اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد کافی

استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد فیزیولوژی گیاهی
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

m.kafi.profcms.um.ac.ir/
m.kafium.ac.ir
0000-0002-0933-1346

h-index: Scopus: 21  

سردبیر

دکتر احمد نظامی

استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

nezami.profcms.um.ac.ir/
nezamium.ac.ir
0000-0001-9490-6935

h-index: Scopus: 12  

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد ارزانی

استاد ژنتیک و اصلاح نباتات گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

arzani.iut.ac.ir
a_arzanicc.iut.ac.ir
0000-0001-5297-6724

h-index: Scopus: 32  

دکتر هادی استوان

استاد حشره‌شناسی گروه حشره شناسی، دانشکده علوم ،کشاورزی و فناوری های نوین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

shiraz.iau.ir/fa/page/230/hadi-ostovan
ostovan2001yahoo.com
0000-0002-5564-8029

h-index: Scopus: 12  

دکتر علیرضا افشاری‌فر

استاد بیماری‌های گیاهی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

profile.shirazu.ac.ir/~afshari
aafshark-state.edu
0000-0002-8901-2993

h-index: Scopus: 15  

دکتر علی ایزدی دربندی

دانشیار ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک گروه آموزشی علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/aizady
aizadyut.ac.ir
0000-0001-6107-6453

h-index: Scopus: 13  

دکتر نادعلی باباییان جلودار

استاد ژنتیک و اصلاح نباتات گروه اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

simap.sanru.ac.ir/homepage/N.Babaiean/
n.babaeiansanru.ac.ir
0000-0003-3700-6724

h-index: Scopus: 6  

دکتر عبدالرضا باقری

استاد ژنتیک و اصلاح نباتات گروه بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

profsite.um.ac.ir/~abagheri/
abagherium.ac.ir
0000-0002-0923-2137

h-index: Scopus: 13  

دکتر سیدحسین صباغ‌پور

استاد اصلاح نباتات گروه زراعت و باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24336132800
sabaghpouryahoo.com
0000-0001-9954-5104

h-index: Scopus: 10  

دکتر محمّد کافی

استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد فیزیولوژی گیاهی
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

m.kafi.profcms.um.ac.ir/
m.kafiferdowsi.um.ac.ir
0000-0002-0933-1346

h-index: Scopus: 21  

دکتر سرالله گالشی

استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

gau.ac.ir/Professor/galeshi
sgaleshiyahoo.com
0000-0001-9612-1429

h-index: Scopus: 8  

دکتر محمد گلوی

دانشیار زراعت گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23034230700
mgalaviyahoo.com
0000-0002-1269-9897

h-index: Scopus: 11  

دکتر علی گنجعلی

استاد فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ganjeali.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
ganjealium.ac.ir
0000-0002-0956-8650

h-index: Scopus: 16  

دکتر ناصر مجنون‌حسینی

استاد ژنتیک و اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

profile.ut.ac.ir/~mhoseini
mhoseiniut.ac.ir
0000-0003-2807-9673

h-index: Scopus: 3  

دکتر حسین معصومی

استاد گیاه‌پزشکی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

depagr.uk.ac.ir/~masoomi
masoomiuk.ac.ir
0000-0002-3487-0595

h-index: Scopus: 16  

دکتر سعید ملک زاده شفارودی

استاد ژنتیک و اصلاح نباتات گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

malekzadeh-s.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
malekzadeh-sum.ac.ir
0000-0001-8809-4854

h-index: Scopus: 10  

دکتر احمد نظامی

استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

nezami.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
nezamium.ac.ir
0000-0001-9490-6935

h-index: Scopus: 11  

مدیر داخلی

مهندس حسن پُرسا

کارشناس ارشد زراعت گروه پژوهشی بقولات، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

porsaum.ac.ir

کارشناس نشریه

فهیمه فیضی

دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ijprum.ac.ir