebadzadeh, H., Ebdeshah, H., Kazemian, A., and Rafiee, M. 2019. Agricultural Statistics of Iran Cropping Year 2016-2017. Agronomy Production; Ministry of Agriculture, Planning and Economic Deputy, Information Technology Center: Tehran, Iran. (In Persian).
 2. Ahmadi, K., Gholizadeh, H., Ebadzadeh, H., Hatami, F., Fazli Estabar, M., Hosseinpour, R., Kazemian, A., and Rafiee, M. 2016. Agricultural Statistics of Iran Cropping Year 2014-2015. Agronomy Production; Ministry of Agriculture, Planning and Economic Deputy, Information Technology Center: Tehran, Iran. Pages 163. (In Persian).
 3. Ahmadi, K., Gholizadeh, H., Ebadzadeh, H., Hosseinpour, R., Ebdeshah, H., Kazemian, A., and Rafiee, M. 2017. Agricultural Statistics of Iran Cropping Year 2015-2016. Agronomy Production; Ministry of Agriculture, Planning and Economic Deputy, Information Technology Center: Tehran, Iran. Pages 117. (In Persian).
 4. Ahmadi, K., Gholizadeh, H., Ebadzadeh, H., Hosseinpour, R., Hatami, F., Mohiti, Z., Fazli, B., Fazli Estabar, M., Kazemian, A., and Rafiee, M. 2015a. Agricultural Statistics of Iran Cropping Year 2014-2015. Agronomy Production; Ministry of Agriculture, Planning and Economic Deputy, Information Technology Center: Tehran, Iran. Pages 156. (In Persian).
 5. Ahmadi, K., Gholizadeh, H., Ebadzadeh, H., Hosseinpour, R., Hatami, F., Fazli, B., Kazemian, A., and Rafiee, M. 2015b. Agricultural Statistics of Iran Cropping Year 2013-2014. Agronomy Production; Ministry of Agriculture, Planning and Economic Deputy, Information Technology Center: Tehran, Iran. Pages 158. (In Persian).
 6. Ali, A., Ahmad, B., Hussain, I., Ali A., and Ali Shah, F. 2017. Effect of phosphorus and zinc on yield of lentil. Pureand Applied Biology 6(4):1397-1402.
 7. Amanullah, and Mir Hatam, 2000. Grain yield potential of lentils germplasm. Pakistan Journal of Biological Sciences 3: 1553-1555.
 8. Azizi-Chakherchaman, S., Mostafaee, H., Hasanpanah, D., Kazemiarbat, H., and Yarniya, M. 2010. Path coefficient analysis of yield and yield components in promising lentil (Lens culinaris) genotypes under dry land conditions. Agroecology Journal 5(4): 45-56.
 9. Bicer, B.T., and Sakar, D. 2008. Studies on variability of lentil genotypes in Southeastern Anatolia of Turkey. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 36(1): 20-24. 
 10. Borah, U.K. 1996. Response of lentil genotypes to seed rates under rainfed conditions. Journal of Agricultural Science and Technology. North-East India 9(1): 92.
 11. Delahunty, A., Nuttall, J., Nicolas, M., and Brand, J. 2018. Response of lentil to high temperature under variable water supply and carbon dioxide enrichment. Crop and Pasture Science 69: 1103-1112.
 12. Ebrahimi, M., Bihamta, M., Hosseinzadeh, A., Khial Parast, F., and Golbashy, M. 2016. Evaluation of yield and yield components and some agronomic traits of white bean genotypes under Karaj climate. Agroecology 2(1): 129-135. (in Persian with English abstract).
 13. Erdoğan, C. 2015. Genetic characterization and cotyledon color in lentil. Chilean Journal of Agricultural Research 75(4): 383-389. 
 14. Feiziasl, V., Alizadeh, K., Ansari, Y., Mousavi, B., and Ahmadpour Chenar, M. 2003. Application of crop properties balance index in wheat (Triticum aestivum) breeding programs for cold dryland conditions. Seed and Plant Improvement Journal 19(2): 121-136. (In Persian with English abstract).
 15. Feiziasl, V., Jafarzadeh, J., Amri, A., Ansari, Y., Mousavi, S.B., and Ahmadpour Chenar, M. 2010. Analysis of yield stability of wheat genotypes using new Crop Properties Balance Index (CPBI) method. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 38(1): 223-228. (In Persian with English abstract).
 16. Gaur, P.M., Srinivasan, S., and Varshney, R.K. 2014. Drought and heat tolerance in chickpea. Legume Perspectives 3: 15-
 17. Ghanem, M.E., Kibbou, F., Guiguitant, J., and Sinclair, T.R. 2017. Opportunities to improve the seasonal dynamics of water use in lentil (Lens culinaris) to enhance yield increase in water-limited environments. Chemical and Biological Technologies in Agriculture 4: 22. 
