کارآیی مخلوط علف‌کش‌های فومسافن و بنتازون+اسیفلورفن برای کنترل علف‌های‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در استان لرستان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی

2 دانشگاه تهران

3 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده

کارآیی مخلوط علف‌کش‌های فومسافن و بنتازون+ اسیفلورفن (استورم) برای کنترل علف‌های‌هرز لوبیاقرمز در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 17 تیمار در چهار تکرار طی سال 1387 در شهرستان سلسله استان لرستان مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای علف‌کش به صورت پس‌رویشی در مرحله ظهور سومین برگ سه‌برگچه‌ای لوبیا اعمال شد. به فاصلة سه روز پس از سمپاشی پس‌رویشی، اثرات گیاه‌سوزی علف‌کش‌ها روی جمعیت علف‌هرز به حداکثر رسید. 14روز پس از کاربرد علف‌کش‌ها، ظاهراً گیاه‌ زراعی لوبیا از اثرات گیاه‌سوزی جزئی اولیه کاربرد علف‌کش‌ها و به خصوص کاربرد مخلوط آنها با مقادیر زیاد، رهایی یافته به طوری که هیچ‌یک از تیمارهای علف‌کش، اثر گیاه‌سوزی مشخصی روی گیاه زراعی لوبیا نداشتند. کاربرد مخلوط علف‌کش‌های فومسافن و استورم به مقدار سه لیتر در هکتار به نسبت‌ مساوی موجبات کنترل 3/71درصد جمعیت علف‌های‌هرز را فراهم آورد. سطح اثرات گیاه‌سوزی کاربرد مخلوط علف‌کش‌های فومسافن و استورم به مقدار سه لیتر در هکتار با نسبت‌های مساوی روی گونه‌های علف‌هرز عروسک پشت‌پرده یک‌ساله، کنف وحشی و خرفه به ترتیب 8/92، 3/81 و 8/63درصد بود. بر مبنای ارزیابی کلی صورت گرفته به فاصله 14روز پس از سمپاشی، تیمارهای کاربرد مخلوط علف‌کش فومسافن به میزان 5/1 لیتر در هکتار همراه با علف‌کش استورم به میزان 1 یا 5/1 لیتر در هکتار ضمن کنترل 80درصد علف‌های‌هرز با تیمار وجین دستی تفاوت معنی‌داری نداشت. بر اساس نتایج این پژوهش کاربرد علف‌کش‌های فومسافن و استورم و مخلوط آنها با دُزهای ذکرشده برای کنترل پس‌رویشی علف‌های‌هرز در کشت لوبیا از ایمنی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of fomesafen and combinations of bentazone+aciflorfen (Storm) herbicides on Common bean (Phaseolus vulgaris L.) weed control in Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • Karim Mousavi 1
  • Jamshid Nazari Alem 2
  • Saeed Nazari 3
چکیده [English]

Efficacy of fomesafen and storm (bentazone+aciflorfen) herbicides on common bean (phaseolus vulgaris L.) weed control were evaluated in a randomized complete block design with four replications during 2008 in Lorestan Province. Herbicides were applied postemergence at three trifoliate growth stage of common bean. Herbicide injury on weeds reached maximum three days after treatments and common bean was recovered from initial injury of herbicides especially their combinations with high dose at 14 days after treatments, so that treatments had no persistent injury effect on crop. Tank mixture of fomesafen (1.5 L.ha-1) and storm (1.5 L.ha-1) treatment controlled weeds by 71.3% and based on visual injury monitoring, this mixtures controlled Physalis divaricata, Hibiscus trionum, and Portulaca oleracea 92.8, 81.3, and 63.8%, respectively. In general, visual evaluation 14 days after treatments, fomesafen (1.5 L.ha-1) mix with storm
(1 or 1.5 L.ha-1) controlled weeds by 80% and it was not significantly differed from hand weeding. Results of this research indicated that fomesafen and storm herbicides, and their combinations at proposed doses may apply postemergence for weed control in common bean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broadleaf weeds
  • Herbicides tank mixture
CAPTCHA Image