کلیدواژه‌ها = زیست‌توده
غربالگری ژنوتیپ‌های‌ نخود (Cicer arietinum L.) برای تحمل به شوری در مرحله ابتدای رشد رویشی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-21

10.22067/ijpr.2023.79906.1049

نرگس صفائی قلعه زو؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ جعفر نباتی


ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه‌سازی‌شدة علف‌کش متری‌بیوزین در خاک

دوره 3، شماره 2، شهریور 1391

10.22067/ijpr.v1391i2.24705

سیده‌ فاطمه فخرراد؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد حسن‌زاده خیاط