اثر آبیاری محدود و مقادیر کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دو رقم زراعی نخود (‍Cicer arietinum)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌منظور ارزیابی تأثیر آبیاری تکمیلی و مقادیر کمپوست بر ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود، آزمایشی مزرعه‌ا‌ی در خرم‌آباد ایران در سال1389 به‌اجرا درآمد. آزمایش به‌صورت کرت‌های دوبارخُردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اصلی شامل چهار سطح آبیاری (بدون آبیاری به‌عنوان شاهد، آبیاری تکمیلی در مراحل گلدهی، پُرشدن دانه، گلدهی+پُرشدن دانه) و عامل فرعی در سه سطح کمپوست (صفر، 10، و 15تُن در هکتار) و دو رقم نخود (گریت وFlip93-93) به‌عنوان عامل فرعی فرعی درنظرگرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین تعداد ساقه اصلی (633/3)، شاخه فرعی (61/14)، تعداد غلاف در بوته (68/36)، تعداد دانه در بوته (26/39)، حداکثر ارتفاع بوته (06/38 سانتی‌متر)، وزن 1000دانه (5/291 گرم)، عملکرد دانه (1688 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیک (4898 کیلوگرم در هکتار)، از تیمار آبیاری تکمیلی در مراحل گلدهی+پُرشدن دانه به‌دست آمد. بیشترین عملکرد دانه از برهمکُنش آبیاری تکمیلی و میزان 15تُن کمپوست در هکتار به‌دست آمد. عملکرد ارقام نشان می‌دهد که گیاه نخود، واکنش خوبی به آبیاری تکمیلی و کمپوست در شرایط دیم دارد، لذا به‌عنوان گیاه زراعی مناسبی برای شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در منطقة خرم‌آباد، قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of supplementary irrigation and compost application on morphological traits and yield of two chickpea (Cicer arietinum) cultivars

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Tadayyon
  • Alijafar Ghorbaninejad
چکیده [English]

To investigate the effects of supplementary irrigation and application of different compost levels on morphological traits, yield and yield components of two chickpea cultivars under dry land conditions, a field experiment was conducted at the research field in Khoramabad, Iran in 2009-2010. The experiment was split split plot based on randomized complete block design with four levels of irrigation (no irrigation as control, supplementary irrigation at flowering, at grain filling, and at flowering + grain filling stages along) with three levels of compost (0, 10 and 15 t.ha-1 as sub factors) and two chickpea cultivars (Greet and Filip93-93) as sub-sub factors. Results indicated that the highest number of main shoot (3.63), branches (14.61), pod/plant (36.68), seed/plant (39.26), plant height (38.6 cm), 1000 seed weight (291.5 g), grain yield (1688 kg/ha) and biological yield (4898 kg/ha) were obtained from supplementary irrigation at flowering + grain filling stages from Greet cultivar. The maximum grain yield was obtained from interaction of supplementary irrigation and application of 15 t.ha-1 compost. Due to increase of chickpea cultivar yield under supplementary irrigation and compost in dry farming conditions, therefore such plant is recommended for dry farming at Khoramabad region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • Dry land farming
  • Supplementary irrigation
  • yield
CAPTCHA Image