 18. Ghassemi-Golezani, K., Ghadordoz-Jedi, A., and Zehtab-Salmasi, S. 2014. Effects of seed size and aging on field performance of lentil (Lens culinaris) under different irrigation treatments. Acta Agriculturae Slovenica 103(2): 158-166.
 19. Gomes, F.P. 1985. Curso de estatística experimental. São Paulo: Nobel 467 p.
 20. Gulmezoglu, N., and Kayan, N. 2011. Dry matter and nitrogen accumulation during vegetative and grain filling of lentil (Lens culinaris) as affected by nitrogen rates. Not Bot Horti Agrobot 39: 196-202.
 21. Hazeri Niri, H.H., Tobeh, A., Gholipouri, A., Zakaria, R.A., Mostafaei, H., and Jamaati-e-Somarin, S. 2010. Effect of nitrogen and phosphorus on yield and protein content of lentil in dryland condition. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science 8: 185-188.
 22. Hussan, S., Khuroo, N.S., Lone, A.A., Dar, Z.A., Dar, S.A., and Dar, M.S. 2018. Study of variability and association analysis for various agromorphological traits in lentil (Lens culinaris). Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 7(2): 2172-2175.
 23. Kahriman, A, Temel, H., Aydogan, A., and Tanyolac, M.B. 2015. Major quantitative trait loci for flowering time in lentil. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 39(4): 588-595.
 24. Kanouni, H. 2003. Study of seed yield and some associated characteristics in chickpea (Cicer arietinum) under drought stress conditions of Kurdistan. Iranian Journal of Crop Science 5(2):146-155. (In Persian with English abstract).
 25. Khan, I.J., Hassan, Ihsanullah, G., and Khattak, A.I. 2007. Effect of wild oats (Avena fatua) densities and proportions on yield and yield components of wheat. Journal of Agricultural and Biological Science 2(1): 26-31.
 26. Kumar, S.K., Barpete, S., Kumar, J., Gupta, P., and Sarker, A. 2013. Global lentil production: Constraints and strategies. SATSA Mukhapatra - Annual Technical Issue 17: 1-13.
 27. Kumar, S., Hamweih, A., Manickavelu, A., Kumar, J., Sharma, T.R., and Baum, M. 2014. Advances in lentil genomics. In: S. Gupta, N. Nadarajan and D.S. Gupta (E). Legumes in Omics Era. New York: Springer Science Business Media. p. 111-130.
 28. Kumar, S., Rajendran, K., Kumar, J., Hamwieh, A., and Baum, M. 2015. Current knowledge in lentil genomics and its application for crop improvement. Frontiers in Plant Science 6: 78. doi: 3389/fpls.2015.00078.
 29. Mahmoudi,A. 2006. Effect of sowing season and seeding density on grain yield in lentil (Local var. Robat) under dryland conditions in Northern Khorasan. Iranian Journal of Crop Sciences 3(8): 232-238. (In Persian with English abstract).
 30. Mansourifar, C., Shaban, M., Ghobadi, M., and Sabaghpoor, S. 2012. Study of grain filling in chickpea cultivars under drought stress and N fertilizer. Iranian Journal of Field Crops Research 10(3): 591-602. (In Persian with English abstract).
 31. Mehraban, A. 2017. Evaluation of quality properties of lentil cultivars (Lens culinaris) in different sowing dates under rainfed condition. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 27(4): 107-119. (In Persian with English abstract).
 32. Moradi, R., Alizadeh, Y., Nezami A., and Eshghizadeh, H.R. 2013. Study of lentil (Lens culinaris) seed size on germination and seedling properties in drought stress condition. Iranian Journal of Field Crops Research 11(3): 377-389. (In Persian with English abstract).
 33. Ninou, E., Papathanasiou, F., Vlachostergios, D.N., Mylonas, I., Kargiotidou, A., Pankou, C., Papadopoulos, I., Sinapidou, E., and Tokatlidis, I. 2019. Intense breeding within lentil landraces for high-yielding pure lines sustained the seed quality characteristics. Agriculture9:
 34. Noor, R., Khan, S.M., Ahmad, F., Hussain, M., Abdallah, E.F., Alqarawi, A.A., Hashem, A., and Aldubise, A. 2017. The morpho-agronomic characterization study of Lens culinaris germplasm under salt marsh habitat in Swat, Pakistan. Saudi Journal of Biological Sciences 24: 1639-1645.
 35. Pakbaz, N., Barary M., Ashraf Mehrabi, A., and Hatami A. 2014. Effect of seed priming on growth and yield of lentil (Lens culinaris) genotypes under rainfed and supplemental irrigation conditions. International Journal of Biosciences 5(9): 131-139. (In Persian with English abstract).
 36. Panahyan-e-Kivi, M., Ebadi A., Tobeh, A., and Jamaati-e-Somarin, Sh. 2009. Evaluation of yield and yield components of lentil genotypes under drought stress. Research Journal of Environmental Sciences 3: 456-460.
