اثر تراکم کاشت و تیپ رشدی بر عملکرد، اجزای عملکرد و جامعة علف‌های‌هرز لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تراکم کاشت و تیپ رشدی بر عملکرد، اجزای عملکرد و جامعه‌ی علف‌های هرز لوبیاقرمز، آزمایشی در سال‌ 1388 در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. ارقام لوبیا (گلی، صیاد و درخشان) و تراکم کاشت (در دو سطح 40 و 66بوته در مترمربع) به صورت فاکتوریل به عنوان کرت اصلی و رقابت علف‌های هرز (در دو سطح کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز) به عنوان کرت‌های فرعی در نظر گرفته شدند. ارقام گلی و درخشان به ترتیب 12 و 10درصد عملکرد بیشتری نسبت به رقم صیاد داشتند. اثر تراکم کاشت بر تعداد غلاف در بوته (15درصد کاهش)، تعداد دانه در غلاف (8درصد کاهش) و عملکرد دانه (5درصد افزایش) معنی‌دار بود ولی بر سایر صفات اثر معنی‌داری ایجاد نکرد. بر اساس نتایج، آلودگی علف‌های هرز حدود 35درصد عملکرد دانة لوبیاقرمز را کاهش داد. رقم گلی در مقایسه با سایر ارقام، تراکم (دوبرابر کاهش نسبت به رقم درخشان) و وزن خشک علف‌های هرز (بیش از سه‌برابر کاهش نسبت به رقم درخشان) را به میزان بیشتری کاهش داد. همچنین افزایش تراکم کاشت نیز به شکل معنی‌داری، تراکم (32درصد) و وزن خشک کل علف‌های هرز (22درصد) را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sowing density and growth habit on yield, yield components and weed community of common bean (Phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • Mozafar Eshaghi 1
  • Mehdi Rastgu 2
  • Majid Poor Yusef 3
  • Reza Fotovat 3
چکیده [English]

To investigate the effect of sowing density and growth habit on yield, yield components and weed community of red bean an experiment was conducted at Research Farm of Zanjan University, during 2009. The experiment carried out using factorial-split plot design in completely randomized block arrangement with three replications. The main plots, included three red bean cultivars (Goli, Sayyad and Derakhshan) and plant density at two levels (40 and 66 plants.m-2) as a factorial and sub plots included weed competition at two levels (weed control and without control), respectively. Goli and Derakhshan cultivars produced 12 and 10%more grain yield than Sayyad cultivar, respectively. Also, results showed that the effect of sowing density on the number of pods per plant (15% reduction), number of seeds per pod (8% reduction) and grain yield (5% increasing) was significant and on other traits were not significant. According to the results weed infestation reduced red bean grain yield about 35% compared to control. Goli cultivar caused a reduction in total weed density (2 times more reduction than Derakhshan cultivar) and dry weight (about 3 times more reduction than Derakhshan cultivar) compared to other cultivars; also increasing sowing density decreased total weed density (32%) and weed dry weight (22%), significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • standing cultivar
  • Interference
  • Optimum density
  • Prostrate cultivar
CAPTCHA Image