مطالعة اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم اصلاح‌شدة نخود آرمان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت و تراکم بوته بر روی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در رقم اصلاح شدة نخود آرمان، این تحقیق در قالب کرت‌های خُردشده با طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان در سال زراعی89-1388 در شرایط دیم اجرا شد. عامل اصلی، تاریخ های مختلف کاشت در سه سطح شامل کشت انتظاری (25آذرماه)، کشت بهنگام بهاره (17اسفندماه) و کشت دیرهنگام بهاره (15فروردین‌ماه) و عامل فرعی، تراکم‌های مختلف شامل20، 30 و40بوته در مترمربع بود. نتایج نشان داد که تاریخ کشت بر تعداد غلاف در بوته، وزن 100دانه و عملکرد دانه، تأثیر معنی‌داری (p < 0.01) داشت. همچنین نتایج نشان داد که تراکم بوته، تأثیر معنی‌داری (p < 0.01) بر تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه و شاخص برداشت داشت. اثر متقابل تاریخ کشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه، در سطح احتمال یک‌درصد معنی‌دار بود. در نهایت، بیشترین عملکرد دانه، در کشت انتظاری با تراکم30بوته در مترمربع حاصل شد و کمترین عملکرد دانه نیز در کشت بهارة دیرهنگام با40بوته در مترمربع به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on effect of sowing date and plant density on grain yield and yield components of improved chickpea (Cicer arietinum L.) Kabuli type var. Arman

نویسندگان [English]

  • Rahim Bayat
  • Seyed Hosein Sabaghpour
  • Ali Hatami
  • Ali Ashraf Mehrabi
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of different levels of sowing dates and plant density on grain yield and its components in chickpea var. Arman, a field study was conducted at Ekbatan Research Field Station of Agricultural and Natural Resources Research Center of Hamedan province under rainfed condition during 2009-2010 cropping season. Treatments were arranged as split plot on the basis of randomized complete block design with four replications. The main plots were date of sowing in three levels including Entezari (16 December), spring planting (7 March) and late spring planting (4 April) and the sub-plots were plant densities (20, 30 and 40 plants/m2). Results showed that pod number per plant, 100-seed weight and grain yield were affected by sowing dates, significantly. The results also showed significant differences for pod number per plant, grain yield and harvest index in different plant densities. The interaction of sowing date×plant density was significant (p< 0.01) only for seed yield. Finally, the highest and the lowest seed yield was achieved in Entezari planting with 30 plants/m2 and late spring planting with 40 plants/m2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • Plant density
  • Seed yield
  • Sowing date
  • Yield components
CAPTCHA Image