 37. Rahimi, M.H., Houshmand, S., Khodambashi, M., Shiran, B., and Mohammadi, S. 2017. Evaluation of recombinant pure lines of lentil under drought stress. Journal of Crop Breeding 9(22) :82-97. (In Persian with English abstract).
 38. Rahimi, M.H., Houshmand, S., Khodambashi, M., Shiran, B.,and Mohammady, S. 2016. Effect of drought stress on agro-morphological traits of lentil (Lens culinaris) recombinant inbred lines. Bangladesh Journal of Agricultural Research 41(2): 207-219.
 39. Rao, S.K., and Yadav, P. 1988. Genetic analysis of biological yield, harvest index and seed yield in lentil. Lens Newsletter 15: 3-5.
 40. Roberts, E.H., Summerfield, R.J., Muehlbauer, F.J., and Short, R.W. 1986. Flowering in lentil (Lens culinaris ): the duration of the photoperiodic inductive phase as a function of accumulated daylength above the critical photoperiod. Annals of Botany 58: 235-248.
 41. Roy, C.D., Tarafdar, S., Das, M., and Kundagrami, S. 2012. Screening lentil (Lens culinaris) germplasms for heat tolerance. Trends in Biosciences 5: 143-146.
 42. Sabaghpour, S., Pouralibaba, H., Mehreban, A., Mostefayee, H., Pezeskhpour, P., Kerimizadeh, R., Seyedi, F., Mahmoodi, A., Ferayedi, Y., Kamel, M., Alahyari, N., Baghdadi, H., and Shahab, M. 2016. Bilehsevar, a new large seed size and tolerance to fusarium wilt lentil cultivar for dryland condition of Iran. Research Achievements for Field and Horticulture Crops 5(1): 35-45. (In Persian with English abstract).
 43. Sabaghpour, S.H., Seyedi, F., Mahmoodi, A.A., Safikhani, M., Pezeshkpour, P., and Rostemi, B. 2013. Kimiya, a new high yielding lentil cultivar for moderate cold and semi warm climate of Iran. Seed and Plant Improvement Journal 29(1): 397-399. (In Persian with English abstract).
 44. Sadeghzadeh-Ahari, D. 2016. Evaluation of yield and its components of two promising rain fed chickpea genotypes under autumn and hidden sowing at farmer fields. Research Achievements for Field and Horticulture Crops 4(2): 127-139. (In Persian with English abstract).
 45. Sadeghzadeh-Ahari, D., Feiziasl, V., Kanouni, H., and Saeid, A. 2020. Evaluation of crop traits range of dryland chickpea (Cicer arietinum) in cold areas of Iran. Iranian Journal Pulses Research 11(2): (In Persian with English abstract).
 46. Sehgal, A., Sita, K., Kumar, J., Kumar, S., Singh, S., Siddique, K.H.M., and Nayyar, H. 2017. Effects of drought, heat and their interaction on the growth, yield and photosynthetic function of lentil (Lens culinarisMedikus) genotypes varying in heat and drought sensitivity. Frontiers in Plant Science 8: 1776.
 47. Shobeiri, S. 2018. Evaluation of grain yield of lentil (FLIP 96-59L) promising line in field conditions.  Journal of Dryland Pulses Extension 1(1): 29-36. (In Persian).
 48. Shrestha, R., Turner, N.C., Siddique, K.H.M., Turner, D.W., and Speijers, J. 2006. A water deficit during pod establishment in lentils reduces flower and pod numbers but not see size. Australian Journal of Agricultural Research 57: 427-438.
 49. Sumner, M.E. 1977. Effect of corn leaf sampled on N, P, K, Ca and Mg content and calculated DRIS indices. Communications in Soil Science and Plant Analysis 8(3): 269-230.
 50. Tadesse T., Leggesse, T., Mulugeta, B. and Sefera, G. 2014. Correlation and path coefficient analysis of yield and yield components in lentil (Lens culinaris) germplasm in the highlands of Bale, Ethiopia. International Journal of Biodiversity and Conservation 6(1): 115-120.
 51. Vaezi, S. 2015. Evaluation drought resistance of some lentil genotypes in Ardabil region. Applied Field Crops Research 28(3): 43-52. doi: 10.22092/aj.2015.106711.
 52. Walworth, J.L., Letzsch, W.S., and Sumner, M.E. 1986. Use of boundary lines in establishing diagnostic norms. Soil Science Society of America Journal 50: 123-128.
 53. Yuan, H.Y, Saha, S., Vandenberg, A., and Bett, K.E. 2017. Flowering and growth responses of cultivated lentil and wild lens germplasm toward the differences in red to far-red Ratio and photosynthetically active radiation. Frontiers in Plant Science 8:
CAPTCHA Image