استفاده از بستر دروغین و مقادیر کاهش‌یافته علف‌کش ایمازتاپیر در مدیریت علف‌های‌هرز لوبیا (.L Phaseolus vulgari)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

به‌منظور ارزیابی کارایی مقادیر کاهش‌یافته علف‌کش ایمازتاپیر در تلفیق با بسترهای دروغین جهت کنترل انتخابی علف‌های‌هرز لوبیا آزمایشی در سال زراعی 1390 به‌اجرا درآمد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. فاکتورها شامل مقادیر مختلف علف‌کش (کاربرد پس‌رویشی ایمازتاپیر در مقادیر صفر، 25، 50، 75 و 100 گرم ماده مؤثره در هکتار) و بستر کاشت (بستر دروغین و بستر مرسوم) بودند. همچنین یک تیمار به‌عنوان شاهد با وجین برای مقایسه در نظر گرفته شد. در شرایط عدم استفاده از علف‌کش بین دو بستر از لحاظ زیست‌توده علف‌های هرز باریک‌برگ و مجموع علف‌های هرز اختلاف معنی‌داری (p ≤ 0.01) دیده شد. به‌طوری‌که استفاده از بستر دروغین زیست‌توده علف‌های هرز باریک‌برگ و مجموع علف‌های هرز را به‌ترتیب 28 و 21 درصد کاهش داد. با این حال زیست‌توده تولید شده در پهن‌برگ‌ها تحت تأثیر روش تهیه بستر قرار نگرفت (P=0.053). کاربرد ایمازتاپیر نیز به‌شدت رشد و تولید زیست‌توده علف‌های هرز باریک‌برگ و پهن‌برگ را تحت تأثیر قرار داد. در بستر دروغین، بین کاربرد 50 و 100 گرم ماده مؤثره در هکتار از علف‌کش ایمازتاپیر در کنترل مؤثر علف‌های هرز باریک‌برگ اختلاف معنی‌داری دیده نشد. در‌حالی‌که در بستر مرسوم برای کنترل مؤثر علف‌های هرز به 75 گرم در هکتار از این علف‌کش نیاز بود. رقابت علف‌های هرز در طول فصل عملکرد دانه لوبیا را در بستر مرسوم و بستر دروغین به‌ترتیب 73 و 68 درصد نسبت به شاهد عاری از علف هرز کاهش داد. با این حال کاربرد علف‌کش ایمازتاپیر افت عملکرد دانه در بستر مرسوم و بستر دروغین را به‌ترتیب به 9/2 و 7/4 درصد کاهش داد. نتایج این تحقیق نشان دادکه کنترل قابل قبول علف‌های هرز در لوبیا با طیف علف هرزی مشاهده شده در این تحقیق، با استفاده از 56 گرم از ماده مؤثر در هکتار ایمازتاپیر در تلفیق با بستر دروغین که 90% عملکرد پتانسیل را فراهم می‌نماید، قابل دستیابی است.

کلیدواژه‌ها


1. Bostrom, U., and Fogelfors, H. 2002. Response of weeds and crop yield to herbicide dose decision-support guidelines. Weed Science 50: 186-195.
2. Dogan, M.N., Unay, A., Boz, O., and Ogut, D. 2009. Effect of pre-sowing and pre-emergence glyphosate applications on weeds in stale seedbed cotton. Crop Protection 28:503-507.
3. FAOSTAT AGRICULTURE DATA. 2012. Available at: http://faostat3.fao.org (verified 10 June 2013).
4. Fogelfors, H. 1990. Different doses of herbicide for control of weeds in cereals final report from the long-term series. In: 31st Swedish Crop Protection. Conf. Weeds and Weed Control Reports, pp. 139-151.
5. Klingaman, T.E., King, C.A., and Oliver, L.R. 1992. Effect of application rate, weed species, and weed stage of growth on imazethapyr activity. Weed Science 40: 227-232.
6. Lonsbary, S.K., O'Sullivan, J., and Swanton, C.J. 2003. Stale-seedbed as a weed management alternative for machine-harvested cucumbers (Cucumis sativus). Weed Technology 17(4): 724-730.
7. Malik, V.S., Swanton, C.J., and Michaels, T.E. 1993. Interference of white bean (Phaseolus vulgaris) cultivars, row spacing and seeding density with annual weeds. Weed Science 41: 62-68.
8. Monaco, T.J., Weller, S.C., and Ashton, F.M. 2002. Weed Science: principles and practices, 4th edition. John Wiley & Sons, Inc., New York.
9. Mortimer, M. 1997. The need for studies on weed ecology to improve weed management. Expert consulation on weed ecology and management. F.A.O. Report.
10. Oveisi, M., Rahimian-Mashhadi, H., Baghestani, M.A., and Alizade, H.M. 2008. Modelling herbicide dose effect and multiple weed species interference in corn. Iranian Weed Science 4: 47-63. (In Persian with English Summary).
11. Riemens, M.M., Van Der Weide, R.Y., Bleeker, P.O., and Lotz, L.A.P. 2007. Effect of stale seedbed preparations and subsequent weed control in lettuce (cv. Iceboll) on weed densities. Weed Research 47: 149-156.
12. Salonen, J. 1992. Yield responses of spring cereals to reduced herbicide doses. Weed Research 32: 439-499.
13. Sikkema, P., Deen, W., and Vyas, S. 2005. Weed control in pea with reduced rates of imazethapyr applied preemergence and postemergence. Weed Technology 19: 14-18.
14. Soltani, N., Robinson, D.E., Shropshire, C., and Sikkema, P.H. 2006. Otebo bean (Phaseolus vulgaris) sensitivity to pre-emergence herbicides. Crop Protection 25(5): 476-479.
15. Soltani, N., Van Eerd, L.L., Vyn, R., Shropshire, C., and Sikkema, P.H. 2007. Weed management in dry beans (Phaseolus vulgaris) with dimethenamid plus reduced doses of imazethapyr applied preplant incorporated. Crop Protection 26(5): 739-745.
16. Yousefi, A.R., Gonzalez-Andujar, J.L., Alizadeh, H., Baghestani, M.A., Rahimian, H., and Karimmojeni, H. 2012. Interactions between reduced rate of imazethapyr and multiple weed species–soyabean interference in a semi-arid environment. Weed Research 52: 242-251.
17. Zhang, J., Weaver, S.E., and Hamill, A.S. 2000. Risks and reliability of using herbicides at below-labeled doses. Weed Technology 14: 106-115.
CAPTCHA Image