اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد کافی

فیزیولوژی گیاهی استاد فیزیولوژی گیاهی
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

m.kafi.profcms.um.ac.ir/
m.kafium.ac.ir
0000-0002-0933-1346

h-index: 20  

سردبیر

دکتر احمد نظامی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد مهندسی کشاورزی (زراعت)
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد

nezami.profcms.um.ac.ir/
nezamium.ac.ir
0000-0001-9490-6935

h-index: 10  

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد ارزانی

ژنتیک و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان

arzani.iut.ac.ir
a_arzanicc.iut.ac.ir
0000-0001-5297-6724

دکتر هادی استوان

حشره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

teacher.iaushiraz.ac.ir/fa/ostovan
ostovan2001yahoo.com
0000-0002-5564-8029

دکتر علیرضا افشاری‌فر

بیماری‌های گیاهی دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/3432726489373
aafshark-state.edu
0000-0002-8901-2993

دکتر علی ایزدی دربندی

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/aizady
aizadyut.ac.ir
0000-0001-6107-6453

دکتر نادعلی بابائیان

ژنتیک و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

sanru.ac.ir/?part=sitefeaturereport&inc=sitefeaturereport&id=3&recordid=107&detail=yes
n.babaeiansanru.ac.ir
0000-0003-3700-6724

دکتر عبدالرضا باقری

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد ژنتیک واصلاح نباتات - بیوتکنولوژی
گروه بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد

profsite.um.ac.ir/~abagheri/
abagherium.ac.ir
0000-0002-0923-2137

h-index: 12  

دکتر سیدحسین صباغ‌پور

اصلاح نباتات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌ طبیعی همدان

civilica.com/p/180494/
sabaghpouryahoo.com
0000-0001-9954-5104

دکتر محمّد کافی

فیزیولوژی گیاهی استاد فیزیولوژی گیاهی
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد

m.kafi.profcms.um.ac.ir/
m.kafiferdowsi.um.ac.ir
0000-0002-0933-1346

h-index: 20  

دکتر سرالله گالشی

زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

galeshi.profcms.gau.ac.ir/
sgaleshiyahoo.com
0000-0001-9612-1429

دکتر محمد گلوی

زراعت دانشگاه زابل

civilica.com/p/180496/
mgalaviyahoo.com
0000-0002-1269-9897

دکتر علی گنجعلی

فیزیولوژی گیاهی دانشیار زراعت - فیزیولوژی
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد

ganjeali.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
ganjealium.ac.ir
0000-0002-0956-8650

h-index: 13  

دکتر ناصر مجنون‌حسینی

ژنتیک و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mhoseini
mhoseiniut.ac.ir
0000-0003-2807-9673

دکتر حسین معصومی

گیاه‌پزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

depagr.uk.ac.ir/~masoomi
masoomimail.uk.ac.ir
0000-0002-3487-0595

دکتر سعید ملک زاده شفارودی

ژنتیک و اصلاح نباتات دانشیار اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی وبیو تکنولوژی
گروه بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد

malekzadeh-s.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
malekzadeh-sum.ac.ir
0000-0001-8809-4854

h-index: 9  

دکتر احمد نظامی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد مهندسی کشاورزی (زراعت)
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد

nezami.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
nezamiahmadyahoo.com
0000-0001-9490-6935

h-index: 10  

مدیر داخلی

مهندس حسن پُرسا

زراعت گروه پژوهشی بقولات، پژوهشکدة علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

porsaum.ac.ir

کارشناس نشریه

حامد طلاچیان

پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

hamedtalachian1362gmail.com