ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه‌سازی‌شدة علف‌کش متری‌بیوزین در خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌منظورارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای متری‌بیوزین، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاَ تصادفی در چهار تکرار در گلخانة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش، شامل هشت گیاه زراعی (لوبیا، عدس، نخود، ذرت، گندم، جو، کلزا و چغندرقند) و هفت غلظت مختلف علف‌کش متری‌بیوزین در خاک (0، 016/0، 032/0، 064/0، 128/0، 160/0 میلی‌گرم مادة مؤثرة متری‌بیوزین در کیلوگرم خاک) بودند. پس از تعیین درصد سبزشدن گیاهان، بقاء و زیست‌تودة اندام‌های هوایی و ریشة آن‌ها،30روز بعد از سبزشدن‌شان اندازه‌گیری شد. به‌منظور بررسی پاسخ گیاهان مورد آزمایش به بقایای متری‌بیوزین، پس از تجزیة واریانس داده‌ها، آنالیز رگرسیون آن‌ها برای تعیین مقدار باقیماندة لازم متری‌بیوزین برای50درصد تلفات در متغیرهای اندازه‌گیری‌شده (ED50) از برازش داده‌های بقاء و زیست‌تودة اندام‌های هوایی و ریشه به معادلات سه و چهارپارامتری لجستیک انجام شد. نتایج نشان داد که بقایای متری‌بیوزین در خاک، تأثیر معنی‌داری بر رویش گیاهان مذکور نداشت؛ اما با افزایش میزان غلظت متری‌بیوزین، وزن خشک تمام گیاهان به‌طور معنی‌داری (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some pulses and other crops sensitivity to Metribuzin simulated soil residue

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Fatemeh Fakhrerad
  • Ebrahim Izadi Darbandi
  • Mohamad Hasan Rashed Mohassel
  • Mohamad Hassanzadeh-Khayat
چکیده [English]

To evaluate the sensitivity of different crops included some pulses to simulated metribuzin soil residues, an experiment was conducted in completely randomized design with factorial arrangement and four replications in Research Greenhouse of College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Treatments included of 8 crops (chickpea, common bean, lentil, corn, wheat, barley, rape seed and sugar beet) and concentrations of metribuzin simulated residue in soil at 6 levels (0, 0.016, 0.032, 0.064, 0.128 and 0.160
mg a.i. kg-1 soil). Plants survival percentage and shoot and root biomass were measured 30 days after emergence. Plants response to metribuzin soil residue fitted with 3 and 4 parameters logistic equations to the shoot and root biomass data as a function of the herbicide soil residue concentrations and was used to calculate the dose for 50% of measured traits (ED50). Results showed that the survival and shoot and root growth were affected by metribuzin soil residue, significantly (pchickpea>common bean>corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • Bioassay
  • Biomass
  • Chickpea
  • Lentil
  • Residue
CAPTCHA Image