تأثیر عصارة ورمی‌کمپوست بر رشد اولیه نشاء لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney) در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسیمشهد

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

3 پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کود آلی ورمی‌کمپوست، به‌دلیل ساختار متخلخل، ظرفیت نگه‌داری آب بالا، دارا بودن موادی شبیه به هورمون‌ها و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و همچنین وجود مقادیر بالای عناصر غذایی ماکرو و میکرو، می‌تواند تأثیر تنش‌های مختلف را بر گیاهان کاهش دهد. این مطالعه به‌منظور بررسی برهم‌کُنش سطوح مختلف عصارة آبی ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک نشای لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney)انجام شد. دَه سطح مختلف از عصارة ورمی‌کمپوست (صفر، 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2، 5، 5/7، 10 و 100درصد) و پنج سطح شوری (0، 30، 60، 90 و120 میلی‌مول NaCl) به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد. نمونه‌برداری از نشاها پس از یک هفته انجام شد. نتایج نشان داد که در محیط بدون تنش، عصارة ورمی‌کمپوست در غلظت‌های 1، 2، 5/7 و 10درصد، طول و وزن خشک هیپوکوتیل و همچنین وزن خشک ریشه را به‌صورت معنی‌داری افزایش داد (p≤ 0.05)، اما تأثیر معنی‌داری بر قطر، سطح و مجموع طول ریشه‌ها نداشت. غلظت‌های 2 و 10درصد عصارة ورمی‌کمپوست در شوری 30میلی‌مول NaCl و عصارة 5/7درصد در شوری 90میلی‌مول NaCl، طول هیپوکوتیل را نسبت به شاهد (بدون ورمی‌کمپوست) به‌صورت معنی‌داری افزایش داد. در این آزمایش، غلظت‌های
2 و 5درصد عصارة ورمی‌کمپوست به‌ترتیب در شوری 30 و 120میلی‌مول NaCl، کاهش وزن خشک ریشه را به‌طور معنی‌داری بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of vermicompost extract on early seedlings growth of bean (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney) under salinity stress conditions

نویسندگان [English]

  • Abdolah Beyk Khurmizi 1
  • Parvaneh Abrisham Chi 2
  • Ali Ganjeali 3
  • Mehdi Parsa 4
چکیده [English]

Organic compost can reduce various plant stresses, because of its porous structure, high water storage capacity, and existence of some substances resembling hormones and plant growth regulators. This study was performed to investigate interactions of different levels of vermicompost extract and salinity stress on morphological characteristics of bean seedlings. The experiment was conducted in Completely Randomized Design. Seeds were sown in Petri dishes at different concentrations of vermicompost extract (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 5, 7.5, 10 and 100 percent) and salinity levels (0, 30, 60, 90 and 120 mM NaCl) with three replications of five seeds. The seedlings were sampled after a week. The results indicated that vermicompost extract without salinity at concentrations of 1, 2, 7.5 and 10 percent, caused significant increase (p≤0.05) in hypocotyl length, dry weight and in root dry weight, whereas no significant effect was seen on diameter, surface and total root length. The concentrations of 2 and 10 percent of vermicompost at 30 mM NaCl as well as 7.5% vermicompost at 90 mM NaCl, improved the decrease of hypocotyl length compared to the state without vermicompost control treatment. In this experiment, the concentrations of 2 and 5 percent of vermicompost, significantly improved the decrease of root dry weight caused by salinity at 30 and 120 mM NaCl, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean (Phaseolus vulgaris L.)
  • growth
  • Salinity stress
  • Vermicompost
CAPTCHA Image