مطالعه برخی خواص فیزیکی عدس و علف‌هرز شیر‌سگ و پارامترهای مؤثر بر جداسازی علف‌هرز از تودة عدس در حین جداسازی توسط جداکننده میز ثقلی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 محقق اردبیلی

3 تهران

چکیده

در پژوهش حاضر برخی از خواص فیزیکی عدس و علف‌هرز شیر‌سگ شامل وزن هزار دانه، چگالی حقیقی، چگالی توده، تخلخل و ضریب اصطکاک استاتیکی اندازه‌گیری شد. همچنین از یک جداکننده ثقلی برای جداکردن علف‌هرز شیر‌سگ همراه دانه‌های عدس استفاده شد. دستگاه مورد استفاده در این تحقیق دارای پنج پارامتر قابل‌تنظیم (شیب‌های طولی و عرضی میز، دامنه و فرکانس نوسان میز و سرعت هوا) می‌باشد که تأثیر این پارامترها برای حصول به حداکثر جداسازی علف‌هرز شیر‌سگ همراه دانه‌های عدس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که افزایش شیب عرضی میز از 5/0 به یک درجه و افزایش شیب طولی میز از 25/1 تا 2‌ درجه سبب افزایش جداسازی علف‌هرز شیر‌سگ همراه توده عدس ‌شد. همچنین اثر عدد بدون بعد که نسبت نیروی اینرسی جریان هوای دمیده‌شده به عدس‌ها به نیروی ناشی از نوسان را نشان می‌دهد، در نسبت جداسازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که در مقدار 171 ، شیب عرضی میز یک درجه و شیب طولی میز 2‌ درجه، درصد جداسازی ناخالصی علف‌هرز شیر‌سگ همراه توده عدس به 2/14 درصد می‌رسد. پس از تعیین مناسب‌ترین دامنه نوسان میز و سرعت هوا با استفاده از اطلاعات شیب طولی میز، شیب عرضی میز و ثابت اقدام به استخراج روابط تعیین درصد جداشوندگی علف‌هرز شیر‌سگ از توده عدس توسط نرم‌افزار دیتافیت گردید.

کلیدواژه‌ها


1. Amin, M.N., Hossain, M.A., and Roy, K.C. 2004. Effects of moisture content on some physical properties of lentil seeds. Journal of Food Engineering 65(1): 83-87.
2. Aydin, C. 2003. Physical properties of almond nut and kernel. Journal of Food Engineering 60(3): 315-320.
3. Bagherpour, H., Minaei, S., and Khoshtaghaza, M.H. 2010. Selected physic-mechanical properties of lentil seed. International Agrophysics 24(1): 81-84.
4. Falconer, A. 2003. Gravity separation: Old technique/New methods. Physical Separation in Science & Engineering 12(1): 31-48.
5. Ghasemi, M.G., Mobli, H., Jafari, A., Keyhani, A.R., Soltanabadi, M.H., and Rafiee, S. 2008. Some physical properties of rough rice (Oryza sativa L.) grain. Journal of Cereal Science 47(3): 496-501.
6. Jannatizadeh, A., Naderi Boldaji, M., Fatahi, R., Ghasemi Varnamkhasti, M., and Tabatabaeefar, A. 2008. Some postharvest physical properties of Iranian apricot (Prunus armeniaca L.) fruit. International Agrophysics 22(2): 125-131.
7. Joshi, M., Aldred, P., McKnight, S., Panozzo, J.F., Kasapis, S., Adhikari, R., and Adhikari, B. 2013. Physicochemical and functional characteristics of lentil starch. Carbohydrate Polymers 92(2): 1484-1496.
8. Kashi, M. 2010. Investigate the possibility of separating wild oats (Avena sativa) of wheat by gravity separator. MSc. Thesis, Faculty of Agriculture. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. (In Persian).
9. Kaur, S., Cogan, N.O.I., Stephens, A., Noy, D., Butsch, M., Forster, J.W., and Materne, M. 2014. EST SNP discovery and dense genetic mapping in lentil (Lens culinaris Medik.) enable candidate gene selection for boron tolerance. Theoretical and Applied Genetics 127: 703-713.
10. Konak, M., Carman, K., and Aydin, C. 2002. Physical properties of chickpea seeds. Biosystems Engineering 82(1): 73-78.
11. Mohsenin, N.N. 1986. Physical Properties of Plant and animal Materials. (2nd Ed.), New York: Gordon and Breach Science Publishers.
12. Moshatati, A., Hejazi, A., Kianmehr, M.H., Sadat Noori, S.A., and Gharineh, M.H. 2009. Effect of seed weight on germination and growth of wheat (Triticum aestivum L.) seedling pishtaz variety. Electronic Journal of Crop Production 2(1): 137-144. (In Persian with English Summary).
13. Naderiboldaji, M., Khadivi khub, A., Tabatabaeefar, A., Ghasemi Varnamkhasti, M., and Zamani, Z. 2008. Some physical properties of sweet cherry (Prunus avium L.) fruit. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 3(4): 513-520.
14. Owolarafe, O.K., Olabige, M.T., and Faborode, M.O. 2006. Physical and mechanical properties of two varieties of fresh oil palm fruit. Journal of Food Engineering 78(4): 1228-1232.
15. Pooja, D., Anamika, G., and Sarveshwara, R. 2013. Chemical weed management in lentil. Indian Journal of Weed Science 45(3): 189-191.
16. Rasekh, M., and Syahmansor Khorin, Y. 2012. Study of some physical properties of grape seed (Askari variety). The 7th National Conference on Mechanics of Agricultural Machines and Mechanization. Shiraz University, Shiraz, Iran. (In Persian).
17. Samimi, H., and Khodaei, J. 2010. Some physical properties of strawberry (Kurdistan variety). World Applied Science Journal 13(2): 206-212.
CAPTCHA Image